Göteborgs stadslinbana

Det planeras för en stadslinbana i Göteborg – ett helt nytt sätt att ta sig över älven. Lagom till 400-årsjubileet 2021 skulle en linbana mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kunna vara på plats. Blir linbanan verklighet kan du se fram emot en både snabb och smidig resa, det tar cirka 12 minuter att ta sig från Järntorget till Wieselgrensplatsen. Och det bästa av allt, du får njuta av en fantastisk utsikt över vår vackra stad.
Status: genomförandestudie pågår, upphandling förbereds. Beräknas klart: 2021.

Frågor & svar

 • Driftstart: 2021 (förutsatt att bl.a. investeringsbeslut fattas, väntas 2019)
 • Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen.
 • Längd: Cirka 3000 m.
 • Höjd: Gondolerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 40-115 meter höga torn.
 • Antal gondoler: cirka 40
 • Kapacitet: Ca 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).
 • Turtäthet: Kabinerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.
 • Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter.
 • Hastighet: Cirka 20 km/h.
 • Teknisk livslängd: Cirka 30-50 år. (Byggnader cirka 100-120 år.)
 • Investeringskostnad: Cirka 1,1 miljard kronor.
 • Drift- och underhållskostnad: 30-50 miljoner kronor per år.

Nej, investeringsbeslut, d.v.s. det slutgiltiga beslutet om en stadslinbana ska byggas, beräknas fattas av kommunfullmäktige under 2019. Fram till dess pågår planeringsarbete som ska ligga till grund för beslutet (t.ex. planering för stationer, teknik, hur kabinerna ska se ut, riskanalyser, finansiering etc.).

Det hela började med en stor medborgardialog kring Göteborgs 400-årsjubileum som firas år 2021. Det kom in mängder av förslag kring hur göteborgarna vill att staden ska se ut och fungera i framtiden. Flera förslag handlade om en stadslinbana över älven.

2035 beräknas storstadsområdet Göteborg, Mölndal och Partille ha fler än 800 000 invånare och närmare 400 000 arbetsplatser, vilket innebär att kollektivtrafiken måste utvecklas och byggas ut. Linbanor finns med i ”Målbild Koll2035 – Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille”, som tagits fram i dialog med allmänhet, organisationer, näringsliv och kommuner. Linbanor är idealiska för att överbrygga älvar, trafikleder och andra typer av barriärer. De är separerade från övrig trafik, driftssäkra och har relativt låga driftskostnader. Den stadslinbana som nu planeras mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen kan avlasta centrala bytespunkter som Brunnsparken och skapar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken.

Nu pågår arbetet med en genomförandestudie (GFS). Den beräknas vara klar i mitten av 2019 och kommer då vara beslutsunderlag för kommunfullmäktige i Göteborg som ska fatta beslutet om det ska bli en stadslinbana eller inte.

 

Detaljplanerna för stadslinbanan är just nu (april, maj 2018) ute på samråd.

 

Detaljplanen för Järntorget är antagen av Kommunfullmäktige.

 

Gestaltningstävlingen är avgjord, "New Beacons" från UNStudios och Kjellgren Kaminsky Architects vann.

 

Upphandling av entreprenören är överprövad och inget avgörande har ännu kommit från förvaltningsrätten. Överprövningen kommer att påverka projektets tidplan, men eftersom rätten ännu inte har avgjort ärendet är effekten på tidplanen svår att bedöma.

Göteborgs Stad har genomfört en upphandling som avser förberedande utrednings-, projekterings- och kalkylarbete (Fas 1) med option på fortsatt detaljprojektering och byggnation av stadslinbana (Fas 2). Den 5e december 2017 utsågs NCC Sverige AB till entreprenör i projektet, tillsammans med anlitade underleverantörer (bland annat den italienska linbaneleverantören Leitner Ropeways). Beslutet har dock överklagats och kontraktet kan inte skrivas på förrän Förvaltningsrätten fattat beslut i ärendet.

Vinnaren i designtävlingen för utformningen av stadslinbanan offentliggjordes 8 februari 2018. Vann gjorde bidraget New Beacons av UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture. Förslaget är inte en färdig bild av hur stadslinbanan kommer att se ut, men det är den designen som man utgår ifrån i det fortsatta arbetet. Det vinnande arkitektteamet kommer att anlitas för att utveckla förslaget till ett gestaltningsprogram, ingå i projektets designråd samt vara rådgivare för design- och utformningsfrågor under detaljprojekteringsfasen.

Vi som arbetar med stadslinbanan vill gärna höra göteborgarnas synpunkter kring den kommande stadslinbanan – på så sätt får vi viktig information om vad vi behöver utreda och lösa.

Detaljplanerna för de tre linbanestationerna och bankorridoren på Hisingen kommer du att kunna läsa och lämna synpunkter på under våren 2018.

Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om planeringsinriktning för stadslinbana med en uppskattad investeringskostnad på 1,1 miljard. I den kostnaden ingår inte marklösen, byggnadskonstruktioner i anslutning till linbanestationerna, mer avancerad estetisk utformning av stationer och torn än vad som anses som standard i linbanesammanhang samt anpassningar av omkringliggande trafiklösningar och gaturumsfunktioner. I det utredningsarbete som Trafikkontoret håller på med just nu görs detaljerade beräkningar. När investeringsbeslutet ska fattas under 2019 vet vi mer exakt vad det kommer att kosta.

 

Via Sverigeförhandlingen är en överenskommelse gjord att staten kommer att bidra till investeringen. Göteborgs Stad söker även bidrag från EU och stadslinbanan har fått cirka 28 miljoner kr i Elena-bidrag*.

 

* ELENA är ett EU-initiativ som ger ekonomiskt stöd till investeringar och projekt som rör bl.a. energieffektivitet, förnybar energi och hållbara transporter.

Ja, stadslinbana är ett miljövänligt transportmedel med en liten miljöpåverkan och kan komma att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid. Dessutom är det ett tystare transportmedel jämfört med andra kollektivtrafikslag. Stadslinbanan bedöms ha en mycket liten påverkan på fåglar, fladdermöss och fiskar. Den största miljöpåverkan kommer att ske under byggtiden. Transporter av byggmaterial och anläggningsarbetet kan komma att innebära ökad buller och utsläpp av luftföroreningar under anläggningstiden.

Nej, det är inga som helst problem för sjöfarten på älven. Stadslinbanan går klart över segelbar höjd.

Älvfärjorna kommer att finnas kvar och kan dessutom inte ersätta linbanans sträckning, som går hela vägen till Wieselgrensplatsen.

Linbanekabinerna kommer att gå på hög höjd, ca 50-100 meter, så i de allra flesta fall kommer det inte bli några problem med insyn. Stadslinbanan är ett tyst transportslag och drivs av elmotorer som endast finns på en station.

Stadslinbanan kommer att ingå i kollektivtrafiken och du reser med samma Västtrafikbiljett som på stadens bussar, spårvagnar, tåg och båtar.

Vi planerar för att gondolerna ska stanna 2 x 20 sek för av- respektive påstigning. En gondol var 45:e sekund gör att det blir ett jämnt flöde.

Totalt tar resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen ca 12 minuter:
Järntorget-Lindholmen ca 4,5 minuter
Lindholmen-Västra Ramberget ca 3,5 min
Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen ca 3,5 min

Stadslinbanan ska klara 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. Varje gondol rymmer ca 26 passagerare.

Troligtvis kommer man kunna ta med djur i vissa gondoler. Vi arbetar på att hitta en bra lösning för både allergiker och djurägare.

Vi planerar för att man ska kunna ta med såväl rullstolar, cyklar och barnvagnar i gondolerna. Det ska vara god tillgänglighet för alla. Ibland kanske det inte finns plats, men då är det bara 45 sekunder till nästa gondol.

Tekniken som används för att bygga linbana är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt, då liknande system används bland annat i Alperna, kända linbanor finns även i London och Barcelona. Transport i linbanor är tre gånger säkrare än tåg, spårvagn eller buss och 50 gånger säkrare än bil*. Vi planerar för ett så kallat trekabligt system, som balanserar kabinen och ökar dess stabilitet när det blåser.

 

* Källa: Cable Car Confidential – the essential guide to cable cars, urban gondolas, & cable propelled transit. Creative Projects Inc 2013.

Västtrafik arbetar med linbanans säkerhet på samma sätt som med säkerheten i dagens kollektivtrafik. Det kommer att finnas övervakningskameror och kommunikationsradio till/från kabinerna. Vi planerar även att ha bemannade stationer, så att det alltid finns personal på plats. I och med att kabinerna går så ofta som var 45:e sekund så är det inget problem att vänta till nästa om man vill välja sitt ressällskap.

Erfarenheter från linbanor i Europa visar att trygghetsfrågan inte brukar vara något problem, det är sällsynt med incidenter.

Vi kommer att stänga stadslinbanan innan alltför starka vindar drar in över området. Stadslinbanan ska kunna vara i drift upp till att det blåser storm (ca 27 m/s). Ungefär vid samma vindstyrka stängs busstrafiken över Älvsborgsbron. Det händer bara ett fåtal gånger per år.

Detsamma gäller även för åskoväder, då det utifrån den kunskap som finns idag inte är lämpligt att ha linbanesystemet i drift när det åskar. Ett åsknedslag kan leda till driftsstopp på grund av elavbrott.

De fyra linbanestationerna (samt placeringen av linbanetorn) innefattas i sex olika detaljplaner. Detaljplanen för Masthugget – Järnvågsgatan (som innefattar linbanestationen vid Järntorget) väntas kunna antas i Kommunfullmäktige våren 2018. De tre övriga stationeras placering utreds just nu och förslagen väntas kunna gå ut på samråd (då man kan ta del av dem och tycka till om dem) under våren 2018. Går allt enligt tidplan för dessa tre detaljplaner kan de antas i Kommunfullmäktige 2019.

 

Station Järntorget
Det planeras för en linbanestation vid Järntorget, väster om Folkets Hus (som en del av en ny byggnad där). För placering av linbanestationen vid Järntorget tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, Götatunneln och dess av- och påfarter, verksamheterna i Folkets Hus, närheten till övrig kollektivtrafik och möjligheten att bygga närmaste tornet inom kajkanten.

 

Station Lindholmen
Stationen planeras vid rondellen strax väster om nuvarande busshållplats och Lindholmen Science Park (i slutet av Lindholmsallén). För placering av linbanestationen vid Lindholmen tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, boende, pågående stadsutvecklingsprogramarbete och framtida tänkt trafiksituation med spårväg både i Lindholmsallén och i en Lindholmsförbindelse (tunnel eller bro). Bygget av linbanestationen förutsätter att ett parkeringshus rivs.

 

Station Västra Ramberget
Här planerar vi för ett läge strax väster om rondellen Inlandsgatan/Gropegårdgatan. För placering av linbanestationen vid Västra Ramberget behöver vi ta hänsyn till skyddad naturmiljö (Ramberget), framtida tänkt exploatering (Campus Lundby) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

 

Station Wieselgrensplatsen
Här planerar vi för en station i direkt anslutning till spårvagnshållplatsen. För placering av linbanestationen vid Wieselgrensplatsen tar vi hänsyn till nuvarande spårdragning, framtida tänkt trafiksituation med spårväg i markplan i ett stråk söder om det nuvarande (enligt pågående programarbete) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

Ja det finns planer på ytterligare två linjer, dock inväntar vi erfarenheter från den första planerade linjen innan ytterligare åtgärdsvalsstudier eller liknande startas för nya linjer.

 

Stadslinbana Backa-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala (gul linje) är nästa linbanesträckning på ritbordet. Genom linbanans egenskap att överbrygga barriärer har stråket mellan Selma Lagerlöfs Torg-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala identifierats som intressant för en koppling. Länken skulle innebära att en tvärförbindelse uppstår i ett läge som inte tidigare varit aktuellt på grund av de svåra topografiska förhållandena och nödvändigheten att korsa väg, järnväg och älv. Att på detta sätt skapa helt nya resmöjligheter med förbättrad tillgänglighet som följd kan stärka platserna längs stråket och öka möjlighe­terna till förtätning med bostäder och verksamheter. Att ta sig från Kortedala till norra Backa i morgontrafiken tar idag 41 minuter, men med stadslinbanan skulle det ta 16 minuter. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad, som stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

 

Stadslinbana Svingeln–Gullbergsvass–Ringön–Brunnsbo (brun linje) Den här stadslinbanan skulle kunna bli aktuell i ett senare skede när Gullbergsvass och eventuellt Ringön har exploaterats. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad som stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Ja, Trafikkontoret har gjort en åtgärdsvalsstudie för stadslinbanan som finns att läsa här.

 

I kapitel 3–4 finns bland annat en redogörelse för hur olika alternativ löser de behov som finns.

 

Vi har bland annat tittat på alternativa busslinjer, spårväg och utökad färjetrafik med ombyggda färjelägen, men de här alternativen uppfyller inte i detta läget de uppsatta målen i samma utsträckning som stadslinbanan.

 

Den jämförelse som har gjorts mellan alternativen stadslinbana, Lindholmsförbindelsen*, gångcykelbro och utökad färjetrafik visar att stadslinbanan bäst uppfyller målen, till exempel genom att inom bara några år kunna bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik. Stadslinbanan blir också en naturlig tvärlänk i det nya kollektivtrafiksystemet som då avlastar idag trånga sektorer som tex Brunnsparken.

 

Det kommer att gå snabbt att förflytta sig från Järntorget i väster till Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen.

 

Vi ser också att stadslinbanan skapar en ny förbindelse över älven, idag är Götaälvbron en sårbar länk.

 

Vi får nytt liv till Wieselgrensplatsen, som idag känns ”dåligt befolkad”, och binder ihop staden på ett positivt och mycket miljövänligt sätt.

 

Genom att Volvo kommer att bygga sitt framtida huvudkontor vid station Västra Ramberget är just placeringen av den stationen viktig för de som kommer att arbeta där men också för staden som verkar för ett mer hållbart resande. Detta tillskott av kollektivtrafik kommer minska trycket på omkringliggande vägar och förbättra Göteborgs luft.

 

Stadslinbana är kostnadseffektiv med relativt kort planeringstid men ändå kapacitetsstark. Går att likställas med en spårvagnslinje med 5 minuters trafik.

 

Stadslinbana skapar ett nytt och intressant kollektivtrafikslag som ger resenären ytterligare möjligheter att ta sig fram i staden. Stadslinbanan stämmer väl in i den målbild som Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad beslutat om för framtidens kollektivtrafik.

 

Trafiksystemet som helhet blir mer flexibelt och robust om olika tekniska lösningar används.

 

* Lindholmsförbindelsen är en planerad spårväg som ska gå från Linnéplatsen till Lindholmen och som kopplas ihop med ny spårväg mellan Lindholmen och Brunnsbo.

 

Vilka är då de mål man ville ha uppfyllda?

 • Vi vill kunna etablera en effektiv tvärlänk i den göteborgska kollektivtrafiken
 • Vi vill att det ska utgöra en älvförbindelse över Göta älv
 • Vi vill att det ska avlasta kollektivtrafiken i det centrala älvsnittet, t ex Brunnsparken
 • Vi vill att den ska kunna sätts i drift 2021 i samband med stadens 400-års jubileum
 • Vi vill att det ska knyta samman stadsdelar
 • Vi vill bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik
 • Vi vill att det ska stärka utpekade satsningsområden i stadens utbyggnadsstrategi, ”satsa där det gör skillnad”
 • Vi vill bidra med att knyta stadens tyngdpunkter tidsmässigt närmare varandra i enlighet med 30-minuters målet i gällande trafikstrategi
 • Vi vill bidra till fler attraktiva stadsmiljöer
 • Vi vill minska Göteborgs utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxider
 • Vi vill att det ska leda till en bättre möjlighet för Göteborg att leva upp till miljökvalitetsmålet och god ljudmiljö
 • Det ska vara en linbana

Publicerad 3 januari 2017 (Uppdaterad 17 maj 2018)