Ringön

Ringön skapas av de som arbetar, besöker och passerar området och fyller det med liv och aktivitet. Företagen är och kommer fortsätta att vara viktiga för Ringöns karaktär och utveckling. Tanken är att bygga ut området långsamt och organiskt för att behålla Ringöns karaktär och därför är ingen definitiv tidplan satt.

Vad händer just nu?

  • Kompletterande samråd pågår ang ny spårvagnshall på Ringön, synpunkter lämnas senast 2017-12-06.
  • Det kompletterande samrådet avser endast plangränsförändringen och är främst riktat till Lantmäterimyndigheten och Länsstyrelsen. Men de som önskar får naturligtvis lämna synpunkter. Tidigare lämnade synpunkter på planförslaget behöver inte upprepas.

Synpunkter lämnas här

Ett område med karaktär där gammalt möter nytt

Ringön är ett område som utvecklats från varvsindustri till en smältdegel av olika slags verksamheter. Denna utveckling har skett av egen kraft och på Ringön finns idag en mängd olika fastighetsägare och företag som tillsammans skapar en spännande företagsmiljö. Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Detta är en tillgång för hela Göteborg som ska tas till vara och stärkas. Till exempel kan Ringön med sina relativt låga lokalhyror stärkas som plats för nystartade företag.

Områdets karaktär gör det möjligt för en successiv utveckling där gammalt och nytt, dyrt och billigt kan fungera sida vid sida. Hur blandat Ringön kan bli med verksamheter, service och bostäder får tiden utvisa.

Människorna som arbetar på Ringön har lyckats skapa en känsla av samhörighet men också en acceptans för att annorlunda företag får finnas på Ringön.

Sedan 2012 har Göteborgs Stad arbetat tillsammans med fastighetsägare och företag på Ringön för att få en tydligare bild av vilka möjligheter och hinder som finns. Startskottet för arbetet var workshopen Spontaneous City om bland annat resulterade i forumet Framtid Ringön där man diskuterar hur området ska utvecklas och bli mer attraktivt för allmänheten. Forumet har genererat flera nyskapande insatser som exempelvis en mer kreativ miljö längs Järnmalmsgatan, konstlokalen Järnhallen, konstfestivalen Hall of Fame och projektet Saltet på Ringön med deras Ö-fest som bruker ha närmare 10 000 besökare.

Nu byggs Hisingens första spårvagnshall på Ringön

Vagnhallen byggs i två etapper. Den första etappen har startat och innebär en enklare byggnad och spårharpa som behövs när nya spårvagnar levereras till Göteborg hösten 2019. I etapp 2 kommer en större anläggning att byggas med uppställning, verkstäder och servicehallar.

Mer information och tillgång till handlingar i ärendet (goteborg.se/planochbyggprojekt)

Sofie Bården, projektledare

”Ringön är fullt av kontraster”

Hej, Sofie Bården, projektledare för Ringön. Hur ser visionen ut för området?
– Ringön ska utvecklas successivt och i sin takt. I närtid handlar det om att lyfta fram platsens kvaliteter och göra det möjligt att bredda användning av befintliga lokaler. På längre sikt handlar visionen om att bana väg för sådant som vi i dagsläget inte kan förutse men som innebär att området fortsatt kan vara ett aktivt företagsområde som visar på både spets och bredd.

Hur påverkar visionen området?
– Visionen påverkar inte Ringön speciellt mycket i närtid eftersom den inte innebär någon omfattande stadsomvandling där stora delar ska rivas. Tanken är att först och främst att se vad som händer med området om man tillåter att befintlig bebyggelse används på ett mer flexibelt sätt samt skapar en bättre tillgänglighet för gående och cyklister till området.

1

På Ringön finns 1 varv – Göteborgs sista.

800

Så många företag bedriver verksamhet på Ringön idag.

3500

Cirka 3500 personer arbetar på Ringön dagligen.

Pråmvarv Ringön, 1952

Hur kom Ringön till?

Fram till 1800-talet fanns här ett stort vassområde. På 1880-talet fylldes marken ut för att kunna användas som hamn. Därmed skapades Ringkanalen och innanför den bildades en ö, Ringön.

De första företagen som etablerade sig på Ringön under 1890-talet var Göteborgs Stads varv och en virkeshandel. Ringön var då helt utan landförbindelser. Andra små företag började etablera sig på 1910-talet. Ett järnvägsnät och två broar, klaffbron i väster, och järnvägsbron Frihamnsbanebron i öster, kom till under 1920-talet på Ringön. Förbindelserna mellan fastlandet och Ringön underlättade för etablering av andra verksamheter.

Under 1950-talet fylldes kanalen igen och området fick en stadsplan med gator och kvarter. Det var under den perioden som exploateringen av Ringön tog fart på allvar.

Pråmhamn Ringön 1925.

Ett område inom Älvstaden

Detta område är en del av Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen.

Älvstaden

Projektledare Sofie Bården vid Järnvågsgatan på Ringön.

Projekt i närheten

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Projekten runt Göta Älv är navet i stadsutvecklingen.