Vad?

Under samrådet fanns två olika förslag på hur centrala Göteborgs skulle växa. Det ena innebar att stadskärnan ska växa över älven och en majoritet av de som hade synpunkter såg helst att staden skulle göra just det, även om det medför en hel del utmaningar.

Det bästa alternativet har ansetts vara att stadskärnan ska växa över älven både av dem som lämnat synpunkter och politikerna i Göteborg.

Att Göteborgs stadskärna ska växa över älven stämmer också med de inriktningsbeslut som tagits av byggnadsnämnden under 2020.

Var?

Den stora utvecklingen kan ske just i områdena runt älven där det tidigare fanns varv och industrimiljöer. I den redan bebyggda delen av centrala Göteborg finns det möjlighet för utveckling genom att bygga tätare och ibland högre bland det som redan finns på platsen. Då är det förstås viktigt att komma ihåg att det krävs nya utrymmen för mötesplatser, offentliga rum och service även för de nya boende och verksamma i området.

Fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg är en del av översiktsplanen och fördjupar sig i de centrala delarna av Göteborg. 

Hur

Stadskärnan ska alltså växa över älven och den ska dessutom vara enkelt att komma till och lätt att besöka för alla.

För att det ska vara möjligt behöver dagens stadskärna avlastas. Men vad betyder det? Jo, boende och besökare ska ha anledning att besöka flera platser i staden. Även om mycket av det bästa kommer att fortsätta finnas i centrala Göteborg ska det till exempel finnas intressanta butiker, olika former av service, besöksmål och restauranger på fler platser i staden.

Det blir möjligt bland annat genom stationslägena för västlänken och nya kollektivtrafikförbindelser över älven så att det är möjligt att ta sig till tyngdpunkter i andra delar av staden till exempel genom att gå, cykla eller med kollektivtrafik.

Ny kolletivtrafik

Det planeras också för en innerstadsring för spårväg och stadsbana, som är en spårväg där vagnarna går fortare än de brukar göra i vanlig stadstrafik. Den här ringen gör att det inte blir så trångt i Brunnsparken. Det gör hela kollektivtrafiksystemet mer robust och underlättar också för dig som åker kollektivt att komma snabbt dit du vill. Det planeras också för det som kallas mellanstadsringen där framför allt busstrafik ska gå. Här handlar det om det nya konceptet för bussar som kallas metrobuss.

Men det är också viktigt att den stadskärnan vi har i dag fortsätts att stärkas så att stadslivet utvecklas med staden. Genom att utveckla stadsrummen för att fler ska kunna gå, cykla och vistas här och att områden vid älven bebyggs med både bostäder och verksamheter.

När?

Förslaget till ny översiktsplan, där fördjupningen för centrala Göteborg ingår, har fått klartecken från byggnadsnämnden. Det betyder att planen går vidare till kommunfullmäktige för beslut under våren 2022.

”Den största anledningen till att det behövs en fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg är att innerstaden behöver bli större”, säger Monica Wincentson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

”Balansen mellan stadens, regions och statens behov är en utmaning”

Monica Wincentson, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret, är projektledare för fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. Här svarar hon på frågor om vad som är den största utmaningen med planen och vad som händer härnäst.

Vilken är den största anledningen till att det nu behövs en fördjupning av av översiktsplanen för centrala Göteborg?

Det är trångt om yta i stadskärnan och därför behöver stadskärnan, eller innerstaden, bli större. Vi har också specifika utmaningar när det gäller klimatanpassning, med tanke på att vi har en älv mitt i centrum av Göteborg.

Vilka är det som arbetar med planen?

Stadsbyggnadskontoret arbetar nära tillsammans med trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Vi har också täta avstämningar med andra myndigheter, främst Trafikverket.

För alternativet "innerstaden växer norrut" krävs en förändring eller flytt av Lundbyleden och Hamnbanan. Det är väldigt stora och kostsamma förändringar, är det överhuvudtaget möjligt?

Vi talar inte om förändringar i närtid utan snarare om vilken inriktning vi ska ha på lång sikt i vår planering. Diskussioner mellan staden och staten i dessa frågor är och kommer att bli väldigt viktiga.

När kommer göteborgarna att märka av konsekvenser av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg?

Den är på väldigt lång sikt, men kan ha betydelse för de byggnationer och projekt som planeras eftersom vi inte vill omöjliggöra, bygga bort, en utveckling på längre sikt. Det som är mest konkret är älvkantskydden som vi behöver ha på plats till 2040.

”Det som är mest konkret är älvkantskydden som vi behöver ha på plats till 2040.”

Vad är den största utmaningen?

Det lär bli att hitta en balans mellan stadens, regions och statens behov. Behovet av exempelvis effektiva transporter i regionen ska vägas emot vad som behövs för att Göteborg ska bli och känns som en nära och sammanhållen stad.

Kontakt

  • Monica Wincentson
  • projektledare
  • Charlotte Ohlsson
  • kommunikationsstrateg
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 16 december 2021)