Järnbrottsmotet

Från 2006 till 2025 ska kollektivtrafikresorna i Göteborg fördubblas. Det betyder att vi behöver fler linjer och turer, men också att vi måste planera för allt annat som är viktigt för en fungerande kollektivtrafik. Som till exempel bussdepåer. En sådan kan vara möjlig att bygga vid Järnbrottsmotet i Frölunda.

Vad händer just nu?

Stadsbyggnadskontoret fick den 21 mars 2017 i uppdrag att göra en detaljplan för området runt radiomasten vid Järnbrottsmotet. När detaljplaneförslaget är klart för samråd, vilket troligen blir under 2018, kommer det finnas ett förslag som det går att tycka till om.

Kollektivtrafiken kommer fördubblas från 2006 till 2025

Att planera för en stad som utvecklas är ett stort pussel. Det handlar inte bara om var människor ska bo och arbeta, utan också om att det ska finnas skolor, kultur, handel och annat som skapar ett bra stadsliv. Dessutom måste det vara lätt att ta sig fram i staden.

Göteborgs Stad har som mål att resorna med kollektivtrafik ska fördubblas från 2006 till 2025 – och det betyder att staden inte bara behöver planera för fler turer och fler linjer, utan också för hur vi tar hand om bussar och spårvagnar. Det behövs bussdepåer och spårvagnshallar där fordonen kan stå när de inte är ute i trafiken och kan få service och göras rena när det behövs.

Fyra bussdepåer i Göteborg ska tas ur bruk på grund av att marken behöver användas till stadsutveckling. Därför letar staden tillsammans med Västtrafik efter nya platser för bussdepåer.

Det ska vara platser som kan rymma ett stort antal bussar, som stör omgivningen så lite som möjligt och helst ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Det ska vara platser som kan rymma ett stort antal bussar, som stör omgivningen så lite som möjligt när service sker och helst ligger i ett kollektivtrafiknära läge för att minska sträckan som bussarna behöver åka till depån för att minimera kostnader och miljöpåverkan.

Vid Järnbrottsmotet i Frölunda, precis där den gamla radiomasten ligger, skulle det vara möjligt att bygga en bussdepå för ungefär 135 bussar. Därför tittar nu Göteborgs Stad på möjligheten att uppföra en bussdepå där.

Nya bostäder, handel och verksamheter vid Radiovägen med mera

Utöver planering av en ny bussdepå föreslås även nya bostäder med handel och verksamheter mot Radiovägen, tillbyggnad till befintliga kontor i västra delen av området och att utveckla den befintliga skolan.

Det är många saker som behöver utredas för att ta reda på om det är möjligt att förlägga bussdepån till platsen och om den kommer störa närliggande skola och de som bor i området.

Arbetet på bussdepån sker främst under tider då det inte är några elever på skolan, men för att försäkra sig om att placering fungerar ska markens lämplighet undersökas under planprocessen.

Ängås odlarförening som i dag finns på platsen ska flytta till Hästebäck där planarbete pågår. Själva radiomasten kan dock stå kvar som ett landmärke för Järnbrott.

Detaljplaner och byggprojekt inom området

Stora kostnader för att köra långt med tomma bussar

På en bussdepå hittar vi bussar när de inte är ute i trafiken. Det är där de får service och rengörs, men också står parkerade när de inte körs. När en ny bussdepå planeras är det viktigt att placera den så att bussarna inte åker för långa sträckor för att komma ut i trafiken.

– Varje vardag kör tomma bussar i Göteborg, Mölndal och Partille ungefär 1300 mil vilket innebär stora kostnader för skattebetalarna och miljön, berättar Johan Tallhage som är fastighetsutvecklare på Västtrafik.

En vanlig fråga när det gäller en eventuell placering av en bussdepå vid Järnbrottsmotet är om det är lämpligt att lägga en bussdepå vid en skola. Bussdepån används främst på kvällen och natten när det inte är någon verksamhet vid skolan. Mitt på dagen finns ett mindre antal bussar på plats.

För att minimera risken att elever och närboende störs av bussar på vägen utanför skolområdet kommer olika lösningar med in- och utfarter till bussdepån undersökas.

Flygbild över Järnbrottsmotet

Ytterligare stadsutveckling vid Järnbrottsmotet

Det är inte bara en bussdepå som planeras vid Järnbrottsmotet, i arbetet med detaljplanen tittar stadsbyggnadskontoret också på möjligheten till större utveckling.

– Verksamhetsområdet kan byggas ut med ungefär 8300 kvadratmeter kontor och även skolans område kan utökas, säger Daniela Kragulj-Berggren, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Det kan också byggas ungefär 150 lägenheter längs med Radiovägen.

En viktig fråga är infarter till bussdepån så att de placeras med hänsyn till närhet till skolan.

När en detaljplan tas fram är det många saker som undersöks för att ta reda på om förslaget är möjligt att genomföra. En viktig fråga i det här arbetet är infarter till bussdepån så att de placeras med hänsyn till närhet till skolan och att det inte blir för stor belastning på de vägar som finns i dag.

När detaljplaneförslaget är klart för samråd, vilket troligen blir under 2018, kommer det finnas ett förslag som alla kan ta del av och tycka till om.


Tre projekt för bättre kollektivtrafik

När vi blir fler göteborgare behövs mer kollektivtrafik. Här är tre av många infrastrukturprojekt som är på gång.