Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Nu ska parken rustas upp under perioden 2018-2021 för att bli både trevligare och tryggare. Arbetet ska ske i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

Brunnsparken ska rustas upp för ökad trygghet och trivsel

De senaste åren har Brunnsparken rustats upp på olika sätt, t ex genom förbättrad belysning, beskärning av träd, ny toalettbyggnad, underhåll av markytor och renovering av fontänen med statyn Johanna. För att parken ska bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum krävs mer omfattande åtgärder.

– På uppdrag av park- och naturnämnden tog vi fram en förstudie med förslag på åtgärder för den fysiska upprustningen av parken på kort och lång sikt. Förstudien godkändes i park- och naturnämnden i september 2017 och den ligger till grund för den fysiska upprustningen och gestaltning av platsen, säger stadsträdgårdsmästare Helena Bjarnegård, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

För att komma till rätta med de sociala problemen som finns på platsen krävs, förutom en fysisk upprustning av platsen, andra typer av åtgärder och samverkan mellan olika förvaltningar inom staden och med externa aktörer.

Förslag från förstudien – Åtgärder på kort sikt

I förstudien beskrivs både vad som kan göras på kort och på lång sikt. Där framgår också att åtgärderna även omfattar områden utanför Brunnsparken.

Förslag från förstudien - åtgärder på kort sikt (2018-2021):

  • Förtydliga stråk och funktioner
  • Förbättra tillgängligheten och ljudmiljön
  • Skapa mer ljus
  • Utveckla samspelet mellan park och hållplats så att platsen upplevs mer välkomnande
  • Eventuellt även upprustning av kanalmuren i samverkan med trafikkontoret. Det innebär bland annat ny markbeläggning och möblering samt förändring av grönska och belysning. Kostnaden, som också omfattar gestaltningsuppdrag men inte en eventuell upprustning av kanalmuren, beräknas till 20 miljoner kronor.

Förslag från förstudien – åtgärder på längre sikt

  • Göra cykelbana eller gångbana längs Norra Hamngatan
  • skapa möjligheter att sitta vid vattnet vid kanalen
  • underlätta att ta sig till och från parken genom att bredda Brunnsparksbron.

Dessa åtgärder omfattar även områden utanför Brunnsparken och därmed inte bara park- och naturförvaltningen utan även andra aktörer i och utanför Göteborgs Stad. Brunnsparken sträcker sig från fontänen ”Johanna” i väster till Palace-huset i öster.

Upphandlingen av gestaltning och projektering blev klar i början av februari 2018. Uppdraget gick till White arkitekter och under våren ska ett gestlningsförslag presenteras. 

Förstudie om Brunnsparken (pdf)

1861: En del av Stora Hamnkanalen fylls igen

Följ Brunnsparkens historia från 1621 till idag.

Tidslinje

Fler områden som ska utvecklas

Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern historia. Stan ska växa med nära en tredjedel till 2035. Det planeras både helt nya stadsdelar och upprustning av befintliga bostadsområden.

Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)