Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten vid Göteborgs Centralstation, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.
Status: Förberedande arbeten pågår Beräknas klart: 2026

Vad händer just nu?

  • Träd tas ned vid Linnéplatsen som en del av de förberedande arbetena
  • Mark- och miljödomstolen ger tillstånd att bygga Västlänken och Olskroken planskildhet.
  • Under början av februari gör Trafikverket en trafikomläggning i samband med bygget av Västlänkens entreprenad Kvarnberget, vilket påverkar Kanaltorget. 
  • Förslag på ersättningsparkeringar när Västlänken byggs
  • Ledningsomläggningar pågår i Rosenlund under fyra månader med start vecka 2.
  • Mark och miljödomstolen har avslagit överklagan av Göteborgs Stads detaljplaner för järnvägstunneln Västlänken.

Nertagning av träd vid Linnéplatsen

Miljödomen om Västlänken

Trafikomläggning påverkar Kanaltorget

Här planeras ersättningsparkeringar

Ledningsomläggningar i Rosenlund startar i januari

Avslag på överklagan av Västlänkens detaljplaner (www.vartgoteborg.se)

Så går det till att flytta träd

Västlänken - Kollektivtrafik att bygga på

Om 15-20 år beräknas betydligt fler än idag leva, verka och vistas i Göteborg. Hur ska vi klara trafiksituationen när staden, liksom Västsverige i övrigt, växer så snabbt? Och hur kan vi göra det på ett hållbart sätt?

Västlänken, med planerad byggstart 2018, blir en cirka åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg, varav drygt sex kilometer kommer att gå i en tunnel under centrala Göteborg. Västlänken får tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att genomföra bygget av Västlänken.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg.

Göteborgs centralstation har idag nått sitt kapacitetstak och kan inte ta emot fler tåg. Stationen är en så kallad säckstation. Med det menas att tågen kör in till en plattform och sedan måste köra ut samma väg, vilket begränsar kapaciteten avsevärt.

Med Västlänken ökar tågkapaciteten vid Göteborgs Centralstation och Västsverige binds ihop till ett sammanhängande tågsystem med genomgående trafik under staden. Västlänken förbättrar pendlingsmöjligheterna och bidrar därmed till att utveckla arbetsmarknadsregionen runt Göteborg.

Hur många tåg som faktiskt kommer att trafikera Västlänken beror dels på hur kapaciteten i andra delar av järnvägsnätet utvecklas, men också på hur tågbolagen väljer att trafikera spåren.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg.

När Västlänken är färdig, enligt planen 2026, kommer 100 000 boende och 130 000 arbetande att ha gång- och cykelavstånd till en pendeltågsstation i centrala Göteborg. Genom att vi får fler ställen där vi kan byta från tåg till andra färdmedel, avlastas Drottningtorget och Brunnsparken som idag inte kan svälja mer trafik i rusningstid. De nya stationerna gör att resenärerna kan nå fler destinationer direkt. För många förkortas restiderna.

Genom att tågkapaciteten i Göteborg stärks med en tunnel, istället för att bygga ut kapaciteten ovan jord, kan mark frigöras till mer grönområden, arbetsplatser och bostäder. Områdena runt stationerna i till attraktivare miljöer att vistas i och till förstärkta knutpunkter i kollektivtrafiken.

Haga behåller sin unika karaktär

En ny knutpunkt för Göteborgs och regionens kollektivtrafik, bättre plats för gående och cyklister samt en stadsdel som behåller sin unika karaktär. Så ser planerna ut för området runt Västlänkens station Haga.

Station Haga kommer att få tre uppgångar: i Kungsparkens västra del, vid Pusterviksplatsen samt i Handelshögskolans nya byggnad.

I samband med att stationsuppgångarna för Västlänken blir klara planeras också andra förändringar i området. Enligt förslaget till detaljplan ska nuvarande spårvagnshållplats vid Haga bli rymligare och det ska även göras plats för bussar. Södra Allégatan och Parkgatan byggs samtidigt om så att bilisterna slipper dela fil med spårvagnarna. Cykelvägar planeras i Allén, där det också blir ett cykelgarage. Den stökiga korsningen mellan allégatorna försvinner och ersätts med stenbelagd yta för cyklister och gående. Därtill kan det komma att byggas en ny gångbro över kanalen som kopplar till en upprustad Haga Kyrkogata.

Detaljplan för Haga station

Station Centralen – mitt i händelsernas centrum

Västlänkens station Centralen är planerad att ligga direkt norr om Nils Ericsonterminalen. Stationen förväntas bli klar redan 2024, dock bara för vändande tåg som en förstärkning av nuvarande centralstation eftersom hela Västlänken då ännu inte är färdigbyggd.

Det två perrongerna blir 250 meter långa och har uppgångar i båda ändar och i mitten. Den mittersta uppgången ansluter direkt till området som kopplar ihop Västlänken med nuvarande centralstation.

När Västlänken står klar förväntas 25 000 människor dagligen att kliva på eller av vid den nya stationen. Stationen kommer att ligga grunt så att det är nära till markytan. Det ger en tydlig koppling till övriga staden. Västlänken och station Centralen är en av flera projekt som bidrar till omvandlingen av hela Centralenområdet.

Detaljplan för Centralenområdet

Centralenområdet

Station Korsvägen – en förstärkt knutpunkt för kollektivtrafiken

Station Korsvägen kommer att bli en av Sveriges tio mest trafikerade järnvägsstationer och göra Korsvägen till en ännu viktigare knutpunkt i Göteborgs och regionens kollektivtrafiknät.

Stationen får tre uppgångar: en mitt på Korsvägen, en norr om Universums entré , och en i väster uppe vid Göteborgs Universitets byggnad Artisten (Korsningen Johannebergsgatan/Olof Wijksgatan).

När Västlänken byggs planeras Korsvägen göras om till en mer attraktiv plats i staden och med färre vägar att korsa. I visionen för stadsutvecklingsprogram Korsvägen står det: mer ytor för människor, mindre biltrafik, rum för vardagsliv, en grönare öppen plats kopplad till evenemangsstråket. En fortsättning på innerstaden helt enkelt.

Detaljplan för Korsvägen

Korsvägen
Korsvagen_tumnagel_videobild_1920x1080.png

Station Korsvägen

En del av Västsvenska paketet

Det här projektet är en del av Västsvenska paketet – en satsning för ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige. Paketet innehåller stora satsningar på vägar, järnvägar och kollektivtrafik.

Västsvenska paketet
9uppgångar

/entréer byggs för Västlänken.

60%

60% av Västlänkentunneln kommer att gå i berg. Det motsvarar cirka 4 kilometer. Resterande sträcka, cirka två kilometer, kommer att gå genom lera. Det blir tio övergångar mellan berg och lera.

32meter

Station Korsvägen kommer att ligga 32 meter under Näckrosdammen och 16 meter under själva Korsvägen.

Projekt för bättre kollektivtrafik

Till 2035 ska vi göra plats för 150 000 nya göteborgare och bygga 80 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser. För att vardagslivet ska fungera krävs mer och bättre kollektivtrafik.

Vad tycker du om den här webbplatsen?

Hjälp att att göra den här webbplatsen ännu bättre. Svara på vår mini-undersökning med endast en (1) fråga. Det tar mindre än en minut. Tack för dina synpunkter!

Svara på frågan
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 14 februari 2018)