Frihamnen

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.
Status: Planering och byggnation av första delen av etapp 1.
Beräknas klart: 2035.

Vad händer just nu?

Detaljplan för etapp 1 i Frihamnen planeras komma upp för granskning till hösten 2017. Granskningen är det sista steget innan en detaljplan kan antas.

Ny film om Frihamnen i Göteborg. Följ med när Anton och Vincent utforskar Frihamnen som är en viktig del av Göteborg.

En ny stadsdel växer fram

När staden fyller 400 år 2021 ska 1 000 bostäder och lika många arbetsplatser stå klara i Frihamnen.

Ambitionen om Frihamnen är hög. Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart socialt, miljömässigt och ekonomiskt. 2040 är ambitionen att Frihamnen ska vara en tät, grön, vattennära stadsdel med en blandning av arbetsplatser, service, bostäder, parker och tät kollektivtrafik. 15 000 människor ska bo och lika många ska arbeta här.

Frihamnen ska bli en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart – socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Redan till 2018 är tanken att cirka 1000 temporära bostäder ska vara på plats, för att snabbt fylla stadens behov av bostäder. Dessa byggs för studenter, nyanlända och företag.

Redan idag är en del av Jubileumsparken i bruk och erbjuder aktiviteter som bad, bastu, sim- och seglarskola. För aktivitetsschema och mer information om Jubileumsparken läs mer på alvstaden.se/jubileumsparken.

Just nu pågår planering av första delen av Frihamnen där ett konsortie är bildat i samverkan mellan offentliga och privata bolag. Läs mer på Frihamnen.com

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Bostäderna i Frihamnen ska vara till för alla

Bostäderna som planeras i Frihamnen ska vara till för alla, oavsett plånbok och bakgrund. Det innebär konkret att det måste byggas billigare bostäder än vad som vanligen sker i dag.

– I och med att staden äger i princip all mark i Frihamnen har vi kunnat ställa skarpa krav på dem som vill bygga, säger Kristian Käll, Älvstranden Utveckling. Staden har satt maxnivåer för hyrorna i en viss del av de nya hyresrätter som produceras. Nu jobbar vi tillsammans med byggherrarna bland annat på att lösa frågan om hur vi ska se till att det verkligen är folk som har svårt att få bostad på annat sätt som har första tjing på de billigare lägenheterna.

Hur detta ska ske är ännu på idéstadiet. En möjlig väg skulle kunna vara att bostäderna hyrs ut via Boplats Göteborg, fast med ett inkomsttak – det vill säga att den som ska hyra lägenheten inte får ha alltför hög inkomst.

– Det är en av flera idéer som vi har diskuterat. En annan är att ge förtur till vissa specifika oetablerade grupper. I staden finns till exempel just nu runt 240 barnfamiljer med cirka 600 barn som saknar varaktig bostad. Det är viktigt både för oss och för byggherrarna att vi får en träffsäkerhet så att de som flyttar in verkligen är människor som har svårt hävda sig på den framtida bostadsmarknaden i Frihamnen, säger Kristian Käll.

Folk som har svårt att få bostad på annat sätt ska ha första tjing på de billigare lägenheterna.

Är detta en så kallad bokbuss? Under Volvo Ocean Race 2016 fick resenärerna på elbussen en försmak av hur framtidens inomhushållplatser skulle kunna se ut.

Här testas framtidens sätt att resa

Frihamnen ska utvecklas till ett område med god tillgänglighet, där ska man kunna leva och arbeta utan behov av egen bil, men med god möjlighet att använda bilpool och lånecyklar. Genom bra gång- och cykelstråk, nya färjeförbindelser och den nya Hisingsbron ska det vara lätt att ta sig till Frihamnen och stadsdelarna runt omkring.

Redan idag stannar elbussen/linje 55 i Frihamnen och i framtiden kommer området att utvecklas med ännu mer kollektivtrafik.

- I planeringen av Frihamnen är människan i fokus vilket ger en hållbar, trivsam och trygg stadsmiljö, säger Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling som är Göteborgs Stads bolag som samordnar all stadsutveckling på norra och södra älvstränderna.

För att utveckla en stadsdel i framkant pågår flera innovationsprojekt i Frihamnen, till exempel en kommande inomhushållplats för elbuss. Där är resenärerna skyddade från det berömda göteborgsvädret.

50%

2021 ska 1000 bostäder vara klara i Frihamnen, varav 50% är hyresrätter och 50% bostadsrätter

2935

Så många deltog i seglarskolan i Jubileumsparken under 2016.

42 % 15 %

42 % av hushållen i primärområdet är ensamhushåll och 15 % är barnhushåll med ett eller flera barn (SCB 2015). Frihamnen är en del av primärområde Lindholmen. Detta lär ändras över tid när Frihamnen är färdigbyggd.

Jubileumsparken – en populär mötesplats

Jubileumsparken är ett populärt utflyktsmål. 2016 tog över 25 000 besökare del av parkens aktiviteter. På sommaren kan du njuta av utomhuspoolen som renas naturligt, bada bastu året om, seglarskolan på våren där alla kan delta och nyanlända har möjlighet att odla. Aktivitetsutbudet har växt fram sedan 2014.

– Genom Jubileumsparken har vi utvecklat ett helt nytt sätt att arbeta där vi bygger och testar mötesplatser samtidigt som detaljplanen för Frihamnen tas fram, säger Mia Edström, projektchef för Frihamnen, stadsbyggnadskontoret.

– I Frihamnen testas nya idéer så att göteborgarna ska lära känna platsen innan den bebyggs och står färdig.

2016 tog över 25 000 besökare del av parkens aktiviteter

Redan idag går det att bada i Frihamnen! På önskemål av göteborgarna finns det en nersänkt utomhuspool i Jubileumsparken.

Mia Edström, projektledare

”Chans att bli en stadsdel med väldigt lite biltrafik”

Hej Mia Edström, projektledare för Frihamnen. Hur planerar ni för hållbart resande?
– Med sitt läge mitt på älven har Frihamnen stora möjligheter att bli en stadsdel med väldigt lite biltrafik. Området planeras därför utifrån kollektiv-, gång- och cykeltrafik för att skapa en modern och tät storstad. Det ska vara enkelt att resa miljövänligt och därför kommer det att finnas flera nya hållplatser för både buss, spårvagn och båt inom området.

– Redan idag  finns busshållplatsen Frihamnsporten som bland annat trafikeras av elbuss linje 55. I takt med att Frihamnen utvecklas planeras det för ytterligare hållplatser för bussar, spårvagnar och båtar, både inom och i anslutning till området.

Frihamnen ligger nära älven, vad händer om vattennivåerna höjs?
– Frihamnen utformas så att all dagvattenhantering sker löpande i öppna system, utan ledningar eller underjordiska magasin. Den ytliga reningen av vattnet sker i första hand med växter som också ger grönska till stadsbilden.

– Med 3D-verktyget Min stad kan du själv se hur mycket vattennivån kan stiga vid extrema oväder.

Tillsammans med en rad andra åtgärder bidrar detta till att Frihamnen blir först i Sverige med att klimatanpassa en hel stadsdel.

Hur påverkas luftmiljö och bullernivåer när ni bygger tätt?
– Luftmiljön och lokalklimatet kommer vi utreda noggrant under kommande skede. Å ena sidan vill vi ventilera undan den dåliga luften, å andra sidan vill vi inte skapa blåshål där ingen trivs. Detta är en komplex fråga och vi kommer ta hjälp av expertis för att vara säkra på att vi gör rätt.

– Bullerfrågorna blir mindre i stora delar av området på grund av den låga bilandelen, men vi har andra delar där vi måste arbeta med så kallade tyst sida av lägenheten. Det kan också finnas delar där vi väljer att bara ha kontor och verksamheter av bullerskäl.

Frihamnen förknippas med socialt blandat och hållbart boende. Vad innebär det?
– Göteborgs politiker har satt en tydlig ambitionsnivå som innebär att alla ska ha en rimlig chans att köpa en lägenhet, oavsett inkomstnivå.

– En av de största utmaningarna för byggherrarna är att möta kravet på låga hyresnivåer i Frihamnens första etapp, säger Mia. Det betyder att 25 % av hyresrätterna ska ha en så låg hyra som 1000 kr/kvm, vilket innebär att en trea kommer att kosta cirka  5 800 kr i månaden (2014 års taxeringsvärde).

– Satsningen har väckt stort intresse i Göteborg och nationellt och man pratar om en helt ny modell för att skapa socialt hållbart boende som gör det möjligt för alla, oavsett inkomstnivå, att bo i innerstaden.

Det unika är att de låga hyrorna inte subventioneras genom skattemedel utan att det är marknaden som antagit utmaningen att skapa bostäder för alla i en attraktiv stadsdel.

Hur ska ni lyckas kombinera nybyggnation med låga hyresnivåer?
– Det gäller att hitta nya affärsmodeller så att Frihamnen blir en stadsdel för alla. Vi måste vara både ekonomiskt och socialt innovativa för att hitta nya sätt att göra affärer, säger Mia. Det kan innebära allt ifrån att arbeta med större produktionsenheter för att sänka kostnaderna till att göra gemensamma upphandlingar för sanering, pålning och schaktning.

– Det blir ett gemensamt arbete för att bidra till en långsiktig lönsamhet.

Projekt nära Frihamnen

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.