Slottsskogsvallens entrépark

Hur ska Slottsskogsvallens entrépark se ut år 2021? Fyra arkitektteam har skissat på hur entréparken kan bli en attraktiv aktivitetspark där alla göteborgare känner sig välkomna. Deras förslag visar hur parken kan rustas upp och särskilt fokus ligger på nya inslag för spontana aktiviteter.

Frågor och svar

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av följande sakkunniga: Ordförande: Anders Ramsby, förvaltningsdirektör, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad Axel Peterson, utvecklingsledare, idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Ilona Stehn, landskapsarkitekt, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad Magnus Sigfusson, stadsutvecklingsdirektör, stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Sabina Richter, landskapsarkitekt. Utsedd av (LAR/MSA) Sveriges arkitekter Mårten Setterblad, landskapsarkitekt. Utsedd av (LAR/MSA) Sveriges arkitekter

Tävlingsjuryn kommer att ha möten under perioden december- februari och fatta beslut under februari. När en vinnare har utsetts kommer denne att få i uppdrag att rita klart sitt förslag och sedan ta fram bygghandlingar. Upprustningen av parken kommer genomföras någon gång under perioden 2018-2020. Målet är att parken ska vara helt klar till jubileumsåret 2021.

Juryn väljer ut det tävlingsförslag som bäst svarar upp mot krav och önskemål i tävlingsprogrammet. När man sedan arbetar vidare med förslaget är det möjligt att vissa justeringar kan komma att göras, men kärnan i förslaget består. Enligt tävlingsprogrammet ska de tävlande komma med förslag på hur parken ska rustas upp och utvecklas samtidigt som man tar vara på kvalitéer som området har redan idag. Det innebär bland annat att lyfta fram områdets kulturhistoriska värden, bevara möjligheten att spela boule, cykla och ha evenemang i området.

Enligt lagen om offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör. Då det i det här fallet även är en tävling är det avgörande att jurymedlemmarna gör sin bedömning enbart utifrån förslagen och inte riskerar att påverkas av andra faktorer. Därför är förslagen anonyma även för juryn.

Parken är en viktig del av Slottsskogsvallsområdet och en historisk plats i Göteborg. Syftet med tävlingen är att få fram en attraktiv och gestaltad park för aktivitet. Tävlingsformen säkerställer att man får in flera förslag som kan vägas mot varandra, så att uppgiften blir belyst från flera olika aspekter, och att man slutligen väljer är det som bäst överensstämmer med plats och funktion.

Det är juryn som tar beslut om vinnande förslag. För att juryn ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt kommer den att få in synpunkter från olika referensgrupper. Synpunkterna från allmänheten fungerar som en referensgrupp. Andra referensgrupper består av sakkunniga på stadsbyggnad, bygglov, drift, ekonomi, genomförande och trafik. Dessutom involveras de verksamheter som finns på området. De synpunkter som kommer in från referensgrupperna blir en del av underlaget som juryn har när den gör sin helhetsbedömning och värdering av förslagen.

Tävlingsprogrammet bygger på dialoger och intervjuer som genomförts med olika grupper, då synpunkter och önskemål samlats in. Dessutom tar programmet hänsyn till de verksamheter och funktioner som finns i området redan idag, samt till intresset att bevara de kulturhistoriska inslagen. Att gestalta en attraktiv park med dessa funktioner är en komplex process och det finns många faktorer att ta hänsyn till. Jurymedlemmarna är utvalda för att de tillsammans har den kompetens och kunskap som krävs för att kunna jämföra förslagen ur alla aspekter och ta ett väl underbyggt beslut.

Förslagen ska innehålla permanent parkering för 40 - 60 bilar samt ytor som kan användas för evenemangsparkering eller för tillfällig parkering då parkeringsbehovet är särskilt stort. Uppdraget ingår också att ge förslag på multifunktionella ytor som kan användas för både evenemangsparkering och aktivitet. Eftersom närområdet är i ständig förändring ska förslagen ha en flexibilitet, så att antalet permanenta parkeringar kan förändras.

Från den 20 december finns tävlingsbidragen på stadsutveckling.goteborg.se/slottsskogsvallen. Mellan den 21 december och 28 januari kommer bidragen också att visas upp i Stadsmuseets utställningshall och i entrén till Slottsskogsvallens gym. Både på webbsidan och vid de fysiska utställningarna har alla som vill möjlighet att tycka till om vad de gillar och inte gillar med de olika förslagen

Publicerad 12 december 2017 (Uppdaterad 14 februari 2018)