Haga

2026 planeras den nya tågstationen i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med att bygget av Västlänken färdigställs planerar staden att utveckla stadsrummet vid station Haga.

Stadsrummet runt station Haga behåller sin unika karaktär

Station Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

Utgångspunkten i stadens förslag till ny detaljplan för området runt de framtida stationsuppgångarna är att med stor omsorg bygga vidare på det som idag gör området unikt, med fokus på att återställa och utveckla områdets parkmiljöer.

Förutom de tre stationsuppgångarna och del av Kungsparken omfattar detaljplanen Haga Kyrkoplan med omgivande gator samt området direkt norr om Rosenlundsbron.

Gestaltningen är viktig

En ny trafiklösning för området ska göra det enklare för gående, cyklister och kollektivtrafik att ta sig fram. I kombination med den nya tågstationen kommer detta att skapa ett nytt nav för stadens och regionens kollektivtrafik i ett av stadens mest omtyckta, kulturhistoriskt värdefulla och känsliga stadsrum.

- Planeringen av hur området ska se ut när station Haga är på plats kräver stor omsorg, hänsynstagande till kulturmiljön och excellent gestaltning. Inte minst med hänsyn till den påverkan som bygget av Västlänken innebär i form av schaktning och förlust av flera stora karaktärsskapande träd, säger Sandra Trzil, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

För att ta ett helhetsgrepp kring gestaltningen av stationsområdet har Göteborgs Stad, Trafikverket och Västtrafik beslutat att utlysa en gemensam projekttävling våren 2019.

Nytt cykelgarage

Enligt förslaget till ny trafiklösning ska spårvagnshållplatsen vid Haga flytta något norrut och bli rymligare. Det ska även göras plats för en busshållplats. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att bilisterna slipper dela fil med spårvagnarna. Det blir nya cykelbanor i Allén och ett cykelgarage planeras att byggas under mark norr om Södra Allégatan. Den stökiga korsningen mellan allégatorna försvinner och ersätts med stenbelagd yta för cyklister och gående. Därtill föreslås en ny gångbro byggas över kanalen som kopplar an till en upprustad Haga Kyrkogata.

Västlänken

Så tar du dig fram i byggtid

På Trafik Göteborg kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. Här finns all trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

Vilket betyg ger du den här webbplatsen?

Hjälp oss att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår minienket. Det tar bara några sekunder. Tack för dina synpunkter!

Till enkäten
Uppdaterad 26 september 2018