Järnbrottsmotet

Området runt Järnbrottsmotet i Frölunda spelar en viktig roll för stadsutvecklingen. Dels för utvecklingen av Västra Frölunda, men också för stadens mål att fördubbla antalet resor med kollektivtrafik från 2006 till 2025. För här kan det både byggas nya bostäder och verksamheter samt en bussdepå.

För att kunna fördubbla kollektivtrafikens andel av resandet i Göteborg till 2025 krävs fler bussar, och det betyder också att fler platser för bussuppställning behövs. En ny bussdepå behövs också för att ersätta bland annat depån i Majorna som ska avvecklas senast 2020.

Sedan våren 2012 har en arbetsgrupp bestående av fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Västtrafik arbetat med ett nytt läge för bussdepå i sydvästra Göteborg. I december 2014 färdigställdes en lokaliseringsutredning.

Nu har planarbetet påbörjats och planen kan preliminärt antas kring årsskiftet 2020, sedan eventuellt överklagande som kan ta upp till ett år. Därefter, om planen vinner laga kraft, följer byggtid på cirka två år.

I lokaliseringsutredningen har flera alternativa fastigheter i området utretts. Man har bland annat tittat på geografiskt läge, vad som finns på platsen idag, vad som planeras för respektive läge enligt den stadsutveckling som är politiskt beslutad, möjliga trafiklösningar och i vilken omfattning busstrafiken skulle störa övrig trafik, möjligheten att expandera ytan i efterhand, påverkan på omgivningen, alternativutveckling, samhällsnytta och totalekonomi. Det är inte möjligt att hitta en plats där alla faktorer är fördelaktiga men genom att väga de olika faktorerna och alternativen mot varandra har området vid Radiomasten visat sig vara bäst lämpad att bygga en ny depå på.

Depån kommer delvis att skärma av Västerleden och ta bort lite buller. Den mesta aktiviteten på depån i form av busstrafik kommer att ske på tider då skolan är stängd. Bullerfrågor, utsläpp med mera har redan utretts en del och kommer fortsätta att utredas under detaljplaneprocessen. Utredning om trafikföring och säkerheten kring skolan kommer också att utredas i planarbetet. I utredningarna som har gjorts har Västtrafik tittat på förslag för att minska bullret. Bland annat går utvecklingen mot allt fler elbussar, som inte släpper ut avgaser och bullrar avsevärt mindre.

Publicerad 16 mars 2017 (Uppdaterad 21 februari 2018)