Snabbare kollektivtrafik ska minska bilberoendet

När Göteborgsområdet nu växer till en miljonstad måste kollektivtrafiken bli både snabbare och bättre. Två viktiga förslag är en spårvägsring runt innerstaden inklusive Norra älvstranden och en yttre ring för expressbussar längs de stora trafiklederna.

Visionsbild av Metrobuss på högbana ovanför dagens trafikleder. Illustration: Sturm und Drang

Om mindre än 20 år, 2035, beräknas det sammanhängande storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille ha cirka 200 000 nya invånare och 100 000 nya arbetsplatser jämfört med idag. Och med en liknande utveckling i kommunerna runt dessa tre blir det tillsammans en miljon människor. För att då få till en bra stadsutveckling samtidigt som biltrafiken måste minska har Göteborg, Mölndal och Partille tillsammans med Västra Götalandsregionen och Västtrafik arbetat fram ett förslag för hur kollektivtrafiken ska utvecklas.

Det är fullt av spårvagnar och bussar, fullt av folk ombord och det går för långsamt att resa både till City och igenom innerstan.

– Som det är nu är det fullt inne i Göteborg och allra värst i Brunnsparken och de stora hållplatserna runtomkring. Det är fullt av spårvagnar och bussar, fullt av folk ombord och det går för långsamt att resa både till City och igenom innerstan, säger Anna Berlin, planerare på trafikkontoret och biträdande projektledare för Målbild Koll 2035 som förslaget heter.

Spårvägsring via Norra älvstranden

För att effektivisera och skapa bättre flyt i spårvagns- och busstrafiken föreslås två ”ringar”. Den ena ringen – Innerstadsringen – går ut på att inte behöva passera dagens nålsöga i Brunnsparken för att kunna ta sig förbi Göteborgs stadskärna. I Innerstadsringen ingår att det byggs spårväg på Norra älvstranden – från Frihamnen till i första hand Lindholmen – och därifrån vidare tillbaka över eller under älven, i form av en bro eller tunneln, mellan Lindholmen och Stigberget i Majorna. Därifrån sluts ringen med en spårvägstunnel ner till Linnéplatsen.

Innerstadsringen binder också samman flera viktiga målpunkter och tyngdpunkter inom innerstaden samtidigt som hela spårvägssystemet blir mer pålitligt med två förbindelser över älven. En annan viktig åtgärd är att bygga spårväg längs Alléstråket – från Hagakyrkan till Polhemsplatsen – så att några linjer kan flyttas ut från Brunnsparken. Detta spårbygge behöver starta de närmaste åren.

Metrobuss blir som en tunnelbana

Den andra ringen – Mellanstadsringen – är ett nät av snabba bussar med egna körfält längs dagens stora trafikleder: E6 mellan Mölndal och Tingstadsmotet, Söder-, Väster- och Lundbyleden, Marieholmstunneln (som byggs nu) och E20 mot Partille. Bussarna blir dubbeldäckare, får stationsliknande hållplatser och går så ofta att resenärerna inte behöver hålla reda på någon tidtabell.

– Vi kallar dessa snabbussar för Metrobuss eftersom det blir som att köra tunnelbana, fast ovan jord. Det skulle korta restiderna rejält mellan viktiga punkter utanför centrala Göteborg, som Mölndal, Frölunda, Lindholmen, Backaplan, Brunnsbo och Partille, säger Anna Berlin.

Om Metrobuss ska få några av dagens körfält på trafiklederna eller egna nya som byggs bredvid, eller upphöjda körbanor ovanför biltrafiken, det har Målbilds-planerarna ännu ingen bestämd uppfattning om.

Restiderna ska kortas rejält

Ett av de högt satta målen är att korta restiderna på de viktigaste resrelationerna rejält.

Vi bedömer att dessa åtgärder är en förutsättning för att vi ska kunna bygga den tätare stad vi har som mål. Då måste vi binda samman staden med bättre kollektivtrafik, så att vi kan minska bilberoendet.

– Vi bedömer att dessa åtgärder är en förutsättning för att vi ska kunna bygga den tätare stad vi har som mål. Då måste vi binda samman staden med bättre kollektivtrafik, så att vi kan minska bilberoendet, säger Anna Berlin. I Göteborgs Stads trafikstrategi är ett av de övergripande målen att biltrafiken ska minska med 25 procent, av såväl klimat-, hälso- som utrymmesskäl.

– En viktig förutsättning för att kunna nå det målet är att det blir lättare för många fler människor att klara sitt vardagsliv utan bil. Därför behöver vi bygga den tätare stad vi har som mål. Och då är det viktigt att vi förstår att gång-, cykel- och kollektivtrafiken kompletterar varandra väldigt bra, om man utformar denna helhet noga, säger Anna Berlin på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Det slutliga förslaget till Målbild Koll 2035 kommer under hösten 2017 att läggas fram för politiska beslut i kommunfullmäktige i de tre kommunerna Göteborg. Mölndal och Partille samt i regionfullmäktige i Västra Götaland.

Visionsbild av Metrobuss med eget körfält och hållplats/station i mitten av dagens trafikleder.

Några större satsningar

  • Pendeltågstunneln Västlänken börjar byggas 2018, mer om Västlänken
  • Linbanan Järntorget - Wieselgrensplatsen börjar byggas 2019
  • Spårväg längs Alléstråket planeras, byggs etappvis, klar tidigast 2027
  • Spårväg på norra älvstranden, från Frihamnen till Lindholmen, tidsplan ej klar
  • Pendeltågsstation i Brunnsbo på Bohusbanan, klar 2021
  • Snabbussar med egen körbana på trafiklederna, tidsplan ej klar
  • Lindholmsbron/-tunneln för spårvagn och buss, byggs troligen efter 2030

Tre projekt för bättre kollektivtrafik

När vi blir fler göteborgare behövs mer kollektivtrafik. Här är tre av många infrastrukturprojekt som är på gång.