Här är det vinnande designförslaget

Nu har juryn utsett det vinnande designförslaget för stationer och torn längs den planerade stadslinbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Förslaget heter New Beacons och bakom det står Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade Kjellgren Kaminsky Architecture.

– New Beacons är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. Poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet, säger Lena Dübeck, tävlingsjuryns ordförande, enhetschef Stadsmiljö, trafikkontoret Göteborgs Stad.

Designtävlingen har arrangerats av Göteborgs Stad i samarbete med Västtrafik och organisationen Sveriges Arkitekter. Fyra prekvalificerade team lämnade hösten 2017 in sina förslag som sedan har visats upp för allmänheten, både på nätet och på utställningar på flera håll i Göteborg. Och nu, 8 februari, har juryn – med representanter för de tre arrangörerna – utsett förslaget från UNStudio och Kjellgren Kaminsky Architecture till vinnare.

”Poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet.”

”Gestaltningen av tornen övertygar mest”

– Förslaget New Beacons har ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer där gestaltningen av tornen övertygar mest, säger Lena Dübeck.

Det handlar om totalt fyra stationsbyggnader och sex torn i olika höjder upp till cirka 100 meter. Ändstationer planeras vid Järntorget och Wieselgrensplatsen, två mellanstationer på Lindholmen och nedanför Rambergets västra sida.

Vad händer nu med det vinnande designförslaget?

– Det kommer att ingå i den fortsatta planeringen av linbanan och det vinnande teamet kommer att vara med i det arbetet. Men vi kan inte idag med säkerhet säga att det är just så här som i förslaget som tornen och stationerna kommer att se ut, svarar juryns ordförande Lena Dübeck.

Text: Anders Sahlberg

I jubileumssatsningen Göteborgs Stadslinbana ingår totalt fyra stationsbyggnader och sex torn i olika höjder upp till cirka 100 meter.

Frågor och svar om designtävlingen

New Beacons – UNStudio, Kjellgren Kaminsky Architecture AB, i samarbete med Knippers & Helbig Berlin, Licht&Soehne.

Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att New Beacons är det förslag som mest övertygande förenar arkitektonisk kvalitet och funktionella krav. New Beacons är ett inlevelsefullt presenterat förslag där poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet. Förslaget redovisar en bra analys med ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer, där gestaltningen av tornen övertyga mest, och visar på en möjlig variation på samma tema.

Prissumman 1 miljon kronor. Tävlingens förstapristagare kommer att anlitas för att utveckla förslaget till ett gestaltningsprogram som kommer att vara utgångspunkt vid detaljprojektering och bygghandling. Vidare kommer förstapristagaren att anlitas för att ingå i projektets designråd och vara beställarsidans rådgivare vad gäller design och utformningsfrågor under detaljprojekteringsfasen.

Den planerade linbanan utgör en förändring av stadsbilden både på korta och långa avstånd. Därför gör staden bedömningen att anläggningens gestaltning och förhållningssätt till omkringliggande stadsbyggnad är av stor vikt. Ett angeläget mål är att linbaneanläggningen i dess helhet framstår som genomtänkt i stadslandskapet där tornens utformning med linor och gondoler behöver samspela med stadens topografi, såväl naturlandskapets karaktärer och stadens strukturer som befintlig bebyggelse samt planerad framtida stadsutveckling. Syftet har varit att få fram ett utvecklingsbart och funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning som med en tydlig identitet tillför en ny dimension i sitt urbana sammanhang. Tävlingen syftar även till att upphandla design- och utformningsstöd i plan- och projekteringsfasen.

Göteborgs Stads trafikkontor inbjöd i juni 2017 fem arkitekt- och ingenjörsteam till en projekttävling för en linbana som en del av stadens kollektivtrafik. Tävlingen är en inbjuden projekttävling som föregåtts av en prekvalificering och arrangeras i enlighet med LUF, lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, och i samarbete med Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor, Västtrafik AB och Sveriges Arkitekter. Förslagen har varit utställda för allmänheten på ett antal ställen i Göteborg. Förslagen har också publicerats på kommunens webbplats och på Sveriges Arkitekter webbplats.

Tävlingsuppgiften för utvalda team har varit att presentera ett väl gestaltat, genomförbart och utvecklingsbart koncept för utformningen av Göteborgs linbaneanläggning. Konceptet ska vara utvecklingsbart och den presenterade designidéen ska kunna vara omformningsbar och fungera längs hela linbanans framtida sträckning. Linbanans gondoler följer tillverkarens standard och tävlingsuppgiften omfattar här endast yttre belysning som en del av linbanans totala belysningskoncept.

Juryn har under fem möten granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som utan inbördes ordning eller viktning legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i programmet, Arkitektonisk kvalitet och gestaltning, Funktion, logistik och tillgänglighet, Genomförbarhet och utvecklingsbarhet, Hållbarhet utifrån ekonomi, förvaltning, miljö och sociala aspekter Juryn har tagit del av allmänhetens synpunkter. Juryn har även under bedömningsarbetet tagit del av rapporter från olika sakkunniga och referensgrupper, bland annat en politisk referensgrupp.

Enligt byggsektorns gemensamma tävlingsregler är det juryns uppgift är att självständigt utse vinnande tävlingsbidrag med utgångspunkt i de förutsättningar som framgår av programmet. Juryn lämnar en rekommendation till arrangören om tävlingsuppgiftens vidare handläggning.

Designtävlingen har kostat ca 3 miljoner kronor.

Vi kan inte idag med säkerhet säga att det är just såhär som torn och stationer kommer att se ut. Ett arbete med att ta fram en ny detaljplan pågår och det vinnande förslaget kommer att inarbetas i den fortsatta planeringen. Förslaget ska därför vara bearbetningsbart utan att tappa idé, huvudkaraktär eller attraktionskraft. Vinnaren av projekttävlingen kommer att medverka i bearbetningen. En totalentreprenad ska utföra genomförandestudie, projektering och byggnation av linbaneanläggningen. Avsikten är att vinnaren av projekttävlingen upphandlas som beställarsidans design/utformningsråd under detaljprojekteringsfasen. Själva framtagandet av systemhandlingar och liknande ingår därmed inte i uppdrag efter tävling, då detta är en del av totalentreprenaden.

• BIG, Marks Barfield Architects, Burohappold, Gardiner & Theobald • White Arkitekter AB, Guy Nordenson and Associates, Diller, Scofidio + Renfro, Zenit Design Ab, Cowi AB, HR&A Advisors • UNStudio, Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Knippers&Helbig Berlin, Licht & Soehne • WilkensonEyre, Cowi • Foster + Partners (denna byrå drog tillbaka sitt bidrag)

Publicerad 8 februari 2018 (Uppdaterad 28 februari 2018)