Gamlestaden

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Vad händer just nu?

Byggnationen av resecentrum och kontor vid Gamlestads torg pågår och beräknas vara klart 2018. Byggnationen medför att cyklister och gående får en längre väg till bussar, tåg och spårvagnar. Arbetet med flera detaljplaner pågår parallellt och planerna sträcker sig från Slakthusmotet, Gamlestads torg, Gamlestadens Fabriker och fram till SKF:s gamla industilokaler.

Gamlestaden på väg in i framtiden

Gamlestadens stora utvecklingspotential ligger i dess läge som porten mot hela nordöstra Göteborg. Genom att knyta ihop city och Gamlestaden utvecklas stadsdelen som en del av Göteborgs framtida utökade innerstad. Med spårvagn tar det bara ca 7 minuter in till city.

Här planeras för en folktät och attraktiv stadsdel med nya bostäder, cityhandel och service. Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Den nya bebyggelsen kommer att integreras med den gamla. I framtiden kommer det att bo dubbelt så många invånare här som idag.

Gamlestads torg kommer att bli mötesplatsen dit du enkelt tar dig till fots, med cykel eller kollektivtrafik för att byta färdmedel, utföra ärenden eller umgås med vänner. Vid resecentrum kommer det i framtiden att passera lika många människor som det gör vid Korsvägen idag.

Gamlestaden är den äldsta delen av det vi idag kallar Göteborg och har en stark egen identitet. Den senmedeltida staden Nya Lödöse, som var en av Göteborgs föregångare, grävs nu fram vid Gamlestadens nya pendeltågsstation och är norra Europas största stadsarkeologiska undersökning.

Dagens stora trafikleder för fordonstrafik görs om i grunden. Viadukten över Gamlestads torg rivs, en tunnel anläggs som leder undan genomfartstrafiken och det blir fler nya broar över Säveån med bland annat en trafiklänk direkt till Munkebäck. Säveåns vatten och grönska bidrar i hög grad till stadsdelens attraktivitet.

Gamlestaden

Ny gångtunnel förenklar framkomligheten

Söder om tågperrongen har en ny gångtunnel som ansluter till Gamlestadens Fabriker öppnat. Därmed finns det två vägar att ta sig förbi byggarbetsplatsen vid Gamlestads torg.

Mattias Westblom, projektledare

”SKF:s tidigare verkstäder ska bli köpcentrum och bostäder”


Hur kommer Gamlestadens fabriker att utvecklas?
– I Gamlestadens fabriker kommer flera av de befintliga byggnaderna att bevaras men det kommer också finnas plats för nya byggnader innehållande bostäder och olika verksamheter.

Hur kommer Slakthusmotet att utvecklas?
– Vad gäller Slakthusmotet är det högsta prioritet att förbättra trafiksituationen och målet är att leda ut genomfartstrafik från nordost till E45. På sikt ska det även byggas kontor och restauranger som man har gjort i till exempel New York och Köpenhamn.

Det industriella arvet gör Gamlestaden extra intressant och ska värnas för eftervärlden.

3000

Under de närmaste 20 åren kan det byggas 3000 nya lägenheter i Gamlestaden.

17

Det nya resecentret vid Gamlestads torg ska vara klart 2018. Den högsta byggnaden är 17 våningar hög.

15000

personer kliver av och på i Gamlestaden varje dag via sex spårvagnslinjer, flertal busslinjer och pendeltåg.

Nya Lödöse – staden under Gamlestaden

Den senmedeltida föregångaren till Göteborg, Nya Lödöse, grävs fram med bland annat intressanta begravningsplatser och vardagliga ting.

Göteborgs födelse

Stadsmuseet firar Göteborgs 400 år genom att se tillbaka på stadens födelse och barndom. 1600-talet sett från sängkanten, finrummet och bakgatan. Följ med på en resa genom historien och lär känna de allra första göteborgarna!

Mer om utställningen

Fler projekt i historisk miljö

Här kan du läsa om fler projekt som har en spännande historia att berätta.

Många utmaningar när Gamlestads torg byggs

Bygget vid Gamlestads torg har inte bara varit byggtekniskt avancerat med relativt svåra markförhållanden utan har också haft flera andra utmaningar. Säveån med sitt rika djur- och växtliv flyter rakt igenom byggområdet. Det har ställt mycket höga krav på hanteringen av schaktmassor och spillvatten.

Själva byggplatsen ligger ovanpå det som fram tills början av 1600-talet var Nya Lödöse stad och som har blivit norra Europas största stadsarkeologiska utgrävning. Projektet påverkar också många kollektivresenärer som får ta andra resvägar.

– Det gäller att planera smart och hela tiden vara närvarande för att allt ska flyta på. Här finns många olika aspekter såsom varsamhet, arkeologi, trafiksäkerhet och stadsutveckling som ska samspela, säger Hamid Irany, projektledare på trafikkontoret.

Barnen visar hur staden kan bli bättre