Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.
Status: Avslutande dialog har genomförts. Arbetet med detaljplan väntas starta inom de närmaste åren.

Vad händer just nu?

Fördjupad dialog har genomförts med allmänheten och aktörer som är verksamma på Heden. Arbetet med detaljplanen väntas starta inom de närmaste åren. Under tiden fortsätter Heden att sjuda av vardagsliv.

Ett vardagsrum för idrott, kultur och möten

Heden, eller Exercisheden som den egentligen heter, är en plats som engagerar göteborgarna. Diskussionerna om vad som ska hända på Heden har pågått sedan den militära övningsverksamheten upphörde i början av 1900-talet och det finns nog lika många synpunkter om Heden som det finns göteborgare. Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.

Vissa vill bygga på den öppna ytan medan andra tycker att platsen inte ska förändras alls.

Under åren har flera förändringar gjorts och många var tänkta att vara tillfälliga även om de i realiteten blev nästintill permanenta. Det har naturligtvis format Heden som vi ser den i dag. De flesta ser en möjlighet att utveckla Heden men samtidigt behålla den verksamhet som finns. Det är också det som är grunden i stadens arbete med att utveckla platsen.

För att utveckla platsen har mycket information och kunskap samlats in som kommer att användas som underlag när det här dags att ta fram en detaljplan för Heden. Meningen är att Heden ska fortsätta att vara en levande och öppen plats men fungera och utnyttjas bättre. Heden ska vara en plats för idrott och kultur som är organiserad för de stora arrangemangen som redan finns där idag, men också fungera för framtida arrangemang.

Samspelet mellan kultur och idrott kommer att vara centralt för att skapa en inbjudande och inkluderande mötesplats.

Om till exempel bilparkeringen flyttar under mark ger det mer yta i gatuplan. Det ger möjlighet till ännu mer liv och rörelse och eventuellt plats för byggnader. Framtidens Heden ska vara mer attraktiv och locka även de som inte besöker Heden idag. Samspelet mellan kultur och idrott kommer att vara centralt för att skapa en inbjudande och inkluderande mötesplats.

25%

Används idag för markparkering

40200

Så många deltagare hade den internationella fotbollsturneringen Gothia Cup 2016.

1isbana

finns på Heden där allmänheten kan åka skridskor under vintern. Mer info på goteborg.se

Detaljplanen för Heden startas inte under 2017

Målet med detaljplanen för Heden är att den ska vara en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas. Politikerna har uttryckt att Heden även i fortsättningen ska vara en plats för idrott, kultur och rekreation men att framtidens Heden också kan ha plats för bebyggelse.

– Göteborgs Stad är inne i en spännande period när det planeras och byggs mycket, och Heden är ett av många stora projekt. Detta ställer krav på att kommunens planerande förvaltningar använder sin personal på bästa sätt. Det handlar om att använda resurserna klokt, säger Birgitta Lööf, biträdande stadsbyggnadsdirektör.

Varje år tittar stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, fastighetskontoret och park- och naturförvaltningen över aktuella detaljplaner. Detta för att säkerställa att det som planeras också kan genomföras enligt den tidplan som satts.

Att få till det på bästa sätt kräver resurser. Det är viktigt att stadens planarkitekter, ingenjörer och övriga specialister inte lägger tid på detaljplaner som sedan måste vänta för att de blir svåra att genomföra på grund av andra projekt. Heden påverkas bland annat av stora infrastrukturprojekt och det är en av anledningarna till att detaljplanen inte startas nu.

Heden påverkas bland annat av stora infrastrukturprojekt och det är en av anledningarna till att detaljplanen inte startas nu.

Under våren 2017 bjöd Göteborgs Stad in till en omfattande dialog om Hedens framtid. Många olika åsikter framkom, men det är inte dessa som påverkat beslutet att skjuta på starten för detaljplan.

– De som är aktiva på och runt Heden är intresserade av att platsen utvecklas och kommer självklart att vara samtalspartner även när detaljplanen startar något av de kommande åren. Då får vi anledning att fortsätta med de positiva diskussionerna som förts. Självklart kommer de tankar och synpunkter som kom fram i år att vara en viktig grund när arbetet med detaljplanen sätter igång, säger Birgitta Lööf.

Planarkitekt Anna Samuelsson.

”Många positiva tankar och idéer har lyfts fram”

Hallå där, Anna Samuelsson, planarkitekt med ansvar för detaljplanen för Heden. Varför vill staden utveckla Heden?
– Viljan att utveckla Hedens möjligheter till rekreation, motion och idrott har funnits i hundra år sedan militären lämnade den. Många tillfälliga lösningar som har fått permanent karaktär har präglat Heden, men nu finns det till slut en politisk enighet att det ska bli tydligare hur platsen ska användas, svarar Anna.

Varför görs det en fördjupad dialog? Har det inte redan funnits flera tillfällen att komma med synpunkter?
– När ett inriktningsbeslut för Heden lades fram i december 2015 fanns det grupper som hade synpunkter på såväl hur processen hade gått till som på innehållet i inriktningen. Efter några möten med dessa grupper valde politikerna i byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att göra ett omtag i dialogen med alla berörda aktörer på Heden – vilket ju faktiskt är alla göteborgare.

Hur tycker du att den här dialogen har gått?
– Den har gått mycket bra. Många positiva tankar och idéer har lyfts fram. Dialogen har skett i olika grupper och motsättningarna har fått komma fram inom varje grupp – till exempel om det ska finnas någon bebyggelse på Heden eller inte. Vi har också fått in stora mänger digitala synpunkter, vilket är ett tecken på hur engagerade göteborgarna är i frågan. Nu ska vi göra en analys av arbetet för att se vilka som är knäckfrågorna och vad det är viktigast att jobba vidare med.

Vad har du själv för förhoppningar om arbetet och framtidens Heden?
– Jag hoppas att vi med hjälp av allt det goda material vi har fått in kommer kunna göra ett gediget och välbalanserat detaljplaneförslag som tillgodoser så många som möjligt. Det är dessutom en av de största utmaningarna eftersom Heden engagerar så många. Min förhoppning är också att alla som varit med i dialogarbetet ska kunna se att deras åsikter har haft betydelse för arbetet, även om slutresultatet kanske inte blir precis som de själva önskade.

Min förhoppning är också att alla som varit med i dialogarbetet ska kunna se att deras åtsikter har haft betydelse för arbetet.

Vad har du själv för relation till Heden?
– Jag tycker att Heden är en tillgång för staden. En flexibel plats för rekreation. För egen del är det främst aktivitetsparken med bland annat äventyrsgolfen som lockar när jag går dit avslutar Anna.

Dialogmöte om Heden gav många intressanta synpunkter.

Bred dialog om Heden

Inga frågor är oviktiga när Hedens framtid diskuteras. I bred dialog fångas synpunkter upp när olika grupper träffas: närboende, idrotten, intressegrupper och såklart allmänheten.

Deltagarna blandar sig med varandra, utbyter åsikter och synpunkter. På stora papper har viktiga sammanfattande ord skrivits, runt bord diskuteras det livligt kring flygfoton, en illustratör lyssnar av och ritar upp det som sägs.

– Jag gillar den här sortens möten, där man lär sig någonting, säger en företrädare för idrottsrörelsen.

Är det något alla är överens om så är det att Heden ska utvecklas och fortsätta vara plats för aktiviteter. Men hur det ska gå till? Vissa tycker att bostäder tar bort möjligheter, andra att det skapar möjligheter. Några vill inte ha parkeringar, andra menar att det behövs för en levande plats. Ett är säkert: det blir inte lätt att förena alla åsikter.

Anteckningar från dialog om Heden

Hur kan Heden bli en ännu mer levande mötesplats för idrott och kultur? Läget är utmärkt. Mitt i stan, tillgänglig för alla som bor och verkar i Göteborg.

Under våren 2017 pågick en fördjupad dialog med göteborgarna om Hedens framtid, där alla hade möjlighet att tycka till. Dels ordnades möten öppna för alla göteborgare dels möten med specialinbjudna grupper som till exempel boende och verksamma vid Heden, förenings- och näringsliv, ungdomsrådet, elever, idrottsaktörer på Heden och personer med ansvar för trygghet och säkerhet. Det var också möjligt att lämna sina tankar digitalt.

Ta del av anteckningar och rapporter från genomförda dialogmöten.

Rapport - Dialog om Hedens utveckling

Rapport - Dialog om Hedens utveckling del 2

1-Idrottsaktörer-13 januari.pdf

2-Idrottsaktörer-31 januari.pdf

Grafant-idrottsaktörer-31 januari.pdf

3-Idrottsaktörer-21 februari.pdf

1-Allmänheten-21 januari.pdf

Grafant-allmänhet-21 januari.pdf

2-Allmänheten-9 februari.pdf

1-Förenings- och näringsliv-18 januari.pdf

1-Boende och verksamma-19 januari.pdf

1-Säkerhet och Trygghet-8 februari.pdf

Dialog Exercisheden Johannebergsskolan 15 mars.pdf

Dialog Exercisheden Ungdomsfullmäktige 27 mars.pdf

Dialogmöte Exercisheden, synpunkter via webb, Facebook och Instagram

Från skjutövningar till kanonskott med boll

Exercisheden, som tidigare kallades för Östra Heden, användes fram till 1890 av Göta Artilleriregemente för bland annat för skjutövningar och som tältplats för beväringssoldater. 1865–67 uppfördes Exercishuset och på 1890-talet spelades de första fotbollsmatcherna här.

Från förra sekelskiftet har Heden varit en plats för lek, bollspel, politiska manifestationer och andra evenemang som kräver stort utrymme.

Från förra sekelskiftet har Heden varit en plats för lek, bollspel, politiska manifestationer och andra evenemang som kräver stort utrymme. Bebyggelse på Heden har oftast varit provisoriskt, som det konserthus som uppfördes 1905 och VM-byn under friidrotts-VM 1995. Under åren har Heden sett många stora arrangemang, inte minst Gothia Cup, som startades 1975 och i dag är världens största fotbollsturnering för ungdomar.

När Heden ska utvecklas är det med målet att det ska fortsätta att vara en öppen och tillgänglig plats för alla göteborgare med plats för stora evenemang.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035.