Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att fördubbla kapaciteten för tågtrafiken till och från Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.
Status: Förberedande arbeten pågår
Beräknas klart: 2026

Vad händer just nu?

I april 2016 startade arbetet med att förbereda träd i Kungsparken och på Haga Kyrkoplan för att klara flytt eller skyddskonstruktion inför bygget av Västlänkens station Haga. Under våren började ett träd på Haga kyrkoplan förberedas för flytt. Anledningen till att alla nio träd i området inte förbereddes samtidigt är att tillståndet för intrång på kyrkotomt överklagades. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit överklagan och därför kan även träden på Haga kyrkoplan förberedas.

Bok på Haga kyrkoplan förbereds för flytt inför bygget av Västlänken

Västlänken bidrar till att regionen växer hållbart

Om 15-20 år är det betydligt fler än idag som bor, arbetar och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, med planerad byggstart 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken.

Västlänkens grundsyfte är att frigöra kapacitet vid nuvarande centralstation som inte kan hantera mer tågtrafik i dagsläget.

Västlänkens grundsyfte är att frigöra kapacitet vid nuvarande centralstation som inte kan hantera mer tågtrafik i dagsläget. Störningar med stora förseningar som sprider sig i hela järnvägsnätet är vanliga. Med Västlänken fördubblas tågkapaciteten och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem.

I kombination med fortsatta investeringar i järnvägssystemet runt Göteborg kommer Västlänken att möjliggöra fler tågavgångar, kortare restider och att resenärerna når fler destinationer utan att byta färdmedel. Och genom att kapaciteten stärks med en tunnel och tre nya stationer, istället för att bygga ut centralstationen ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, mötesplatser och bostäder i Centralenområdet.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid.

När Västlänken byggs utvecklas också områdena runt stationerna i Haga och Korsvägen till attraktivare miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

En del av Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Västsvenska paketet

Haga behåller sin unika karaktär

En ny knutpunkt för Göteborgs och regionens kollektivtrafik, bättre plats för gående och cyklister samt en stadsdel som behåller sin unika karaktär. Så ser planerna ut för området runt Västlänkens station Haga.

Station Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

I samband med att stationsuppgångarna för Västlänken blir klara planeras också andra förändringar i området. Enligt förslaget till detaljplan ska nuvarande spårvagnshållplats vid Haga bli rymligare och det ska även göras plats för bussar. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att bilisterna slipper dela fil med spårvagnarna. Cykelvägar planeras i Allén, där det också blir ett cykelgarage. Den stökiga korsningen mellan allégatorna försvinner och ersätts med stenbelagd yta för cyklister och gående. Därtill kan det komma att byggas en ny gångbro över kanalen som kopplar till en upprustad Haga Kyrkogata.

Detaljplan för Haga station

Station Centralen – mitt i händelsernas centrum

Västlänkens station Centralen är planerad att ligga direkt norr om Nils Ericsonterminalen. Stationen förväntas bli klar redan 2024, dock bara för vändande tåg som en förstärkning av nuvarande centralstation eftersom hela Västlänken då ännu inte är färdigbyggd.

Det två perrongerna blir 250 meter långa och har uppgångar i båda ändar och i mitten. Den mittersta uppgången ansluter direkt till området som kopplar ihop Västlänken med nuvarande centralstation.

När Västlänken står klar förväntas 25 000 människor dagligen att kliva på eller av vid den nya stationen. Stationen kommer att ligga grunt så att det är nära till markytan. Det ger en tydlig koppling till övriga staden. Västlänken och station Centralen är en av flera projekt som bidrar till omvandlingen av hela Centralenområdet.

Detaljplan för Centralenområdet Centralenområdet

Station Korsvägen – en förstärkt knutpunkt för kollektivtrafiken

Station Korsvägen kommer att bli en av Sveriges tio mest trafikerade järnvägsstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafiknät.

Stationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré , och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten (Korsningen Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan).

När Västlänken byggs planeras Korsvägen göras om till en mer attraktiv plats i staden och med färre vägar att korsa. I visionen för stadsutvecklingsprogram Korsvägen står det: mer ytor för människor, mindre biltrafik, rum för vardagsliv, en grönare öppen plats kopplad till evenemangsstråket. En fortsättning på innerstaden helt enkelt. Under våren 2017 kommer detaljplanen för Korsvägen att gå ut på granskning.

Detaljplan för Korsvägen Korsvägen
9uppgångar

/entréer byggs för Västlänken.

60%

60% av Västlänkentunneln kommer att gå i berg. Det motsvarar cirka 4 kilometer. Resterande sträcka, cirka två kilometer, kommer att gå genom lera. Det blir tio övergångar mellan berg och lera.

32meter

Station Korsvägen kommer att ligga 32 meter under Näckrosdammen och 16 meter under själva Korsvägen.

Karin Holmström, projektchef för Västlänken i staden.

”Västlänken bidrar till Göteborgs utveckling”

Hej, Karin Holmström, projektchef för Västlänken i staden. Hur kan Västlänken bidra till Göteborgs utveckling?
– Västlänken byggs för ett Göteborg och en region där betydligt fler bor, arbetar och vistas jämfört med idag. Nyttan av Västlänken kommer gradvis att öka. För att staden ska kunna växa till den gröna och nära storstad som uttryckts i de politiska visionerna, måste det bli smidigare att åka kollektivt. Västlänken möjliggör ökad tågkapacitet till och från Göteborg och avlastar kollektivtrafiken vid Drottningtorget och Brunnsparken. Västlänken är också en motor för och har en tydlig koppling till andra stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Skeppsbron, Centralenområdet och Gullbergsvass.

Västlänken är också en motor för och har en tydlig koppling till andra stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Skeppsbron, Centralenområdet och Gullbergsvass

På vilket sätt har göteborgarna fått tycka till om Västlänken?
– Bland annat har det varit samrådsmöten under framtagandet av detaljplanerna och järnvägsplanen. Vi har också haft särskilda möten med boende och andra berörda i specifika frågor. Ett exempel gällde arbetstunneln genom Annedal där dialogen medförde att planerna ändrades. Arbetstunneln förlängdes och kommer nu att mynna ut vid Linnéplatsen. Nu slipper de som bor och vistas i Annedal trafiken från Västlänkenbygget.

Kommer man kunna ta sig fram i staden när Västlänken byggs?
– Det kommer ju generellt att byggas väldigt mycket i Göteborg de kommande 10-20 åren. Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik har etablerat en särskild grupp, KomFram, för att säkerställa en smidig framkomlighet. Gående, cyklister, kollektivtrafikanter och näringslivets transporter är prioriterade, men även för biltrafiken skapas bra lösningar. Staden ska fungera väl under byggtid.

Det är ju Trafikverket som bygger Västlänken, vilken roll har Göteborgs Stad?
– Göteborgs Stad är en av parterna i Västsvenska paketet där Västlänken ingår. Vi delfinansierar och är med och planerar för projektet. Vi brukar säga att Trafikverket bygger en tunnel i en stad och att vi bygger en stad med en tunnel i.

– Konkret handlar det om att vi tar fram planer och projekterar för områdena kring Västlänkens stationer – hur staden ska se ut ovanför tunneln. Vi har också fatta ett stort antal beslut, exempelvis om detaljplaner, för att göra det möjligt att genomföra Västlänken på bästa sätt. En del förvaltningar i staden har också en tillsynsroll inom projektet.

Vad är din roll?
– Jag leder den grupp som samordnar arbetet med Västlänken i stadens förvaltningar, representerar staden i dialogen med Trafikverket och andra parter och säkerställer att nödvändiga beslut tas i rätt tid.

Projekt för bättre kollektivtrafik

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.