Tidslinje: Så växer Göteborg 2023–2060

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du följa Göteborgs resa under de närmaste 40 åren.
2023
Image for Ny översiktsplan

Ny översiktsplan

Översiktsplanen för Göteborg antogs under våren 2022, via länk nedan kan du ta del av den

Ny översiktsplan

Beräknas klart 2022
Image for Pumpgatan

Pumpgatan

En andra etapp beräknas stå klar år 2022 och består av kontorsbyggnader med mellan nio och fjorton våningar, ett innovations- och designcenter i sex våningar och därefter ett elva våningar högt hotell.

Planen innehåller också en ny färjehållplats vid Keillerkajen. Den andra etappen i detaljplanen har efter samrådet delats upp vilket gör att skolan för drygt 700 elever i årskurs 4–9 går på granskning efter ytterligare utredningar som en tredje etapp. Totalt innebär satsningen arbetsplatser för omkring 3 500 personer.

Pumpgatan

2023
Image for Björlandavallen

Björlandavallen

Byggnationen var klar hösten 2022, men Björlandavallen har ännu inte öppnat då gräset inte etablerat sig enligt plan. Invigningen är planerad till våren 2023.

Björlandavallen blir en klassisk utomhusanläggning för friidrott med bland annat åtta löpbanor, hoppgropar, kastfält och domartorn. Läktarkapacitet för 500 sittplatser och möjlighet till utökning genom mobila/tillfälliga läktare. I anslutning till arenan skapas drygt 50 parkeringsplatser.

Björlandavallen

2022-2023
Image for Ruddalens Idrottscentrum

Ruddalens Idrottscentrum

Bygget av en ny ishall startade i juni 2021 och stod klar december 2022.

Renoveringen av skrinnarhallen startade i mars 2022 och beräknas vara klar i mars 2023.

 

Ruddalens idrottscentrum

2023
Image for Kvibergs Park

Kvibergs Park

Under 2000-talet har området utvecklats till en mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbildning. De senaste tillskotten är en hinderbana (2019), besökstoalett (sommaren 2020) och en hybridgräsplan (vintern 2020).

Bygget av is- och sporthallen startade februari 2021 och beräknas stå klart i början av 2023.

Bygget av en lekplats och utomhusscen startade våren 2022 och ska vara klara hösten 2022.

Kvibergs Park

2023-2035
Image for Backaplan Centrum

Backaplan Centrum

2 200 lägenheter, handel, restauranger och caféer men också förskolor, skolor och en stadspark. Och dessutom plats för kollektivtrafik, en idrottshall och ett helt nytt kulturhus. Med detaljplanen för Backaplans centrum kommer Hisingen att få ett helt nytt centrum.

Backaplan centrum

2023-2036
Image for Nya Rya

Nya Rya

Projektet Nya Rya startades 2021 och syftar till att bygga om och till avloppsreningsverket Ryaverket, för att kunna fortsätta jobba för ett renare hav även i framtiden. Projektet ska vara klart 2036.

Nya Rya

Beräknas klart 2023
Image for Färjenäsparken

Färjenäsparken

Mellan Eriksberg och Älvsborgsbron ligger Färjenäsparken – en stadspark som möter älven. Under 2021 fortsatte arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang, aktivitet och rekreation. Färjenäsparken beräknas bli färdigställd under 2023.

Färjenäsparken

2023
Image for Göteborg fyller 400 år

Göteborg fyller 400 år

År 2021 fyllde Göteborg 400 år. På grund av pandemin så flyttas huvuddelen av firandet till 2023. Tillsammans ska vi göra Göteborg till en ännu bättre stad. Hela vägen fram till jubileumsåret. Och långt därefter. Genom jubileumsarbetet blir göteborgarnas idéer och förslag en del av stadens utveckling.

Göteborg 400 år

Beräknas klart 2023-2024
Image for Lillhagsparken

Lillhagsparken

I den första etappen, som startade sommaren 2016, byggdes 112 hyreslägenheter. Efter det följde uppförandet av radhus. 

Nu byggs bland annat höghus med totalt 288 lägenheter längs skogsranden. Ytterligare projekt är under planering.

Arbetet med grönytorna och parkerna kommer att ske parallellt med övrig utveckling och byggnation i Lillhagsparken. Planen är att påbörja arbetet med Sinnenas park efter sommaren 2021 och att den blir klar under hösten. Därefter anläggs lekparken som ska stå klar under våren 2022. Arbetet med finparken börjar därefter. Entréparken är sist ut och kommer igång tidigast under hösten 2023.

Lillhagsparken

Beräknas klart 2023
Image for Olof Palmes plats

Olof Palmes plats

Sedan hösten 2021 tar park- och naturförvaltningen fram en förstudie för att se hur platsen kan bli mer tillgänglig, trygg och trivsam.

Enligt plan skulle förstudien, inklusive förslag till möjlig utveckling, vara klar i december 2021. I dagsläget är det dock oklart när beslut tas om de omgivande trafiklösningarna, vilka har stor inverkan på Olof Palmes plats framtida storlek och på gestaltningen. Så snart besked finns om detta kommer förstudien att färdigställas. 

Målsättningen är att Olof Palmes plats ska vara klart 2023.

Olof Palmes Plats

Beräknas klart 2023
Image for Flunsåsstråket

Flunsåsstråket

Det mesta rustades upp och anlades mellan 2019-2020. En sista del återstår, där det nu står en tillfällig förskola. När den tas bort kommer det att anläggas mer park där. Det arbetet är planerat att ske under 2023. 

Flunsåsstråket

2023
Image for Jubileumsparken

Jubileumsparken

Jubileumsparken är ett resultat av göteborgarnas önskemål om grönområden och att komma närmare vattnet, inför stadens 400-årsjubileum och byggandet av Älvstaden. Sedan i januari 2021 byggs Jubileumsparkens första permanenta etapp på land. Den ska stå klar under slutet av 2021. Planen är att kunna öppna och hälsa besökare välkomna våren 2022.

Dessutom kommer ett nytt hamnbad att byggas i Jubileumsparken med start tidigast våren 2022. Målet är att det ska stå klart och öppnas lagom till jubileumsfirandet sommaren 2023, så att göteborgarna då kan bada "mitt i stan".

Jubileumsparken

Frihamnen

Älvstaden

Beräknas klart 2023
Image for Liseberg

Liseberg

Liseberg ska expandera med en inomhusvattenpark och ett hotell med 450 rum. De båda anläggningarna ska byggas på det område som idag är parkeringsplats vid nöjesparkens södra entré. Tanken är att kunna ta emot de första gästerna någon gång mellan 2021 och 2023.

Liseberg

Beräknas klart 2023
Image for Selma Stad

Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg och området längs Litteraturgatan genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1700 nya bostäder, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs Parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Selma Stad

2022-2023 och senare
Image for Kanalmurarna

Kanalmurarna

Just nu pågår ett arbete som ska identifiera renoveringsbehovet mer utförligt på sträckan mellan Mölndalsån i Gårda, förbi Drottningtorget, och fram till Göta Älv med planerad byggstart 2023. År 2022 fortsätter renoveringen av kanalmurarna längs med Mölndalsån fram till Ullevibron. Både kanalmurar och Åvägen ska rustas upp för att skydda Gårda mot framtida översvämningar.

Kanalmurarna

Start 2023
Image for Packhuskajen

Packhuskajen

Upprustningen sker i tre etapper:

Etapp ett pågick mellan december 2019 och september 2021. Då rustades 123 meter kajkant upp, från Casino-bryggan fram till Kajskjul 8.

Etapp två påbörjas under vintern 2021 och blir klar under sommaren 2023. Den etappen fortsätter där första etappen slutade och bort till och med Maritiman.

Etapp tre är fortfarande under planering. Då ska resterande kajkant, från Maritiman fram till kajkanten vid operan rustas upp.

Packhuskajen

Start 2023
Image for Bebyggelse på Götaleden/E45

Bebyggelse på Götaleden/E45

Ambitionen är att detaljplanen för överdäckningen ska antas under första halvåret 2022. Det betyder att allmän plats kan börja byggas under 2023 och kvartersbebyggelsen påbörjas under 2024.

Bebyggelsen med samtliga kvarter ovanpå Gullbergstunneln beräknas vara klara i slutet av 2020-talet.

Bebyggelse på Götaleden/E45

Beräknas klart våren 2023
Image for Förskolan Ostindiegatan 24

Förskolan Ostindiegatan 24

Majorna-Linnéområdet lockar barnfamiljer, och fler förskoleplatser behövs. Därför bygger lokalförvaltningen en ny och större förskola på Ostindiegatan 24.

Beräknas klart 2023
Image for Förskola Kullegatan 4

Förskola Kullegatan 4

Intill Buråskyrkan i Krokslätt, ska en ny och större förskola ersätta den tidigare. Projektet beräknas vara färdigt vintern 2022-2023.

Beräknas klart sommaren 2023
Image for Förskola vid Kosmosgatan

Förskola vid Kosmosgatan

I Bergsjön breddas utbudet av bostäder med familjevänliga radhus. Därför behövs en ny förskola och den planeras ligga i korsningen Bergsjövägen/Kosmosgatan.

Beräknas klart sommaren 2023
Image for Förskola vid Torslanda torg 8

Förskola vid Torslanda torg 8

I centrala Torslanda ska en ny förskola byggas för att avlasta förskolor i området, och på sikt välkomna nya små göteborgare som bor i de planerade bostäderna.

Beräknas klart 2023
Image for Förskola vid Långströmsgatan

Förskola vid Långströmsgatan

I bostadsområdet Långängen på centrala Hisingen ska den gamla förskolan på Långströmsgatan ersättas av en ny och modern byggnad.

Byggstart för upprustning 2024
Image for Avenyn

Avenyn

Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Med ett inriktningsdokument som grund genomförs en planerings- och gestaltningsfas. En projekttävling kommer att genomföras under första halvan av 2022, för att få in intressanta förslag på utformning. Den första etappen av omvandlingen bedöms byggstarta andra kvartalet 2024.

Avenyn

Beräknas klart 2024
Image for Lindholmshamnen

Lindholmshamnen

Lindholmshamnen blir ett modernt, centralt och hållbart boende med närhet till vattnet och internationell kreativitet. Områdets spännande arkitektur varvas med parker, service och kajliv på klassisk varvsmark. Lindholmshamnen blir en grön lunga, fylld av grönska och mötesplatser som ger liv mellan husen.

Lindholmshamnen

Lindholmen

Älvstaden

Beräknas stå färdig i början av 2024
Image for Förskolan Biskopsgatan 8

Förskolan Biskopsgatan 8

Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

Beräknas stå färdig sommaren 2024
Image for Förskolan Svartedalsgatan

Förskolan Svartedalsgatan

På en tomt intill den nybyggda Svartedalsskolan bygger vi en förskola med sex avdelningar.

Beräknas stå klar hösten 2024
Image for Förskolan Gitarrgatan 5

Förskolan Gitarrgatan 5

Med åtta avdelningar och tillagningskök, blir den nya förskolan ett välkommet tillskott i ett växande Frölunda.

Beräknas klart vintern 2024
Image for Förskolan Litteraturtorget 5

Förskolan Litteraturtorget 5

På Litteraturtorget 5 byggs en ny förskola om två plan med sex avdelningar och tillagningskök. Pedagogisk odling kommer vara ett inslag i verksamheten.

Beräknas klart 2025
Image for Opaltorget

Opaltorget

2019 flyttade de första hyresgästerna in i Familjebostäders nya hyresrätter nära Opaltorget, och i slutet av samma år öppnade nya Opalkyrkan. Hösten 2020 började verksamheter att flytta in i de nya lokalerna i centrumdelen av torget.

Den nya Opalparken börjar byggas hösten 2022 och blir färdig året efter. 2025 planeras de sista bostäderna samt förskola vara klara vid det nya Opaltorget. Byggnation av bostäder runt omkring Opaltorget kommer att fortgå under många år.

Opaltorget

Beräknas klart 2025
Image for Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn

Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav. Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 17 år i rad och det är en position som Göteborgs Hamn tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet.

Göteborgs Hamn

Arendals hamn

Beräknas klart 2026
Image for Västlänken

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i Västlänken.

Västlänken

Beräknas klart 2026
Image for Haga

Haga

Västlänken med den nya stationen Göteborgs Haga beräknas öppna för trafik i december 2026. Då ska även arbetena med att utveckla området ovan mark vara klara.

Haga

2026
Image for Station Centralen

Station Centralen

Förväntad byggstart för byggnaderna är 2023/2024 och 2024/2025 för allmän plats. Enligt tidplanen ska området vara färdigställt till december 2026 då Västlänken invigs.

Station Centralen

Beräknas klart 2026
Image for Korsvägen

Korsvägen

Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som även hela området utvecklas.

Station Korsvägen ska stå klar 2026, när Västlänken öppnar för trafik. Då ska även byggnationerna ovan mark vara klara.

Korsvägenområdet

Beräknas klart från 2026
Image for Norr om Centralstationen - överklagad

Norr om Centralstationen - överklagad

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 15 december 2020. och antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen. Områdets färdigställande planeras från 2026.

Norr om Centralstationen

Beräknas klart 2026
Image for Östra Kålltorp

Östra Kålltorp

Det natursköna området omkring Renströmska parken i Kålltorp utvecklas i takt med att staden växer. Här byggs nu cirka 600 nya bostäder varav cirka 145 är studentbostäder och cirka 30 seniorbostäder, samt ny skola. Bygget kommer att ske etappvis och startade i april 2018 och beräknas vara klart 2026.

Östra Kålltorp

2028
Image for Universitetet vid Renströmsparken

Universitetet vid Renströmsparken

Detaljplanen för utvecklingen av Artisten vann laga kraft i juni 2021. Byggstart beräknas till 2022, med inflyttning etappvis mellan 2024 – 2027.

En arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek har genomförts och det vinnande förslag presenterades 2021. Detaljplanen för biblioteket planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028.

Universitetet vid Renströmsparken

2029-2035
Image for Brunnsbo-Linné via Lindholmen

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

  • Hjalmar Brantingsplatsen – Brunnsbo planeras att inledas 2023 och vara klar för trafikering 2029. 
  • Frihamnen – Lindholmen startade 2019 och beräknas vara klar för trafikering i slutet av 2025. 
  • Lindholmen – Linnéplatsen planeras att startas 2029 och vara klar för trafikering år 2035. 

Brunnsbo-Linné via Lindholmen

2030
Image for Skeppsbron

Skeppsbron

Just nu pågår planeringsarbete. I början av 2024 kan byggnation av infrastruktur, kaj och kajgarage påbörjas. Byggstart av kvarter med bostadshus beräknas till 2026 och första inflyttning kan ske år 2028.

Merkurhusets tillbyggnad mot Stora Badhusgatan har inflyttning i december 2021.

Den första etappen med resecentret Stenpiren samt spårväg är redan klart.

Skeppsbron

Beräknas klart 2030
Image for Masthuggskajen

Masthuggskajen

Projektet är i genomförande just nu. Inflyttning i de första kontorsfastigheterna kommer att ske under 2022. Grundläggningsarbetena för den nya halvön som ska byggas startar också under 2022. De första bostäderna beräknas färdiga i slutet av 2023. Helt klart beräknas området vara omkring 2030.

Masthuggskajen

Södra Älvstranden

Älvstaden

2031
Image for Gång och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

Gång och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

Trafikkontoret ser det som möjligt att ha en gång- och cykelbro på plats tio år från att kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning. Om allt går som det ska kommer alltså en ny gång- och cykelbro att vara på plats under 2031.

Gång och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

2034
Image for Sahlgrenska - Medicinareberget

Sahlgrenska - Medicinareberget

Rivningar och schaktarbeten kan påbörjas 2023. Byggnaderna färdigställs i etapper, där stomme och klimatskal är klara 2026 och inflyttning sker 2028 i Västfastigheters och Vitartes byggnader. Därefter kan Akademiska Hus nyttja byggrätt för nästa byggnad med förväntad inflyttning 2034. Arbeten med gaturummet utförs 2026 för Annedals avfart och hållplats och 2026 – 2028 för Per Dubbsgatan. 

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras beroende på när detaljplanen vunnit laga kraft

Sahlgrenska - Medicinareberget

Beräknas klart 2035
Image for Backaplan

Backaplan

Backaplan är tänkt att förvandlas från en handelsplats med stora asfalterade ytor till en tätbebyggd stadsmiljö. Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 15–20 åren.

Det har startats planering för Backaplan Centrum 2022.

Backaplan

Backaplan Centrum

Älvstaden

Beräknas klart 2035
Image for Centralenområdet

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Centralenområdet

Älvstaden

Beräknas klart 2035
Image for Gamlestaden

Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Gamlestaden

Beräknas klart 2050
Image for Dag Hammarskjöldsleden

Dag Hammarskjöldsleden

I dag är Dag Hammarskjöldsleden en motorled, men planen är att den i framtiden ska bli en stadsgata med plats för bostäder, handel, kontor och service.

Dag Hammarskjöldsleden

Beräknas klart efter 2050
Image for Gullbergsvass

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Området byggs ut främst efter 2025, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgänglig och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Gullbergsvass

Älvstaden

Beräknas klart tidigast 2060
Image for Frihamnen

Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

Frihamnen

Älvstaden

Projekt som planeras - men där det inte finns någon tidplan ännu

Det kan vara att staden väntar på beslut att gå vidare med planering - eller att projektet ligger långt fram i tiden. När det finns mer att berätta om projektet kommer det att läggas in i tidslinjen.

Väntar på beslut
Image for Nytt centralbad

Nytt centralbad

Det är ännu inte bestämt att ett nytt centralbad ska byggas. Det är svårt att säga hur lång tid det kan ta från det att beslut är fattat. De olika lokaliseringsförslagen kräver olika typer av planändringar, påverkas till del av andra projekt, tid för bygglov med mera. Byggtid, där markarbeten och själva bygget räknas in, kan ligga runt mellan två och ett halvt till tre år.

Nytt centralbad