Vad?

Planerna på att göra om Dag Hammarskjölds boulevard till en stadsgata omgiven av bostäder, kontor och service har funnits sedan 2010. När beslutet fattades att närmare se över förutsättningarna för detta så började också arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för området Högsbo-Frölunda. Det blir en inzoomning av översiktsplanen för just det här området. Tidigare drevs fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda som en egen plan men i dag ingår den i förslaget till ny översiktsplan.

Dag Hammarskjöldsleden sträcker sig från Järnbrottsmotet in till Linnéplatsen. Leden byggdes under 1960-talet som en del av ett planerat system av trafikleder. Men trafikflödena har förändrats under åren och leden har idag en annan funktion än vad som tidigare var tänkt. Till exempel har trafiken på leden minskat med nästan 50 procent sedan 1970-talet.

Var?

Högsbo - Frölunda.

Hur

Förutom att se över hur omvandlingen till stadsgata kan göras och hur det påverkar områdena runt omkring, ser Göteborgs Stad över vad som mer behövs för att hela området ska bli en grön och nära blandstad anpassad till framtida klimatförändringar.

Det finns förslag på hur mycket parker och grönområden som behövs i området, och hur dessa ska kunna kopplas samman för fotgängare och cyklister.

En annan viktig fråga i projektet är de stora trafikleder som gör att det är svårt att ta sig mellan olika områden i stadsdelen, Västerleden som är en barriär mellan Frölunda och Tynnered är ett tydligt exempel. Här vill Göteborgs Stad skapa fler gång- och cykelvägar för att det ska vara enklare att röra sig mellan områdena. Den fördjupade översiktsplanen föreslår också bättre förbindelser mellan Slottsskogen och Botaniska trädgården.

När?

Förslaget till ny översiktsplan, där fördjupningen för Högsbo-Frölunda ingår, har fått klartecken från byggnadsnämnden. Det betyder att planen går vidare till kommunfullmäktige för beslut under våren 2022.

”Samtidigt som stadsbyggnadskontoret tar fram fördjupningen av översiktsplanen, tar trafikkontoret fram en åtgärdsvalsstudie och fastighetskontoret en genomförandeplan. Det parallella arbetet gör att processen blir mer effektiv”, säger Erik Hansson, ansvarig för fördjupning av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda.

”Viktigt att undersöka alla konsekvenser innan man fattar beslut”

Erik Hansson på stadsbyggnadskontoret är ansvarig för fördjupningen av översiktsplanen för Högsbo-Frölunda. Här svarar han bland annat på varför det tar så lång tid innan planer blir verklighet och vilken fråga som han tror att det blir mest diskussioner kring.

När kan vi räkna med att Dag Hammarskjöldsleden är omgjord till stadsgata med bostäder?

Planen är att fördjupningen av översiktsplanen blir antagen i kommunfullmäktige 2021. Efter det kan vi påbörja arbetet med detaljplaner. Utvecklingen kommer att ske stegvis och börja i relativt liten omfattning. Men jag tror att vi kan se början på förändringen en bit in på 2020-talet.

Varför måste det ta så lång tid?

Stadsplanering är komplext, det är många bitar som hänger ihop och påverkar varandra och därför är det viktigt att undersöka alla konsekvenser innan man fattar beslut. Det handlar också om demokrati, det måste finnas tid för invånare, näringsliv, myndigheter och organisationer att tycka till.

Vilken fråga tror du det blir mest diskussioner kring?

Förmodligen blir trafikfrågan stor. Hur kommer omvandlingen till stadsgata att påverka trafiken, framförallt trafiken på de stora lederna som finns i anslutning till Dag Hammarskjöldsleden - Söderleden och Västerleden.

Vilka är det som arbetar med fördjupningen av översiktsplanen?

Precis som med andra planer, driver vi på stadsbyggnadskontoret arbetet i nära samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen. Men i arbetet med denna plan, har vi tagit samarbetet ett steg till. Samtidigt som stadsbyggnadskontoret tar fram fördjupningen av översiktsplanen, tar trafikkontoret fram en åtgärdsvalsstudie och fastighetskontoret en genomförandeplan. Det parallella arbetet gör att processen blir mer effektiv.

Under samrådsprocessen är det viktigt att vi får in synpunkter från allmänhet och näringsliv och det blir flera tillfällen till detta.

Hur kan man påverka fördjupningen av översiktsplanen och vem kan göra det?

Under samrådsprocessen är det viktigt att vi får in synpunkter från allmänhet och näringsliv och det blir flera tillfällen till detta. Vi har redan idag dialoger med bland annat Mölndals kommun och Trafikverket som ansvarar för statliga vägar.

Kontakt

  • Erik Hansson
  • projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Charlotte Ohlsson
  • kommunikationsstrateg, stadsbyggnadskontoret
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 16 december 2021)