Stadslandet Göteborg

Norra Göteborg är unikt. Här grenas stadens lokalsamhällen ut i närliggande land och enorma mängder av orörda naturresurser. Här finns också otroliga initiativförmågor och outnyttjade kompetenser, som tillsammans utgör en stor potential för stadens hållbara utveckling. Med satsningen Stadslandet Göteborg vill vi ta vara på den unika potentialen med detta stadsnära land.
Projektets tidsram: 2017 till 2020.

Det är viktigt att staden utvecklas hållbart. Inte bara kring miljön, utan även kring social och ekonomisk hållbarhet eftersom alla tre delar hänger ihop.

Hur vi tar vara på potentialen med det stadsnära landet

Med hållbarhetssatsningen Stadslandet Göteborg vill vi skapa förutsättningar för grön affärsutveckling och göra det enklare för lokala aktörer i AngeredNorra Hisingen och Östra Göteborg att förverkliga idéer, tjänster och produkter som i slutändan bidrar till mer hållbara lokalsamhällen.

Arbetet inriktas på att utveckla fler samarbeten mellan lokala företag, föreningar, förvaltningar, befolkning och forskningsinstitutioner. På detta sätt kan vi tillsammans hitta nya vägar att utveckla mer hållbara lokalsamhällen, vilket i sin tur utvecklar staden på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt samtidigt – som gynnar alla.

När Göteborgs stadsdelar binds ihop med närliggande landsbygd kan lokala naturresurser nyttjas mer effektivt, fler arbetstillfällen skapas, lokala företag utvecklas, närproduktionen öka och lokalbefolkningen få bättre livsvillkor.

Vi etablerar därför mötesplatser för ökat samarbete mellan stad och land. Hit är alla välkomna att hjälpas åt kring utvecklingen av lokalsamhällena i norra Göteborg. Med hjälp av samarbetena på mötesplatserna, tillämpad forskning och våra fem olika testbäddar arbetar vi också för att bygga ny kunskap inom bland annat hållbar transport, livsmedel, turism och återbruk. Exempelvis:

  • Stöttar vi testning av logistik och distribution med el som drivmedel mellan olika aktörer, för att kunna utveckla transporten mellan stad och land.
  • Undersöker vi hur mer tillgängliga och koldioxidsnåla REKO-ringar kan bli till i staden.
  • Arbetar vi för ekologiskt och närproducerat livsmedel till Göteborgs offentliga kök som förskolor och äldreboenden.

Se filmen om vad Stadslandet Göteborg arbetar för, hur det fungerar i praktiken och vad det ska åstadkomma för den hållbara stadsutvecklingen i Göteborg.

Stadslandet behöver dig för stadens hållbara utveckling!

Stadskärnan närmar sig landsbygden. Och i detta – det stadsnära landet – finns potentialen som stärker vår förmåga att ställa om till en mer koldioxidsnål stad. Tar vi vara på den tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar stadsutveckling som byggs på lokalt ledd utveckling, innovation, sysselsättning och jämlikhet med bättre livsvillkor för alla. Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen mellan stad och land.

Involvera dig! Vi behöver din kompetens och dina initiativ och idéer kring utvecklingen av norra Göteborgs lokalsamhällen. Läs mer om skapande av hållbara lokalsamhällen, hur Stadslandet Göteborg fungerar och händelser inom projektet på den officiella webbplatsen.

Stadslandet Göteborg är ett EU-medfinansierat projekt som drivs av Business Region Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad och Coompanion.

Publicerad 12 februari 2018 (Uppdaterad 13 maj 2019)