Göteborgs Arkitekturprogram

Göteborg står inför en stor omvandling. Staden växer och utvecklas snabbare än på mycket länge. Hur vill vi leva och bo i framtidens stad? Vad ska prioriteras? Vad vill vi lämna över till nästa generation? Vi vill göra Göteborg till en stad i världsklass, kom och prata med oss om hur vi gör det.

Hur ska morgondagens stad se ut?

När stora förändringar sker behöver stora frågor lyftas, och därför bjuder vi nu in till samtal. Vi vill veta vad du tycker. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram 30 illustrerade teser som är tänkta att diskuteras och vara ett arbetsmaterial för det kommande arkitekturprogrammet, ARK/GBG. Teserna riktar sig till göteborgarna, vi som bor i staden, planerar och bygger den, och alla som rör sig i staden.

Fokus i teserna och arkitekturprogrammet ligger på stadens form och det som direkt påverkas av den. En plats, eller en byggnad, finns alltid i ett sammanhang, på sin plats i staden. Stadsbyggandet handlar om livet i staden, det byggdas form, stadsrummens och stadens samband och funktion, och upplevelsen av dem.

Stadsbyggandet handlar om livet i staden, det byggdas form, stadsrummens och stadens samband och funktion, och upplevelsen av dem.

Den stad som skapas nu behöver hämta inspiration ur både det historiska arvet, den redan byggda staden omkring oss, och de visioner som kommer fram i samtal med göteborgarna. Göteborg ska växa till en grön och nära storstad. Staden ska också möta ett förändrat klimat och bli mer sammanhållen och mer jämlik. Ett öppet samtal om vad vi bygger, där alla inbjuds att delta, är viktigt för att stadsbyggandet ska vila på en så bred bas som möjligt.

Programmet är inte färdigställt och är just nu ute på remiss hos flera fackförvaltningar, stadsdelar, bolag och andra aktörer, enlig beslut i byggnadsnämnden.

Under våren har även en serie dialogsamtal genomförts runt om i Göteborg. Remissrundan och dialogsamtalen syftar till att få in synpunkter från olika aktörer och medborgare. De synpunkter som kommer in kommer att användas i det fortsatta arbetet med arkitekturprogrammet ARK/GBG. Programmet beräknas kunna antas av byggnadsnämnden under hösten 2017.

Vi kommer att sammanställa alla inkomna synpunkter på den här webbsidan efter sommaren 2017.

Indikatorer för stadskvalitet

Indikatorer för stadskvalitet – mått och rekommendationer för stadsbyggandet i Göteborgs stad är en modell som har skapats för att kunna användas i alla former av planprojekt. Modellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram.

Indikatorer för stadskvalitet

Skapa och förstärk siktlinjer, tydliga fonder och riktmärken. Skapa en stad där fotgängare enkelt kan finna sin väg, där gatorna har logiska samband och där landmärken bidrar till orientering i staden.

Planera för barnens lek och vardag, både i offentliga parker, på gårdar och vid lekplatser. Skapa en blandstad med lugnare partier, som blir attraktiv också för barnfamiljer.

Skapa en attraktiv och fungerande trafikmiljö för så många människor som möjligt, ofta med låg hastighet, anpassad för fotgängare och cyklister i den lokala miljön. Bygg ett sammanhängande gatunät, med få återvändsgator, väl sammanlänkat med kollektivtrafiken. Arbeta för en flerkärning stadsstruktur, där olika noder kan avlösa varandra. Sätt tillgänglighet och närhet framför framkomlighet och hastighet.

Illustrationer: Naima Callenberg

Hur ser Göteborg ut om 20 år?

”Mycket kommer att ha skett i centrala stan, på och omkring älvstränderna, vilket gör förändringarna väldigt synliga och påtagliga för göteborgarna. Karlastaden med sin spektakulära skyskrapa på Lindholmen är bara ett exempel”

Björn Siesjö, stadsarkitekt, berättar om hur han tror att Göteborg kommer att se ut om 20 år.

Intervju med stadsarkitekt Björn Siesjö

Här blir det lätt att gå och cykla

Många platser i staden anpassas för att det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla. Här är tre stadsutvecklingsprojekt där bilen inte kommer i första hand.