I oktober flyttar Trafikverket ett 50-tal träd inför bygget av Västlänkens station Haga. De flesta träden flyttas tillfälligt för att längre fram flyttas tillbaka till området.

Nu flyttas träd i Haga

I oktober flyttas ett 50-tal träd i Nya allén och Kungsparken för att bereda plats åt bygget av Västlänken och den nya tågstationen Haga.

Merparten av de 50-tal träden flyttas tillfälligt till en plantskola för att flyttas tillbaka till området när tunneletappen och station Haga är färdigbyggd, medan några träd flyttas permanent till andra platser i parken eller närområdet. Förberedelser inför trädflytten har pågått under lång tid och under flera växtsäsonger. För att möjliggöra flytten måste 10 andra träd tas ned.

Planering för varje enskilt träd

Inför bygget av Västlänken har Trafikverket i samverkan med Göteborgs Stad inventerat de cirka 1 500 träd i gatu- och parkmiljö som berörs längs hela Västlänkens sträckning inklusive arbetstunnlarna. Syftet med inventeringen var att få information om trädens hälsa, ålder och art och utifrån det planera för varje enskilt träd, så att inga värden går förlorade i onödan.

Utgångspunkten är att i första hand bevara träden på plats. Där det inte går ska träden i första hand flyttas tillfälligt för att sedan flyttas tillbaka, i andra hand flyttas permanent i närområdet eller till annan plats i staden. När inga av dessa alternativ är möjliga tas träd ner och då kommer de att ersättas med nya så likvärdiga träd som möjligt.

Nu i genomförandefasen är det Trafikverket som har fullt ansvar för det som sker med träden utifrån det gemensamma åtgärdsprogram som tagits fram.

Kompensation för förlorade värden

Trafikverket kommer att kompensera Göteborgs Stad för värden som går förlorade i samband med bygget av Västlänken. Det handlar framförallt om att plantera nya träd men också om att stärka bland annat rekreativa värden och tillgänglighet. Dessutom kommer de träd som flyttas till plantskola att återplanteras i staden.

Publicerad 26 september 2018 (Uppdaterad 26 september 2018)