Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en tät, grön och sammanhållen stad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten vid Göteborgs Centralstation, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort.
Status: Förberedande arbeten pågår. Beräknas klart: 2026.
2001

Idéstudie påbörjas

Idéstudie påbörjasom hur Göteborgs Centralstation kan utvecklas för utökad järnvägstrafik i Västsverige på lång sikt.

2002

Förstudie kring sträckning av spår och alternativa grundförstärkningar

Förslag att flytta Centralen. Varianter på stationsslingor prövas också.

2004–2006

Tre sträckningar och alternativ för grundförstärkning utreds

Vägs mot varandra. Samråd och remiss till allmänhet, myndigheter och organisationer.

2007

Trafikverket beslutar vilket alternativ som ska drivas vidare

Sträckningen Haga–Korsvägen uppfyller målen bäst.

2010

Finansiering klar

2011

Projektering av Västlänken startar

2014

Regeringen ger Trafikverket uppdraget att bygga Västlänken

2016

Järnvägsplan fastställd och detaljplanen antas av byggnadsnämnden

2017

Detaljplanearbete för stationsområdena och utökning av Olskrokens bangård

Järnvägsplanen vinner laga kraft. Miljöprövning i Mark- och miljödomstolen.

2018

Byggstart för Västlänken

2023–2024

Färdigbyggt vid Olskroken och Centralen

Olskrokens planskildhet (en korsning där vägar och/eller järnvägar/spårvägar korsar varandra i skilda plan) samt sträckan runt Centralen färdigställs. Västlänkens station Centralen står klar.

2026

Västlänken färdigbyggd

Öppnar för trafik och stationsområdena färdigställs.
Publicerad 29 december 2016 (Uppdaterad 27 mars 2018)