Skeppsbron

Skeppsbron ligger både centralt och nära älven på södra älvstranden. Trafiken har länge varit en barriär men nu finns det möjlighet komma närmare vattnet. På Skeppsbron ska det byggas 450 nya bostäder och finnas plats för butiker, restauranger, kontor och nytt kajstråk.
Status: Byggande pågår. Beräknas klart: 2025.

Frågor och svar

Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare.

Båda kommer att bevaras - vilket var ett önskemål från göteborgarna under samrådstiden när medborgarna hade möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Kinesiska Muren ägs av staden, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som diskuterats. Merkurhuset ägs av en privat fastighetsägare.

Har ni lyssnat på synpunkterna från medborgardialogen, och i så fall - kommer det att synas? Detaljplanen bygger i grunden på det dialogarbete som genomfördes 2005-2006, som en inledning till planprocessen. Efter samrådet 2009 där medborgarna har möjlighet att lämna in synpunkter arbetades förslaget till detaljplan om. Den nuvarande detaljplanen inkluderar göteborgarnas idéer om exempelvis önskan om ett bad, tillgängligheten och mötesplatserna vid vattnet som ska vara öppna för alla. Att Kinesiska Muren skulle bevaras var också ett önskemål från många göteborgare. Vad kommer att hända med Kinesiska Muren och Merkurhuset? Båda kommer att bevaras - vilket var ett önskemål från göteborgarna under samrådstiden när medborgarna hade möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Vad blir det för innehåll för dessa byggander? Kinesiska Muren ägs av staden, och ännu är det inte klart vad det blir för innehåll. Den nya detaljplanen tillåter mycket, så länge det är en användning som fungerar med byggnadens kulturvärden och så länge det inte stör omgivningen. Bostäder och förskola är exempel på innehåll som diskuterats. Merkurhuset ägs av en privat fastighetsägare. Hur gör ni för att utvecklingen av Skeppsbron ska bli hållbar? Skeppsbron ska bli en förebild för hållbar stadsutveckling och ska utvecklas med en tydlig miljöprofil. Det ska också klart framgå för besökare och boende att Skeppsbron har fokus på miljö. Solfångare och grönytor på taken samt grönskande väggar till exempel betyder mycket för miljön. Givetvis kommer den senaste miljötekniken att användas

Rosenlundsverket kommer ligga kvar på Skeppsbron. Det pågår arbete med åtgärder i syfte att utveckla verkets utformning.

Publicerad 6 december 2016 (Uppdaterad 14 februari 2018)