Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Nu ska parken rustas upp under perioden 2018-2021 för att bli både trevligare och tryggare. Arbetet ska ske i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Vad händer just nu?

Park- och naturnämnden gav vid mötet 25 september 2017 park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021, till exempel genom att göra tydligare stråk och funktioner, förbättra tillgänglighet och ljudmiljö, skapa mer ljus samt utveckla samspelet mellan park och hållplats.

Nämnden tog beslut utifrån den förstudie som förvaltningen gjort för att klargöra hur trygghet och trivsel kan öka i Brunnsparken på kort respektive lång sikt. Innehållet i förstudien kommer att ligga till grund för den fysiska upprustningen och kommande gestaltning av platsen.

Beslut om upprustning av Brunnsparken för ökad trygghet och trivsel

De senaste åren har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, t ex genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs mer omfattande åtgärder.

- På uppdrag av park- och naturnämnden tog vi fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien är klar och den godkändes i park- och naturnämnden i september 2017. Den kommer att ligga till grund för den fysiska upprustningen och gestaltning av platsen, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

För att komma till rätta med de sociala problemen som finns på platsen krävs, förutom en fysisk upprustning av platsen, andra typer av åtgärder och samverkan mellan olika förvaltningar inom staden och med externa aktörer.

Förslag från förstudien - Åtgärder på kort sikt

I förstudien beskrivs både vad som kan göras på kort och på lång sikt. Där framgår också att åtgärderna även omfattar områden utanför Brunnsparken.

Förslag från förstudien - åtgärder på kort sikt (2018-2021):

  • Förtydliga stråk och funktioner
  • Förbättra tillgängligheten och ljudmiljön
  • Skapa mer ljus
  • Utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande
  • Eventuellt även upprustning av kanalmuren i samverkan med trafikkontoret. Det innebär bland annat ny markbeläggning och möblering samt förändring av grönska och belysning. Kostnaden, som också omfattar gestaltningsuppdrag men inte en eventuell upprustning av kanalmuren, beräknas till 20 miljoner kronor.

Förslag från förstudien - åtgärder på längre sikt

  • Göra cykelbana eller gångbana längs Norra Hamngatan
  • skapa möjligheter att sitta vid vattnet vid kanalen
  • underlätta att ta sig till och från parken genom att bredda Brunnsparksbron.

Dessa åtgärder omfattar även områden utanför Brunnsparken och därmed inte bara park- och naturförvaltningen utan även andra aktörer i och utanför Göteborgs Stad. Brunnsparken sträcker sig från fontänen ”Johanna” i väster till Palace-huset i öster.

Information om park- och naturnämndens beslut om upprustning av Brunnsparken

Förstudie om Brunnsparken (pdf)

Emma Johansson, projektledare förstudie Brunnsparken.

”Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken”

Hallå där, Emma Johansson, landskapsarkitekt som har lett arbetet med att ta fram en förstudien om Brunnsparken. Vad tycker du är det viktigaste att förändra i Brunnsparken?
– Det är att locka folk in i parken, att vilja pausa där. Det handlar om att lyckas fånga känslan av att parken är en grön oas mitt i det stressiga tempo som folk rör sig i, både igenom och omkring parken. Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken.

Hur kan man fånga en sådan känsla, ett sådant lugn?
– Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken, så att det blir tydligare var man sitter och hur man rör sig i förhållande till olika platser i parken. I dag är parkens struktur lite oklar.

När du som projektledare för förstudien har fingranskat Brunnsparken ett tag, har du upptäckt något extra positivt eller negativt?
– Ja, hur bullrigt det är, på grund av alla spårvagnar och bussar. När vi hade workshoppar här hörde vi inte varandra prata om vi stod mer än en meter bort.

Vad kan man göra åt ljudmiljön i parken?
– Detta är inte utrett ännu. Det krävs en diskussion med alla stadens aktörer kopplade till platsen så som trafikkontoret med flera och med Västtrafik. Om förutsättningarna i den nuvarande miljön inte kommer att ändras inom de närmaste åren så får vi eventuellt titta på lösningar som kan dämpa ljudet i och i anslutning till Brunnsparken.

Hur mår träden i Brunnsparken?
– Träden mår förhållandevis bra. De flesta är lindar, turkisk trädhassel och askar som planterades på 90-talet och de har inte vuxit så bra som vi hade hoppats. De skulle egentligen behöva gallras underifrån, för att lyfta kronorna. På så sätt kan mer ljus komma in under träden och på marken, men träden är inte tillräckligt höga för det.

 Vad händer när förstudien är klar?
– I september 2017 redovisades förstudien för politikerna i park- och naturnämnden som gav park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021.

VAD TYCKER DU OM BRUNNSPARKEN?

”Framförallt är Brunnsparken otydlig som platsen är idag, det är oklart var man förväntas gå, stå eller sitta om man vill det. Dessutom är här oerhört bullrigt, med alla spårvagnar som gnisslar och bussar som låter. Och så behöver belysningen förbättras, den är ojämn, vilket är känsligt inte minst för oss som ser sämre.”

Erik Johansson, Synskadades Riksförbund

VAD TYCKER DU OM BRUNNSPARKEN?

”Brunnsparken har en fantastisk potential men är idag relativt otrygg och otillgänglig och utan riktiga kvaliteter. Tillsammans med staden driver fastighetsägarna runt parken nu ett antal aktiviteter som ska skapa anledningar för människor att vistas där, och höja tryggheten. På lång sikt måste vi också jobba på att koda om Brunnsparkens DNA i grunden.”

Rikard Ljunggren, intresseorganisationen Fastighetsägarna

Nya bostäder med naturen runt knuten

Göteborgs Stad ska sträva efter för att förbli och utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.