Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Att stadsutveckla en långsiktigt hållbar stad tar tid. Göteborgarnas behov och stadens ekonomiska förutsättningar är några av de aspekter som vi utreder i början av processen. Inom processens olika steg vägs både allmänna och enskilda intressen mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).
Steg 1
Image for Översiktsplan

Översiktsplan

En översiktsplan är visionen om hur kommunens mark och vatten ska användas nu och på lång sikt. Grundförutsättningen är att staden kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för hur hållbar stadsutveckling ska ske samt hur användningen av mark, vatten och bebyggelseområden ska utvecklas. Göteborgs Stads översiktsplan beslutas av kommunfullmäktige.

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Göteborg. Det innebär dialog om framtidens Göteborg med göteborgare i alla åldrar, med näringslivet, intresseföreningar, myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den nya översiktsplanen förväntas tas upp för beslut av kommunfullmäktige under 2021.

Ny översiktsplan för Göteborg

Steg 2
Image for Idé och behov

Idé och behov

All stadsutveckling börjar med en idé. Det kan vara ett behov eller en önskan om förändring. För att utvecklingen ska kunna ta fart måste olika intressen vägas mot varandra och det sker i planprocessen. Det första steget är att ansöka om planbesked.

Steg 3
Image for Planbesked - planarbete startar

Planbesked - planarbete startar

Den som vill utföra en åtgärd som kräver en ny detaljplan eller påverkar den befintliga behöver ansöka om planbesked. Det kan handla om att till exempel bygga ut eller bygga nytt. I planbeskedet står om kommunen avser att pröva frågan i en detaljplan. Handläggningstiden är cirka fyra månader.

Översiktsplanen, lokala förutsättningar och målsättningen att öka bostadsbyggandet är några faktorer som vägs in i beslutet om vilka ansökningar som leder vidare till en detaljplan.

Planprogram

Ibland behövs ett helhetsgrepp för ett större område och då görs ett planprogram. Programmet beskriver platsens förutsättningar, lämplig markanvändning och kopplingar till resten av staden. Programmet blir sedan underlag för arbetet med detaljplanen.

Ansök om planbesked

När behövs bygglov

Steg 4
Image for Markanvisning

Markanvisning

Den som vill bygga bostäder på mark som Göteborgs Stad äger behöver tilldelas en markanvisning. Markanvisning innebär att en byggaktör utses som får möjlighet att bygga det som planerats för marken till ett visst pris. Det kan till exempel vara 200 bostäder, en förskola och ett äldreboende.

Markanvisningsprocessen

Så ansöker du om markanvisning

E-tjänst för markanvisningar (inklusive prenumeration)

Steg 5
Image for Samråd är kunskapsutbyte

Samråd är kunskapsutbyte

Under samrådet finns förslaget till detaljplan utställt och allmänheten kan ta del av materialet. Samrådet handlar om att få in kunskap och synpunkter från bland andra sakägare, andra intressenter och myndigheter.

Det ger ny kunskap som används för att ta fram ett färdigt förslag. Under samrådet kan alla som vill lämna synpunkter på planen. De som är direkt berörda av detaljplanen får en inbjudan att delta i samrådet. Det är byggnadsnämnden som avgör om ett detaljplaneförslag är redo för samråd.

Detaljplaner du kan tycka till om

Steg 6
Image for Steg 6 - Granskning

Steg 6 - Granskning

När tiden för samrådet gått ut sammanställs alla synpunkter, eventuella justeringar görs, och ett färdigt förslag till detaljplan visas upp under granskningstiden.

Bland handlingarna finns en samrådsredogörelse som visar hur synpunkterna på samrådsförslaget tagits omhand. Efter granskning får alla som lämnat in synpunkter information om hur de tagits omhand i arbetet med detaljplanen.

Tyck till om planer i granskningskedet

Steg 7
Image for Detaljplan antas

Detaljplan antas

När politikerna anser att detaljplanen är klar antas den. Sedan ska alla berörda meddelas och beslutet ska finnas på kommunens webbplats.

Överklagan

Den som är sakägare, det vill säga är direkt berörd i lagens mening och har lämnat in synpunkter, har rätt att överklaga om personen anser att synpunkterna inte har tagits omhand. Överklagan skickas till kommunen som vidarebefordrar den till mark- och miljödomstolen. Överklagan måste lämnas in senast tre veckor efter att protokollet publicerats på kommunens webbplats.

Planen vinner laga kraft

Om ingen har överklagat inom överklagandetiden eller om överklagan har avslagits vinner planen laga kraft, kort sagt, den börjar gälla. För att genomföra idén som detaljplanen bygger på krävs bygglov, så innan spaden sätts i marken ska en bygglovsprocess genomföras.

Detaljplan antas (laga kraft)

Steg 8
Image for Fastighetsbildning

Fastighetsbildning

I dagligt tal används ordet fastighet ofta om en byggnad, men i juridisk mening betyder fastighet mark som är fast egendom. En fastighet är ett mark- eller vattenområde eller en volym som utgör en rättslig enhet. Det vill säga en fastighet är en specifikt avgränsad land- eller vattenyta som ägs av någon. All mark är indelad i olika fastigheter.

Nya fastigheter kan bildas genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning av mark- eller vattenområde eller olika volymer. Mark kan också överföras mellan fastigheter genom fastighetsreglering. För samtliga åtgärder gäller de allmänna lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen. Inom ett område med en detaljplan får det endast ske i enlighet med gällande plan och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål, till exempel som åretruntbostad. Med detta menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

Nybilda fastighet

Steg 9
Image for Bygglov

Bygglov

Vad händer med en ansökan som skickas in? Vad är det egentligen som granskas och kommer grannarna få lämna synpunkter? Läs om ansökans resa från det att den skickas in till att beslut fattas.

Bygglovets gång

Ansök om bygglov (digitalt eller via pappersblankett)

När behövs bygglov?

Steg 10
Image for Byggstart och genomförande

Byggstart och genomförande

Först när de tidigare stegen är klara kan själva genomförandet, det vill säga byggandet, starta. För att ett byggprojekt ska kunna startas måste detaljplanen ha vunnit laga kraft och fått ett bygglov.

Byggprojektet är pågående tills signal kommer från byggaktören att hela projektet är färdigställt. Inom ett och samma område kan det finnas flera detaljplaner med flera byggaktörer som färdigställer vid olika tidpunkter.

Steg 11
Image for Färdigställt

Färdigställt

Färdigställt betyder att byggandet är klart och kan tas i bruk. Byggstart och färdigställande av bostäder rapporteras in till staden och sammanställs i rapporter fyra gånger per år.

Slutbesked/slutsamråd

Statistik om bostadsbyggandet i Göteborg

12
Image for Drift, förvaltning, utveckling och underhåll

Drift, förvaltning, utveckling och underhåll

När en plats är färdigbyggd behöver platsen tas om hand på olika sätt, det vill säga förvaltas.

Eftersom stadsutveckling sker både ovan och under mark behöver allt från byggnader och parker till rör, ledningar och teknik underhållas och driftas. Vi behöver också utveckla det som färdigställts. Med tiden kan det vara nödvändigt att en ny stadsutvecklingsprocess tar vid på den färdigställda marken för att staden ska fungera för alla.