Vad?

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta ska vi uppnå genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten ny översiktsplan för Göteborg.

En utmaning är att Göteborg är attraktivt. Det kan låta bakvänt men att människor och företag vill hit betyder att staden växer med fler invånare, arbetsplatser och företag. Det är många som vill vara här och det kräver sin plats. En annan stor utmaning är att Göteborg är en delad stad. Det finns stora skillnader i livsvillkor i olika stadsdelar. Dessutom skiljer de stora trafiklederna och andra barriärer människor åt. En tredje utmaning är ett förändrat klimat som kommer att påverka Göteborg på flera sätt. Det måste vi förbereda oss på.

I översiktsplanen ingår också fördjupad översiktlig planering för centrala Göteborg och för Högsbo-Frölunda med Dag Hammarskjöldsleden. Det betyder att den nya översiktsplanen har mer detaljerad planering för de områdena.

Var?

Översiktsplanen gäller hela Göteborg men för att en långsiktig planering ska fungera så måste det också tas hänsyn till statliga riksintressen och hur grannkommunernas långsiktiga planering ser ut. Göteborg är regionens kärna och påverkar människor även utanför kommunens gränser.

Varför?

Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt. För att nå dit måste vi ta i tu med de stora utmaningarna som Göteborg står inför. Tanken är att vi ska utgå från att staden ska utvecklas på ett nära, sammanhållet och robust sätt, det är huvudstrategierna i den nya översiktsplanen:

En nära stad

I Göteborg ska det vara nära till allt du behöver ochvill göra i vardagen. Som att handla mat, besöka vårdcentralen, ta en fika eller träna med vännerna. Det ska vara så nära att du kan gå eller cykla på ett smidigt sätt. Då behöver vi låta innerstaden utvidgasoch växa över älven. Samtidigt ger det möjlighet för ett mer varierat utbud på fler platser i staden. I det ingår även fler parker, grönområden och offentliga mötesplatser. Inte minst ska barn och unga ha trygga platser där de kan umgås.

En sammanhållen stad

I en sammanhållen stad finns förutsättningar för människor med olika bakgrund och åldrar att mötas över stadsdelsgränser. Det är viktigt att motverka de barriärer som kan uppstå. Fysiska, mentala och sociala. Vi måste ha en infrastruktur med ett välfungerande nätverk av kollektivtrafik, gator, gång- och cykelvägar som gör staden mer sammanhållen. Andra viktiga pusselbitar är en större variation av bostäder och bostadsformer på fler platser. Att bevara viktiga mötesplatser och göra dem mer lättillgängliga.

En robust stad

Göteborg ska stå starkt i minst 400 år till. I en framtid med klimatutmaningar och kriser gäller det att tänka in både motståndskraft och flexibilitet i stadsplaneringen. Vi måste bidra till att begränsa klimatförändringarna, exempelvis genom hållbar hantering av naturresurser och att ta hand om det som redan är byggt. Du som invånare ska också känna möjlighet till ett inflytande över stadens utveckling. Detsamma gäller för näringsliv, handlare, entreprenörer och kultursektor. Vår stad har en egen själ som vi ska fortsätta bygga på – tillsammans.

När?

Du kan titta på den nya översiktsplanen när du vill. Den finns på en digital plattform som består av en karta där du kan zooma in och ut för att se det just du är intresserad av. Du kan också tända och släcka de olika lagren som finns i kartan för att få information om den framtida planeringen.

För att få reda på mer om tankarna bakom planeringen och hur Göteborg är tänkt att utvecklas så kan du läsa texten som också finns tillgänglig i plattformen. Där kan du enkelt klicka dig till de avsnitt som du är mest intresserad av. Det går självklart att läsa hela texten från början till slut, om du hellre vill det.

Fakta: Översiktsplan

  • Alla kommuner ska ha en översiktsplan, det är reglerat i plan- och bygglagens tredje kapitel. En översiktsplan är en kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska använda, utvecklas och bevaras.
  • Planen är inte juridiskt bindande, men är vägledande för beslut som fattas i kommunen och hos andra myndigheter, till exempel när det gäller detaljplaner och bygglov.
  • I Göteborg är det byggnadsnämnden som ansvarar för arbetet med en ny översiktsplanen. När byggnadsnämnden har godkänt ett förslag är det kommunfullmäktige som slutligen fattar beslut om en ny översiktsplanen för hela staden.

Kontakt

  • Anna Olsson
  • projektledare
Publicerad 11 december 2018 (Uppdaterad 23 september 2022)