Göteborgs Stadstriennal har sedan starten 2015 utvecklats som en plattform för att samtala om stadsutvecklingsfrågor inför firandet av Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Då de publika delarna av firandet flyttades fram till 2023 görs nu ett krafttag för att tydligare samla staden, branschen och akademin under jubileumsfirandet.

– Sommaren 2023 blir Göteborgs offentliga rum till en stor utställningsarena under namnet Prototyp Göteborg. Utställningen riktar blicken mot lösningar och utmaningar i staden och lyfter initiativ som arbetar aktivt för en hållbar omställning. Det här är ett sätt att föra dialog, diskussion och att vara en del av det offentliga samtalet om stadens utveckling, säger Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad.

Runt om i världen pågår arbeten för att hitta nya, hållbara, lösningar för framtidens städer. De gemensamma globala målen har formulerats i FN:s Agenda 2030 och genom Parisavtalet. Göteborgs Stad har anslutit sig till Klimatkontraktet 2030, som är en kraftsamling från svenska städer och ska fungera som ett verktyg för att öka takten i klimatomställningen.

En stad som växer fort innebär både framgång och utmaningar

Göteborg är mitt i en omfattande stadsomvandling. Bevarade, historiska byggnader och miljöer samexisterar med de samtida och med den framtida staden som planeras och successivt växer fram. En mångfald av byggda strukturer, lager, stämningar, berättelser och perspektiv bildar tillsammans den växande staden.

– Vi gör väldigt bra saker i Göteborg och det vill vi lyfta, samtidigt vill vi problematisera stadsutveckling och ha en levande diskussion. En stad som växer fort innebär både framgång och utmaningar, säger Björn Siesjö, stadsarkitekt Göteborgs Stad.

Ett stadslandskap i förändring

Prototyp Göteborg lyfter fram flera pågående projekt, i olika skalor – stadens jubileumssatsningar, storskaliga byggnationer, konstverk, studentarbeten, forskningsprojekt och initiativ från allmänheten. I utställningen läggs särskilt fokus på prototypens, det platsspecifika, samskapandets och det humanistiska perspektivets roll i den pågående omvandlingen. Huvudområdet är ett gångstråk som sträcker sig från Frihamnen, till Ringön och över Hisingsbron till Centralenområdet och Kronhuskvarteret, där besökarna guidas genom ett stadslandskap i förändring.

Bred samverkan

Utställningen kommer att byggas upp stegvis fram till 2023 och arbetet går att följa på www.goteborg2023.com och genom sociala medier.

Prototyp Göteborg arrangeras av Göteborgs Stadstriennal (stadsbyggnadskontoret) i samverkan med Göteborg & Co, stadens förvaltningar och bolag, branschen, akademin, ideella föreningar och allmänheten. Alla samarbetspartners hittar du här. 

Prototyp Göteborg Facebook

Prototyp Göteborg Instagram

Publicerad 7 april 2022 (Uppdaterad 3 maj 2022)