Bergsjön

Bergsjön är ett kraftsamlingsområde som ska utvecklas med fokus på social hållbarhet och integration. För att fler människor ska trivas, bo och röra sig i området behövs ett centrum med smidiga trafikförbindelser, samlingsplatser för kultur, lekplatser, och parker. I ett första skede ska det byggas cirka 2 500 nya bostäder.

Bergsjön, en stadsdel i förändring

De nya bostäderna ska byggas tätare och i mindre format till skillnad mot de stora bostadskomplex som finns idag.  Det ska finnas både hyres- och bostadsrätter samt förutsättningar för alternativa upplåtelseformer såsom till exempel hyrköp. För att locka människor från andra stadsdelar kan byggandet utvecklas exempelvis mot studentboende och byggemenskaper, en typ av eget byggande.

Rymdtorget blir med sitt nya kulturhus en mötesplats och en viktig samlingspunkt för kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken behöver förbättras och kopplingen mellan buss och spårvagn ska ses över. Staden arbetar med att utöka pendelsträckan Partille-Bergsjön-Angered-Surte.

”Det ska finnas både hyres- och bostadsrätter samt förutsättningar för alternativa upplåtelseformer såsom till exempel hyrköp.”

Bergsjön har stora grönområden som behöver bli mer tillgängliga genom fler parker och mötesplatser. Storleksmässigt har Bergsjön många möjligheter och stadsutvecklingen kan skapa en positiv utvecklingsspiral för hela stadsdelen. Valet av områden där det ska byggas har främst skett utifrån möjligheten till att bygga ihop stadsdelen.

Det är angeläget att länka samman de olika delområdena i Bergsjön och även stadsdelen med omkringliggande stadsdelar. Detta är viktigt för att sätta stadsdelen i ett annat sammanhang med bättre förutsättningar för social hållbarhet.

I e-tjänsten plan-och byggprojekt kan du läsa mer om delområdena i Bergsjön och kulturhuset på Rymdtorget

Vinnande förslag, kulturhuset Kulturkorgen. Illustration SWECO

En korg full av kultur

Det nya kulturhuset, kulturkorgen, ska bli ett landmärke för hela Bergsjön. Kulturhuset ska locka göteborgare från hela staden och komplettera det övriga kulturut­budet.  Preliminär byggstart blir under 2019 och huset väntas stå klart under 2021.

Husets utformning ska ge besökaren möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa och bjuda in andra att delta. Biblioteket ska flyta ut i hela huset och känslan ska vara att besökaren hela tiden befinner sig i ett och samma rum snarare än gå in och ut ur olika delar.

Det har länge funnits en önskan om en kulturell mötesplats i Bergsjön. I maj 2016 bjöd Göteborgs Stad in fyra arkitektteam till en tävling om utformning av ett nytt kulturhus med placering vid Rymdtorget. Det vinnande förslaget Kulturkorgen utmärker sig genom att både sticka ut och smälta in på platsen.

”Husets utformning ska ge besökaren möjlighet att både ta del av kultur och själva skapa och bjuda in andra att delta.”

Rymdtorget, som är Bergsjöns centrum, är ett stråk som sträcker sig mellan spårvagnshållplatsen och Bergsjöskolan i väster till Rymdtorget och busshållplatsen i öster. Platsen där kulturhuset ska byggas ligger i anslutning till en parkering, en buss­hållplats och en grön sluttning mot Saturnusgatan. Genom att placera huset lättillgängligt, på en plats dit många människor redan idag kommer, så är förhoppningen att platsen intill kulturhuset blir ett välbesökt torg.

Kulturhuset Kulturkorgen i Bergsjön (Rymdtorget) vann internationellt arkitekturpris i World Architecture Festival inom kategorin Framtida projekt – Kultur. 

På Vårt Göteborg kan du läsa mer om arkitekturvinsten

Målet är att Göteborg ska vara en jämlik stad

”Göteborgs Stad arbetar varje dag med att på olika sätt förbättra livsvillkoren för invånarna i form av stöd, omsorg, skola och hållbar stadsutveckling.”

Ulrika Lundquist, processledare för fokusområdet Hållbara och jämlika livsmiljöer.

 

Intervju om jämlikhet
Publicerad 22 maj 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)