Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Nu undersöker Göteborgs Stad hur parken kan användas framöver och bli både trevligare och tryggare.

Vad händer just nu?

Göteborgs Stad gör nu en förstudie för att ta reda på hur trygghet och trivsel kan öka i Brunnsparken och hur platsen kan användas framöver. Under våren 2017 fanns Göteborgs Stad på plats i parken för att prata med boende och besökare om vad de tycker om parken, och 11 april–12 maj kunde den som ville lämna sina synpunkter här på webbplatsen. Drygt 300 personer lämnade synpunkter. De sammanställs nu och efter sommaren 2017 redovisas förstudien för park- och naturnämnden, som då får ta ställning till den fortsatta processen.

Brunnsparken ska bli både trevligare och tryggare

De senaste åren har park- och naturförvaltningen rustat upp Brunnsparken på olika sätt. Bland annat finns en ny toalettbyggnad, markytorna har underhållits i olika etapper och fontänen med statyn Johanna har genomgått en omfattande renovering och en helt ny pumpanläggning har byggts. Och nu gör förvaltningen, på uppdrag av park- och naturnämnden, en förstudie för att ta reda på hur Brunnsparken kan användas framöver utifrån dess förutsättningar och funktion i staden och hur tryggheten och trivseln kan öka.

Under första kvartalet i år har park- och naturförvaltningen haft workshoppar med deltagare som representerar olika intressen. Syftet var bland annat att klargöra vad deltagarna ser som Brunnsparkens styrkor och svagheter och vilka möjligheter och hot de ser inför en upprustning och utveckling av parken. Från Göteborgs Stad har olika förvaltningar deltagit. Dessutom har experter på fysisk tillgänglighet, fastighetsägare och polisen varit med på dessa workshoppar.

Förstudien som nu håller på att arbetas fram kommer att innehålla en beskrivning av platsens förutsättningar i ord och bild samt en så kallad målbild för den framtida Brunnsparken. Förstudien ska ligga till grund för nästa steg i arbetet, vilket är att gestalta platsen på kort respektive lång sikt. Förstudien kommer efter sommaren att redovisas för park- och naturnämnden, som då får ta ställning till den fortsatta processen.

Emma Johansson, projektledare.

”Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken”

Hallå där, Emma Johansson, landskapsarkitekt som leder förstudien om Brunnsparken. Vad tycker du är det viktigaste att förändra i Brunnsparken?
– Det är att locka folk in i parken, att vilja pausa där. Det handlar om att lyckas fånga känslan av att parken är en grön oas mitt i det stressiga tempo som folk rör sig i, både igenom och omkring parken. Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken.

Hur kan man fånga en sådan känsla, ett sådant lugn?
– Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken, så att det blir tydligare var man sitter och hur man rör sig i förhållande till olika platser i parken. I dag är parkens struktur lite oklar.

När du som projektledare nu har fingranskat Brunnsparken ett tag, har du upptäckt något extra positivt eller negativt?
– Ja, hur bullrigt det är, på grund av alla spårvagnar och bussar. När vi hade workshoppar här hörde vi inte varandra prata om vi stod mer än en meter bort.

Vad kan man göra åt ljudmiljön i parken?
– Detta är inte utrett ännu. Det krävs en diskussion med alla stadens aktörer kopplade till platsen så som trafikkontoret med flera och med Västtrafik. Om förutsättningarna i den nuvarande miljön inte kommer att ändras inom de närmaste åren så får vi eventuellt titta på lösningar som kan dämpa ljudet i och i anslutning till Brunnsparken.

Hur mår träden i Brunnsparken?
– Träden mår förhållandevis bra. De flesta är lindar, turkisk trädhassel och askar som planterades på 90-talet och de har inte vuxit så bra som vi hade hoppats. De skulle egentligen behöva gallras underifrån, för att lyfta kronorna. På så sätt kan mer ljus komma in under träden och på marken, men träden är inte tillräckligt höga för det.

 När förstudien är klar, vad händer sedan?
– Efter sommaren redovisas förstudien för politikerna i park- och naturnämnden. Om de bestämmer att arbetet ska fortsätta så blir nästa steg att ta fram ett förslag på hur Brunnsparken ska gestaltas på både kort och lång sikt. De första förändringarna skulle då kanske kunna genomföras redan under 2018–2019.

VAD TYCKER DU OM BRUNNSPARKEN?

”Framförallt är Brunnsparken otydlig som platsen är idag, det är oklart var man förväntas gå, stå eller sitta om man vill det. Dessutom är här oerhört bullrigt, med alla spårvagnar som gnisslar och bussar som låter. Och så behöver belysningen förbättras, den är ojämn, vilket är känsligt inte minst för oss som ser sämre.”

Erik Johansson, Synskadades Riksförbund

VAD TYCKER DU OM BRUNNSPARKEN?

”Brunnsparken har en fantastisk potential men är idag relativt otrygg och otillgänglig och utan riktiga kvaliteter. Tillsammans med staden driver fastighetsägarna runt parken nu ett antal aktiviteter som ska skapa anledningar för människor att vistas där, och höja tryggheten. På lång sikt måste vi också jobba på att koda om Brunnsparkens DNA i grunden.”

Rikard Ljunggren, intresseorganisationen Fastighetsägarna

Nya bostäder med naturen runt knuten

Göteborgs Stad ska sträva efter för att förbli och utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur både ett socialt och ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare.