Stadsarkitekt Björn Siesjö möter arkitekt Gert Wingårdh och avdelningschef Kerstin Elias i första avsnittet av Götepod

Avsnitt 22: Hur ska byggandet bli klimatneutralt till 2030?

Hur planera vi hållbart och bygger klimatsmart i Göteborg? Återbruk och cirkularitet är ord som förekommer flitigt när vi pratar om hållbar stadsutveckling, men vad är det egentligen, och hur får vi fart på det klimatneutrala byggandet?

Initiativ tas på olika håll, men en utmaning är att få omställningshjulet att börja snurra i den takt som behövs för att nå målen. Hur ska det gå till?

 Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Anders Carlsson, FoU- och hållbarhetschef på Derome och Nina Jacobsson Stålheim, utvecklingschef ekologisk hållbarhet på AB Framtiden

Avsnitt 21: Gamlestaden – ökar förändringskraften med ett BID?

I en stadsdel finns och verkar olika aktörer med olika ansvarsområden, kompetenser, kunskaper och resurser. En väg att samverka är genom ett så kallat BID, Business Improvement District.

Idén med BID Gamlestaden har varit att skapa förutsättningar att tillsammans hantera problem och förverkliga möjligheter i den långsiktiga stadsdelsutvecklingen. Vilka effekter har BID som samarbetsform haft för stadsutvecklingen i Gamlestaden?

BID Gamlestaden har funnits i cirka 20 år och är det äldsta BID influerade samarbetet i Sverige. Det är ett formaliserat samarbete mellan 50 fastighetsägare och 11 förvaltningar i Göteborgs kommun samt polismyndigheten.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Holmberg, företrädare för BID Gamlestaden och Mattias Westblom, projektledare stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad. Båda har jobbat med utvecklingen av Gamlestaden i över 10 år.

Avsnitt 20: Hur tar kulturen plats när staden växer?

Hur, och varför, är kultur viktigt för stadsutvecklingen? Trycket från urbanisering och exploatering har gjort att konst och kultur ofta trängs bort från centrala och attraktiva lägen. Kulturverksamhet är inte en kapitalstark bransch som genererar stora vinster och kan betala höga hyror. Trots det har kultur och god stadsutveckling ett tydligt samband – kulturens roll i stadsutveckling handlar om att ta tillvara människors kreativa kraft och vidareutveckla platsers befintliga kvaliteter.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Johan "Red Top" Larsson, stadsutvecklare på Business Region Göteborg, kulturentreprenör och Sara Schütt, chef på kulturstrategiska enheten på kulturförvaltningen Göteborgs Stad.

Avsnitt 19: Frölunda – från miljonprogram till blandstad?

Frölunda var en av de första förorterna i Göteborg. För 60 år började höghusen torna upp sig, med stora parkeringsplatser emellan och området omgärdades av stora trafikleder. I ABC-staden skulle man bo när arbete och centrum. Men hur bra blev det egentligen?

Nu är byggkranarna på plats igen, slitna hus rustas upp och de planeras för 1 000-tals nya bostäder. Det pratas om att bygga en blandad, tät, dynamisk och levande stad.

I det här avsnittet pratar vi om historiens miljonprogram och framtidens Frölunda. Är det ABC-staden 2.0 vi planerar?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Lars Marcus, arkitekt och professor i stadsbyggnad på Chalmers och Anders Dahlgren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad.

Avsnitt 18: Hur ska Göteborg bli klimatneutralt?

Göteborg har antagit ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och har dessutom utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Det innebär att Göteborg ska vara en av föregångsstäderna i Europa och visa vägen för omställningen. Men vad krävs för att vi ska lyckas i klimatomställningen och vilken roll spelar stadsutvecklingen?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Karin Bjerner, utvecklingsledare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad och Lena Holmberg, lärandestrateg inom innovationsprogrammet Viable Cities.

Avsnitt 17: Tio år med Vision Älvstaden – hur har det gått?

I tio år har arbetet med Älvstaden satt tydliga avtryck i Göteborg. Enligt visionen ska centrala staden dubbleras i storlek och växa med 25 000 nya lägenheter och 50 000 arbetsplatser. Göteborg ska växa ihop, kärnan ska bli starkare och staden ska möta vattnet, med alla möjligheter och utmaningar det innebär.  

Vad har hänt i centrala Göteborg under visionens första tio år och vad är på gång? Hur väl står sig visionen inför framtiden? Det disketeras i höstsäsongens första avsnitt av Götepod. 

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling och Ola Serneke, VD Serneke Invest.

Avsnitt 16: Stadsutveckling och hemlöshet – vad kan staden göra?

Vi är mitt i en byggboom i Göteborg och förra året blev över 5 000 nya bostäder inflyttningsklara. Men hur påverkar den pågående stadsutvecklingen de av oss som är hemlösa idag och vilka insatser görs för att förebygga hemlösheten?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Anna Holmqvist, avdelningschef för boende och hemlöshet inom socialförvaltning Sydväst i Göteborgs Stad och Patrick ”Patti” Hansén, verksamhetschef inom hemlöshet på Räddningsmissionen.

Avsnitt 15: Hur blir Göteborg en nära, sammanhållen och robust stad?

Göteborg ska vara en hållbar stad, öppen för världen. Detta uppnås genom att planera för en nära, sammanhållen och robust stad. Det är utgångspunkten för ny översiktsplan för Göteborg. Men vilka möjligheter finns i staden och vilka är utmaningarna? Är översiktsplanen genomförbar?

Lyssna på ett samtal om stadens övergripande plan när det kommer till stadsutveckling.

Stadsarkitekt Björn Siesjö gästas av Anna Olsson, projektledare för Göteborgs nya översiktsplan och Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH.

Avsnitt 14: Hur utvecklar vi våra historiska miljöer?

Göteborg är inne i sitt största utvecklingssprång i modern tid. Staden växer snabbt och 2040 väntas vi vara 120 000 fler göteborgare. Därför förtätar vi och bygger bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Men riskerar vi samtidigt bygga bort vårt kulturhistoriska miljöer? Hur gör vi för att behålla stadens historiska förankring i en tid av snabb omvandling?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Ylva Berglund, antikvarie på Göteborgs stadsmuseum och Hans Bjur, arkitekt, professor i stadsbyggnad på Chalmers.

Avsnitt 13: Kan en digital tvilling skapa en bättre stad?

Göteborg växer så det knakar vilket innebär att utmaningar kring samordning, samsyn och kommunikation blir allt viktigare. Inte bara för att fatta välgrundade beslut utan också för att bättre kunna förstå, analysera och kommunicera utvecklingen. Det är en av anledningarna till att det nu tas fram en digital tvilling av Göteborg. En virtuell 3D-modell av Göteborgs hela kommun motsvarande hela 700 kvadratkilometer, byggd på stadens egen geografiska information. Till nytta för boende, besökare och näringsliv.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Dan Folkesson, digitaliseringschef på intraservice. 

Avsnitt 12: Mål om gestaltad livsmiljö – vad betyder det för Göteborg?

Politik för gestaltad livsmiljö antogs av riksdagen 2018. Målet är att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Gestaltad livsmiljö handlar om helheten i stadsmiljön; om gator, parker och torg lika mycket som byggnaderna, och om rummet mellan husen.

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Helena Bjarnegård, riksarkitekt Boverket och Daniel Holmén, fastighetsutvecklare på Elof Hansson Fastigheter.

Avsnitt 11: Backaplan – Hisingens nya centrum?

Ett av Göteborgs mest centrala lägen består idag mest av asfaltsparkeringar och storhandel. Men Backaplan är i förändring. Just nu pågår arbetet med att skapa plats för 10 000-tals människor att leva, bo och arbeta.

Vägen till det nya Backaplan kommer ta många år. I detta poddavsnitt avhandlas många av de utmaningar som finns, med allt från handel i förändring till framtida klimatförändringar.

Vem ska bo på Backaplan i framtiden och hur skapar man en helt ny stadsdel som är hållbar över tid?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Camilla Lidholm, huvudprogramledare Backaplan på Göteborgs Stad och Linus Theorin, projektchef på Skandia Fastigheter AB.

Avsnitt 10: Hur skapar vi en attraktiv och levande stadskärna?

Vad karakteriserar en levande stadskärna och varför är det viktigt för Göteborg? Måste vi välja mellan p-platser och sköna stadsmiljöer?

Göteborg sticker ut bland landets stadskärnor med en liten andel av kommunens befolkning boendes i stadskärnan – i programmet hävdas att det behövs 10 000 nya bostäder i stadskärnan.

Men fler bostäder ställer också krav på förskolor och skolor med uteytor i city. Hur löser vi det?

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Christina Heikel, Fastighetsägarna och Henrik Olsson, Göteborgs Citysamverkan. 

Avsnitt 9: Hur ska staden funka för alla?

I avsnitt nio av Götepod har vi fokus på tillgänglighet i staden. 

Hur ska vi tänka när vi bygger nytt och vad gör vi med det som redan är klart? I detta avsnitt diskuteras både kullersten, Brunnsparken och Masthugget. Och stadsarkitekten bjuds in att rulla stol genom stan för att få insikter från nya perspektiv.

Poddavsnittet är en samproduktion med konferensen Staden ska funka för alla (Universell utformning - Göteborgs Stad (goteborg.se).  

Stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Anders Westgerd, VD GIL och funktionsrättsaktivist, och Lilian Muller, doktorand på Certec vid Lunds universitet och tillgänglighetsrådgivare.

Avsnitt 8: Lyssnar vi till barn och unga när framtidens stad planeras?

I det här avsnittet sätter vi barn och ungdomar i fokus. Barnkonventionen som blev lag i Sverige förra året slår fast att barn och unga ska få uttrycka sin mening och bli lyssnade på. Det låter ju bra. Men gör vi det i praktiken? Och hur kommer de unga till tals när framtidens Göteborg planeras?

Medverkar i samtalet: Charlie Arby, ordförande i ungdomsfullmäktige, Mie Svennberg, översiktsplanerare (social hållbarhet och barnperspektiv) och Björn Siesjö, stadsarkitekt.

Avsnitt 7: Hur bygger vi klimatsäkert?

Göteborgs läge, vid Göta Älvs mynning, har genom tiderna skapat fantastiska förutsättningar för handel, industri, boende och rekreation. Med höjda havsnivåer och mer extremväder till följd av klimatförändringar riskerar samma läge att försämra förutsättningarna för staden och dess utveckling.

I det här avsnittet av Götepod samtalar Björn Siesjö med Lisa Ekström, klimatstrateg på Stadsbyggnadskontoret och Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan om vad är det vi gör och behöver göra för att klimatsäkra Göteborg? Vilken hänsyn tar vi till de stigande vattennivåerna när vi planerar för nya byggnationer? Och är det egentligen så klokt att bygga så mycket längs älven?

Avsnitt 6: En tätare och grönare stad. Hur lyckas vi med båda?

Göteborg fortsätter att växa och förtätas, vilket tar mark i anspråk till fler bostäder, kontor, näringsverksamheter och utbyggd infrastruktur. Men risken med en alltför tät stad är att värdefulla vatten- och grönytor försvinner, vilka är mycket viktiga för stadens klimat, dagvattenhantering, biologiska mångfald och inte minst för människors hälsa och välmående. Vi människor mår bra av grönt. Det gäller därför att på olika sätt utveckla grön och blå infrastruktur i staden.  Hur löser vi den ekvationen: tätare men också grönare städer? I detta avsnitt samtalar Björn Siesjö med Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare, och Sofia Thorsson, professor vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet.

Läs en längre intervju med Johan Rehngren om hur vi bygger gröna och täta städer här

Avsnitt 5: Hur ökar vi det hållbara resandet i Göteborg?

Björn Siesjö samtalar med trafikdirektör Kristina Lindfors och Västtrafiks VD Lars Backström om hur vi kan och bör resa i framtidens Göteborg. Hur kommer vi kunna ta oss fram i en stad som fortsätter att växa och förtätas? Hur skapar vi förutsättningar för ett mer hållbart resande, vilket är helt nödvändigt för att klara våra klimatåtaganden och för att skapa goda livsmiljöer i staden? Och hur stärker vi och gör kollektivtrafiken mer attraktiv? Exempel på saker som nämns i samtalet: Västlänken, Koll2035, Miljö-och klimatprogrammet, nya tunnlar och broar över älven, elbussar, framtidens färjetrafik.

Avsnitt 4: Vem bestämmer om arkitekturen?

I avsnitt fyra av Götepod fokuserar vi på arkitektur och gestaltning – vad är fint och vad är fult? Och vem avgör det? Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med Rickard Stark, grundare av Okidoki arkitekter och Karolina Keyzer, f d stadsarkitekt i Stockholm och nu ägare av OKK+.

Arkitektur väcker starka känslor och i Göteborg förs nu en livlig debatt om det som byggs. Vem äger arkitekturen? Vem ska få rita? Och vem är det som bestämmer egentligen?

Avsnitt 3: Hur skapar vi en bättre stad för cyklister?

Cyklandet i Göteborg ökar stadigt. Men vad krävs för att Göteborg ska bli en riktig cykelstad typ Malmö och Lund? Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret och Johan Fahlnaes, cykelentusiast, om stadens cykelsatsningar och om hur den pågående stadsutvecklingen kan bana väg för ett ökat cyklande. Pumpstationer, cykelgarage, pendelcykelbanor och frånvaron av stopp- och svängtecken är några av de ämnen som avhandlas.

Avsnitt 2: Hur går det med bostadsbyggandet i Göteborg?

I avsnitt två av Götepod tar vi upp en av Göteborgs största utmaningar: bostadsbyggandet. Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med Marina Fritsche, vice vd på Wallenstam, och Martin Blixt, vd på Framtiden Byggutveckling AB. Samtalet går från 1960-talets miljonprogram till dagens bostadsbrist. Hur mycket bostäder byggs det i Göteborg? Varför byggs det inte billigare? Och var tycker göteborgarna egentligen det är bäst att bo i Göteborg?

Avsnitt 1: Vad är det för stad vi bygger egentligen?

I premiäravsnittet tas ett helhetsgrepp kring Göteborgs stadsutveckling. Stadsarkitekt Björn Siesjö samtalar med Kerstin Elias, avdelningschef på trafikkontoret, och arkitekten Gert Wingårdh om det som byggs och planeras och vad som kommer att utmärka det framtida Göteborg. Hur tätt kan vi bo? Hur ska vi ta oss fram? Hur skapar vi en mer sammanhängande stad? Och vad är egentligen skillnaden mellan en aveny och en boulevard?

Lär dig mer om stadsutvecklingsprocessen

I tre filmer låter vi experter svara på göteborgarnas vanligaste frågor om stadsutvecklingen i Göteborg.

Publicerad 25 maj 2021 (Uppdaterad 9 december 2022)