Selma Stad

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med 800 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och parkstråk. Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.

Vad händer just nu?

  • Just nu pågår markförberedande arbete, ombyggnation av Litteraturgatan och flytt av Backadalsvägen.
  • Den 7-28 augusti är Litteraturgatan delvis avstängd. För mer information om störningar gå till www.selmastad.se/just-nu/aktuellbygginfo/
  • Idrottshallen börjar byggas efter hösten 2017.
  • Omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg från ett glest bebyggt torgområde, som periodvis upplevts som otryggt och oroligt, till en mer stadsmässig del av Göteborg pågår. Läs mer på www.selmastad.se

Ett torg i förvandling

Till en välkomnande och trygg stadsdel. Till en plats med framtidstro och kontinuitet från historia till nutid.

Idag ett uppskattat men något slitet torg, som kommer att omvandlas till något helt annat. Det byggs för att ge plats för fler människor som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till god kollektivtrafik och service i form av bibliotek, skolor, vårdcentral och butiker. Fler bostäder och butiker, torg- och parkstråk bidrar till ett livligt och grönt område där boende och besökare trivs. En plats fylld av liv.

Den nya idrottshallen är efterlängtad av föreningslivet och unik genom studentlägenheterna som omgärdar hallen. Ett sätt att bygga som inte gjorts tidigare i Sverige.

Den nya idrottshallen är efterlängtad av föreningslivet och unik genom studentlägenheterna som omgärdar hallen. Ett sätt att bygga som inte gjorts tidigare i Sverige.

I det nya stadsdelshuset kommer kultur, fritid, stadsdelsförvaltning, café och mötesplatser att samsas. Det blir en ikonbyggnad mitt i Selma stad med spännande arkitektur som inspirerats av teaterns scen. I handelshuset kommer det att finnas en större livsmedelsaffär, vård och kontor kompletterat med butiker, caféer och restauranger längs torgstråket. Idrott, kultur, handelsutbud och offentlig service i kombination med olika boendeformer bidrar till en trygg och levande stadsdel under stora delar av dygnet.

Byggaktörer på Selma stad är Egnahemsbolaget, Familjebostäder, GöteborgsLokaler, Botrygg, Keywe och Riksbyggen.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson får hjälp av Backabarn med första spadtaget.

Första spadtaget för Selma Stad

Lördag den 3 juni togs det första spadtaget för Selma stad vid Selma Lagerlöfs Torg. Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande inledde spadtaget på scenen där också fler politiker och kultur- och idrottsprofiler med anknytning till Backa medverkade.

Inom de närmaste fem åren kommer mer än 1000 nya bostäder, ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus, en idrottshall och nya lokaler för vård och service att byggas tillsammans med levande torg- och parkstråk i den första etappen.

Under spadtaget medverkade även Kjell Björkqvist (L), 2:e v ordf Framtidens styrelse, Anna Ericsson (MP), 1 v ordf fastighetsnämnden, Ulf Kamne (MP), 1:e v ordf kommunstyrelsen, Patrick Gladh (S), ordf SDN Norra Hisingen, Kristina Hulterström på Framtiden för byggherrarna Selma stad, medlemmar från Nationalteatern, Carlos Strandberg, fotbollsproffs, Joakim Amri Nilsson, FIFA-domare och Fredrik Pettersson, ishockeyproffs.

 

10

förslag från Learning Village om vilka aktiviteter som ska finnas i Kulturhuset jobbar stadsdelen Norra Hisingen vidare med.

42%

42% av Backas befolkning är 30-64 år. 6% av befolkningen är 13-18 år.

1658

Före år 1658 tillhörde Backa Norge.

Hanna Hansson

”En blomstrande stadsdel med mycket mer liv”

Litteraturgatan ska bli stad

Från glest trafikområde med stora parkeringar till kvarter med bostäder, handel och förskola. Den förvandlingen är det tänkt att den långa Litteraturgatan genom Backa ska gå igenom de kommande åren.

Inspirerad av gatan och teaterns scen. "Du ska se huset i en sekund och komma ihåg det".

EU-projekt fyller det nya kulturhuset

Learning Village ingår i EU-projektet Europé for citizens (Europa för invånare) och samarbetet sker mellan stadsdelen Norra Hisingen där Selma stad ingår, Sveriges kommuner och landsting, Glasgow i Skottland och Dornbirn i Österrike.

För att fylla det nya kulturhuset med aktiviteter och ge utrymme för olika initiativ i det nya stadsdelshuset anordnades workshops enligt konceptet Learning Village under två dagar i september 2016 med boende i området, föreningsrepresentanter, politiker och tjänstemän.

En mötesplats skapades i form av workshops på torget där samtal fördes om hur olika idéer och projekt kan få plats i det nya kulturhuset och även bidra till att stärka Selma Stad som samhälle.

Stort engagemang, generositet, tankar, berättelser och idéer kännetecknade dagarna som mynnade ut i ett tiotal konkreta projektidéer.

Stort engagemang, generositet, tankar, berättelser och idéer kännetecknade dagarna som mynnade ut i ett tiotal konkreta projektidéer.

Dessa ideèr arbetar man vidare med för att ta tillvara kreativitetern som deltagarna bidrog med för att bygga ett mer aktivt och hållbart lokalsamhälle.

Buller och störningar

Trafikkontorets arbeten medför buller och mindre störningar av trafiken, främst under 07.00-18.00. Torgets verksamheter kan nås under hela byggtiden.

www.trafiken.nu

Bönderna på Hisingen försåg staden med grönsaker och blommor i slutet på 1800-talet.

En plats för stora gårdar och fri kultur

Backa tillhörde Norge fram till 1658 och spåren vid Fredrikshamns Skans vid älven vittnar om den tiden.

Under följande sekel växte en rad stora gårdar fram på platsen. I slutet av 1800-talet kallades Backa för ”Hisingens trädgård” och utvecklades till Göteborgs egen ”nyttoträdgård”, som försåg stadens invånare med bland annat grönsaker, potatis, bär och blommor.

På 1970-talet flyttade en av de fria teatergrupperna, Nationalteatern, in med hela sin verksamhet i Backa Kulturhus på Selma Lagerlöfs Torg. Under många år arbetade de med barnteater, trivselkvällar och turnerande till Göteborgs fritidsgårdar. Med små resurser drev gruppen en mycket omfattande verksamhet som betytt mycket för Göteborgs fortsatta teaterliv och många av medlemmarna är än idag aktiva inom musik- och teatervärlden.

Backa Grön prisas för ”utmärkt förtätning”

”Backa Grön är ett stadsprojekt som kan inspirera för framtiden”. Så skriver nätverket Yimby i sin motivering till varför man utnämnde kommunägda Poseidons och Egnahemsbolagets byggplaner längs Litteraturgatan till mottagare av sitt årliga pris 2015.

Backa blir en del av staden Göteborg, konstaterar Yimby: ”Genom att på ett smart sätt utnyttja de många ytor som finns längs gatan i form av impediment (som betyder ungefär outnyttjad mark) och parkeringsplatser har man lyckats åstadkomma en utmärkt förtätningsplan. Med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur sätter man stadsrummet i fokus och man kan tillföra stadsdelen kvaliteter som idag saknas.”

Projektet heter Backa Grön och beräknas komma igång under 2018. 700 nya bostäder med blandade upplåtelseformer, där Poseidon bygger hyresrätter och Egnahemsbolaget bostadsrätter, ska b.inda samman de tidigare bostadsområdena i Backa Röd till en helhet och bli en naturlig fortsättning på moderniseringen av Selma Lagerlöfs Torg.