Evenemangsområdet

Var du med och slog publikrekord på Håkan Hellström? Eller kommer du hit för att se film och hockey, träna eller kolla på hajar? Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Under 2017 pågick en utredning om områdets utveckling. Den är nu klar och det är upp till politikerna att behandla ärendet.
Status: Utredning klar.

Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Den här utredningen har fokuserat på området från och med Ullevi till och med Scandinavium. Mölndalsån avgränsar i öster och Skånegatan i väster.

Stadsledningskontoret i Göteborg har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda hur evenemangsområdet i Göteborg kan utvecklas samt att föreslå placering av två nya arenor. Tanken är att skapa ett levande stadsliv för alla. Här finns möjlighet att utveckla mötesplatser som bjuder in till aktivitet och upplevelser, samtidigt som Göteborg stärker sin attraktionskraft. Nu har projektet lagt fram ett tjänsteutlåtande och en slutrapport som ska upp för behandling i kommunstyrelsen.

Arenorna som ska ersättas är Scandinavium och Lisebergshallen. Scandinavium lever inte upp till de krav som dagens evenemang ställer och Lisebergshallen rivs för att ge plats åt Västlänksbygget. Dessutom behöver Valhalla sporthall A ersättas, då hallen är sliten och har liten publikkapacitet. Idag används den därför som träningshall. Den nya Valhalla sporthall A föreslås få minst dubbelt så stor läktarkapacitet mot idag. Projektet har också sett att det finns ett behov av att ersätta Valhalla B- och C-hall och föreslår att de placeras ovanpå A-hallen.

Projektet föreslår att ersättningsarenorna för Scandinavium och Lisebergshallen samt sporthallarna placeras norr om Valhallagatan och att de ligger intill varandra. Då kan tomterna där Valhallabadet, sporthallarna och Scandinavium ligger utvecklas med handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och bostäder. Det är en fördel om dessa investeringar kompletteras med ett offentligt innehåll för att skapa kontraster.

Projektet har gjort en samlad bedömning utifrån en rad olika perspektiv, som besöksnäring, marknad, möjlig stadsutveckling och byggnadsteknik. Tillsammans med det som kommit fram i medborgardialogen och med tanke på tidsaspekten är en placering norr om Valhallagatan att föredra. Om arenorna placeras där är bedömningen att de kan stå klara cirka fem år tidigare än om de placeras söder om.

Förslaget är att arenorna ägs helt eller till störst del av ett kommunalt bolag. Det gör att kommunen har möjlighet att till stor del styra innehållet i arenorna. Att ha en privat ägare är inte möjligt utan kommunala subventioner av något slag eftersom arenor inte går att driva med vinst och då inte är intressanta för en privat aktör att äga. För att sköta driften av de nya arenorna föreslår projektet en privat operatör. En kommunal aktör har sannolikt inte samma möjlighet att driva en arena med samma kommersiella utbud som en privat aktör. Något som påverkar ekonomin. Med en privat aktör kommer evenemangsutbudet att bli mer internationellt gångbart och restauranger, snabbmat, barer och försäljningsytor kan vara öppna även när det inte är evenemang. Dessutom lyfts affärsrisken från staden till den privata aktören.

Hur Got Event påverkas är något man får titta på i den fortsatta processen.

Placeringen norr om Valhallagatan gör att ett fåtal byggnader påverkas, dessa är Valhallagatans förskola och anläggningen på Valhalla IP. Lisebergshallen kommer att rivas för att ge plats för bygget av Västlänken. Scandinavium och Valhalla sporthallar kommer inte att rivas förrän de nya arenorna finns på plats. Inte heller Valhallabadet rivs innan det finns ett nytt centralbad.

Genom att de tre arenorna bildar en helhet skapas möjlighet att ha gemensamma logistikytor. Samtidigt kan till exempel restauranger, försäljning, mediacenter med mer samnyttjas. Tre sammanhållna arenor kräver mindre markyta, skapar mer konkurrenskraft och blir mer flexibelt än tre fristående arenor.

Med arenorna placerade norr om Valhallagatan mellan Burgårdsparken och Mölndalsån är det möjligt att utveckla de ytor där nuvarande sporthallar, Valhallabadet och Scandinavium ligger. Till exempel med handel, restauranger, biograf, nöjen, upplevelser, kontor och bostäder. För att förlänga Burgårdsparken kan eventuellt delar av arenornas tak vara möjliga att promenera på. Samtidigt kan området kring Mölndalsån utvecklas för rekreation. En ny passage mellan Bergakungen och Gårda kan fortsätta med en gång- och cykelväg över Mölndalsån, där det då öppnas upp för grönytor kring den nya bron.

Göteborg utmärker sig bland större städer, eftersom det är möjligt att fortsatt samla evenemang centralt, i direkt anslutning till hotell, restauranger, nöjesutbud och kommunikationer. Det är en konkurrensfördel som Göteborg vill ta tillvara och utveckla.

Det har under senare år gjorts olika arenaförstudier i syfte att ersätta Scandinavium. Nuvarande uppdrag skiljer sig från tidigare utredningar på det viset att det nu handlar om att även Lisebergshallen ska ersättas, att det finns en bred politisk enighet bakom uppdraget och att denna utredning också handlar om att utveckla evenemangsområdet med ett levande stadsliv både på dagtid och kvällstid.

Det är inte bestämt än, men ett lokaliseringsuppdrag har startat. I juni 2016 fick Idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en strategi för Göteborgs sim- och badanläggningar. Den var klar i oktober 2016 och pekar bland annat på att Valhallabadet är en av flera simhallar i Göteborg som är gammal och har stora renoveringsbehov. Strategin omfattar ett förslag för hur Göteborgs simhallar ska utvecklas i framtiden och föreslår att Valhallabadet ersätts med en ny, större simhall i centrala staden. För att utreda placeringsalternativ gav kommunstyrelsen i mars 2017 Lokalsekretariatet i uppdrag att ta fram förslag på var ett nytt centralbad kan placeras. Den utredningen förväntas vara klar första kvartalet 2018. Om arenorna skulle placeras söder om Valhallagatan, förutsätter det att Valhallabadet inte längre finns kvar. Vid en placering norr om Valhallagatan kan frågan avgöras i ett senare skede, även om mycket pekar på att det kan bli svårt att bevara byggnaden även då.

Under maj hölls medborgardialoger som en del av projektet där idéer och tankar kring utvecklingen av framtidens evenemangsområde samlades in. Bland annat fanns stadens informationscontainer på plats i fyra stadsdelar för att presentera planerna för området och uppmuntra göteborgarna att tycka till. Det fanns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet ingår som en del i projektets slutrapport. Om politikerna fattar beslut enligt förslaget kommer det att finnas nya möjligheter att tycka till exempelvis kring detaljplanen.

Bilden av evenemangsområdet är idag positiv särskilt i samband med evenemang och göteborgarna välkomnar en utveckling av området. Området ses framför allt som ett evenemangsområde med betoning på upplevelser och aktiviteter, medan bostäder och kontor är förhållandevis lågt prioriterat. I dialogerna påpekas att tyngdpunkten när området utvecklas bör ligga på att stärka det som är bra och addera saker som skapar ännu mer värde, särskilt i de offentliga rummen som man vill ska vara attraktiva, tillgängliga och trygga mötesplatser. Burgårdsparken, Mölndalsån, Stora Katrinelunds landeri och Actionparken är exempel på sådant som redan idag uppfattas ha ett värde och som det går att bygga vidare på.

Uppskattningsvis deltog cirka 1 000 personer i den fysiska dialogen. 2 043 svar har kommit in digitalt. Telefonintervjuer har gjorts med cirka 300 personer som bor i Göteborg. Utöver det arrangerades särskilda dialogtillfällen med idrotts- och föreningsliv, kulturliv och näringsliv. Bland dessa målgrupper har intresset för dialogen varierat.

Projektet föreslår att arenorna helt eller till störst del ska ägas av ett kommunalt bolag. Antingen kan kommunen låna pengarna eller sälja kommunala tillgångar. Projektkostnaden för två arenor och tre sporthallar hamnar i dagens kostnadsläge i spannet 3 050 mnkr – 3 500 mnkr för. I nuläget är det inte möjligt att ge en mer exakt kostnad.

Om alla arenor byggs norr om Valhallagatan är bedömningen att de kan stå klara 2027.

Politikerna har fått ett tjänsteutlåtande och slutrapporten med ett flertal bilagor. Det är nu upp till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan. I en fortsättning föreslås ärendet gå in i ordinarie plan- och genomförandeprocesser och att stadsledningskontoret får ta fram ett förslag på hur arbetet ska organiseras.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 29 juni 2018)