Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten vid Göteborgs Centralstation, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.
Status: Förberedande arbeten pågår. Beräknas klart: 2026.

Västlänken – kollektivtrafik att bygga på

Om 15–20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, med planerad byggstart 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg. Stationen är en så kallad säckstation. Med det menas att tågen kör in till en plattform och sedan måste köra ut samma väg, vilket begränsar kapaciteten avsevärt.

Med Västlänken ökar tågkapaciteten vid Göteborgs Centralstation och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Hur många tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken och dagens Göteborgs C  i framtiden, beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur operatörerna väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna i till attraktivare miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

Så påverkas trafiken i byggtid

På www.trafikgoteborg.nu kan du se trafikläget i Göteborg just nu och de kommande åren. All trafikinformation på ett ställe.

www.trafikgoteborg.se

På vilket sätt stärker Västlänken kollektivtrafiken i Göteborg?

Frågor och svar
9uppgångar

/entréer byggs för Västlänken.

60%

60% av Västlänkentunneln kommer att gå i berg. Det motsvarar cirka 4 kilometer. Resterande sträcka, cirka två kilometer, kommer att gå genom lera. Det blir tio övergångar mellan berg och lera.

32meter

Station Korsvägen kommer att ligga 32 meter under Näckrosdammen och 16 meter under själva Korsvägen.

Projekt i Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Uppdaterad 27 mars 2018