Stadsutvecklingsprocessen

Stadsutvecklingsprocessen tar lång tid – från idé till färdig bostad tar det mellan 6 och 8 år. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).
Steg 1
Image for Översiktsplan

Översiktsplan

En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas på lång sikt. Grundförutsättningen är att staden kan utvecklas på ett hållbart sätt. Målet med översiktsplanen är en hållbar stadsutveckling, nu och på lång sikt.

Steg 2
Image for Idé

Idé

All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. För att utvecklingen ska kunna ta fart måste olika intressen vägas mot varandra och det sker i planprocessen. Det första steget är att ansöka om planbesked.

Steg 3
Image for Planbesked

Planbesked

Du ansöker om planbesked när du vill utföra en åtgärd, till exempel när du ska bygga ut eller bygga nytt, och som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga. I planbeskedet får du veta om kommunen avser att pröva frågan i detaljplan eller inte. Handläggningstiden är cirka fyra månader. Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan. När du har fått ett positivt planbesked behöver du ansöka om bygglov.

Ansök om planbesked

När behövs bygglov

Steg 4
Image for Planprogram

Planprogram

Ibland behöver det tas ett helhetsgrepp för ett större område och då görs ett planprogram. Programmet beskriver platsens förutsättningar, lämplig markanvändning och kopplingar till resten av staden. Programmet blir sedan underlag för arbetet med detaljplanen.

Steg 5
Image for Markanvisning

Markanvisning

För att kunna bygga bostäder på mark som Göteborgs Stad äger behöver den som vill bygga tilldelas en markanvisning. Markanvisning innebär att en byggaktör utses som får möjlighet bygga på marken det som staden planerat för till ett visst pris. Det kan till exempel vara 200 bostäder, en förskola och ett äldreboende.

Markanvisningsprocessen

Så ansöker du om markanvisning

E-tjänst för markanvisningar (inklusive prenumeration)

Steg 6
Image for Samråd är kunskapsutbyte

Samråd är kunskapsutbyte

Under samrådet finns förslaget till detaljplan utställt och du kan ta del av det material som tagits fram. Samrådet handlar om att samla in synpunkter från allmänheten, myndigheter, organisationer med flera. Det ger ny kunskap som används för att ta fram ett färdigt förslag. Under samrådet kan alla som vill lämna synpunkter på planen. De som är direkt berörda av detaljplanen får en inbjudan att delta i samrådet. Politiska beslut avgör när det är dags att inhämta synpunkter.

Detaljplaner du kan tycka till om

Steg 7
Image for Steg 6 - Granskning

Steg 6 - Granskning

När tiden för samrådet gått ut sammanställs alla synpunkter, eventuella justeringar görs, och ett färdigt förslag till detaljplan visas upp under granskningstiden. Efter granskning får alla som lämnat in synpunkter information om hur de tagits omhand i arbetet med detaljplanen.

Tyck till om planer i granskningskedet

Steg 8
Image for Antagande av detaljplan

Antagande av detaljplan

Antagande: När politikerna anser att planen är klar antas den. När planen är antagen ska alla berörda meddelas och beslutet ska finnas på kommunens webbplats. Överklagande: Du som är sakägare, det vill säga är direkt berörd i lagens mening och har lämnat in synpunkter har rätt att överklaga om du anser att dina synpunkter inte har tagits omhand. Överklagan skickas till kommunen som vidarebefordrar den till mark- och miljödomstolen. Överklagan måste lämnas in senast tre veckor efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

Steg 9
Image for Planen vinner laga kraft

Planen vinner laga kraft

Om ingen har överklagat inom överklagandetiden eller om överklagan har avslagits får planen laga kraft, kort sagt, den börjar gälla. För att genomföra idén som detaljplanen bygger på krävs bygglov, så innan spaden sätts i marken ska en bygglovsprocess genomföras.

Steg 10
Image for Fastighetsbildning

Fastighetsbildning

Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Mark kan också överföras mellan fastigheter genom fastighetsreglering. För samtliga åtgärder gäller de allmänna lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen och inom ett område med en detaljplan får det endast ske i enlighet med gällande plan och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel som åretruntbostad. Med detta menas bland annat att väg vatten och avlopp ska kunna lösas.

Nybilda fastighet

Steg 11
Image for Bygglov

Bygglov

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om din ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Bygglovets gång

Ansök om bygglov (digitalt eller via pappersblankett)

När behövs bygglov?

Steg 12
Image for Byggstart och genomförande

Byggstart och genomförande

För att ett projekt kan byggstartas måste detaljplanen ha vunnit laga kraft och bygglov givits. Byggprojektet är pågående tills signal kommer från byggaktören att hela projektet är färdigställt. Inom ett stort område kan det finnas flera detaljplaner och det kan vara flera byggaktörer som färdigställer vid olika tidpunkter. Först när ovanstående skeden är klara kan själva genomförandet, det vill säga, byggandet av bostäderna starta. Uppskattningsvis tar det 6−8 år från idé och eventuell markanvisning till färdig bostad.

Steg 13
Image for Färdigställt

Färdigställt

Färdigställt betyder att byggandet är klart och kan tas i bruk. Byggstart och färdigställande av bostäder rapporteras in till staden och sammanställs i rapporter fyra gånger per år.

Statistik om bostadsbyggandet i Göteborg