Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I det EU-finansierade projektet Stadslandet Göteborg möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar.

Nytänkande kring stadsutveckling

Med utgångspunkt i fyra lokala nav i Angered och Norra Hisingen ska innovativa mötesplatser skapas med målet att utveckla och tillämpa nya koldioxidsnåla produkter, tjänster och lösningar inom hållbar stadsutveckling och livsmedel.

Syftet med mötesplatserna är att skapa arbetssätt för ett gränsöverskridande samarbete mellan staden, lokalt näringsliv, invånare och akademi. Fokus i samarbetet är koldioxidsnål lokalekonomisk utveckling och hållbar affärsutveckling.

De långsiktiga målen med projektet är att minska klimatpåverkan genom att bland annat formulera och tillämpa en livsmedelsstrategi för hela staden, genomföra och tillämpa en förstudie kring hållbar närlogistik samt testa möjligheterna för besöks- och turistmål i närområdet.

Social hållbarhet – en grund för ekonomisk utveckling

I stadens budget för 2017 ska Göteborg Stad vara en hållbar och grön innovationsstad med ökad tillväxt på arbetsplatser. Visionen för Stadslandet Göteborg bygger på miljö- och klimatmålen för Göteborgs Stads, samt stadens sociala mål för att skapa jämlikhet och minska skillnaderna i livsvillkoren mellan stadens olika områden.

Norra Göteborgs stadsdelar binder samman stad och landsbygd på ett unikt sätt.

– Norra Göteborgs stadsdelar binder samman stad och landsbygd på ett unikt sätt. Här möts människor, företag och natur som utifrån nya perspektiv på stad och land, kan skapa klimatsmarta möjligheter för nya jobb, företag och ekonomisk utveckling. Stadslandet Göteborgs samarbete ska söka vägar att omsätta dessa kunskaper och erfarenheter i praktiken genom medskapande samarbete. Detta kommer att gå hand i hand med arbetet för ekologisk och social samhällsutveckling, säger Dan Melander, verksamhetsutvecklare för Stadslandet Göteborg

Om projektet Stadslandet Göteborg

Stadslandet Göteborg är ett samverkansprojekt mellan invånare, föreningar, företag, förvaltningar och akademi som drivs av Business Region Göteborg. I ett samarbete med forskningscentret Mistra Urban Futures kommer Stadslandet Göteborg även utveckla ett forskningsforum tillsammans med de olika aktörerna. Målet är att samarbetet i naven skall leva vidare efter projektets slut.

Stina Rydberg, projektledare med ansvar för administration och organisation.

”Norra Göteborg ska bli mer attraktivt och välbesökt”

Hej Stina Rydberg, projektledare. Varför är fokus i projektet just Angered och Norra Hisingen?

– Angered och Norra Hisingen är stadsdelar som ligger på randen mellan stadskärnan och landsbygden. Här finns stora naturresurser som ligger ett stenkast från samhällsservice. Enligt en förstudie som gjordes i Angered 2013 visade det sig finnas stora förutsättningar för ett nytänkande kring stadsutveckling som kopplar samman stad och land och som möjliggör nya jobb, fler företag och en växande ekonomi.

Hur ska ni lyckas involvera invånarna i den lokala utvecklingen?

– Jag tror att det är viktigt att vi är relevanta för invånarna. Det är mycket arbete som har gjorts tidigare, och det finns etablerade nätverk där invånarna är involverade, men allt kan bli bättre och mer. För att kunna attrahera våra målgrupper till att samverka med oss, så behöver vi möta de och erbjuda något de vill ha.

Vilka är de största utmaningarna i projektet?

– Att få till ett gränsöverkridande samarbete mellan olika aktörer i samhället och att kunna samla alla krafter kring de konkreta mål som vi vill nå.

Vilka resultat kommer vi känna av efter projektets avslut?

– Ett bättre samspel mellan stad och landsbygd och bättre kommunikationsvägar mellan samhällets olika aktörer. Jag hoppas kunna se en ökad kunskap om vad Angered och Norra Hisingen har att erbjuda, både gällande naturresurser och som turistmål. Det vore roligt om projektet kan bidra till en större produktion och förädling av livsmedel i Angered, som sen kan säljas både här och till övriga staden. Om vi lyckas nå målen med ett större flöde av turister och ett större inslag av närproducerade och ekologiska livsmedel i stadens offentliga kök, handel och restauranger, skulle jag bli jättenöjd!

Vad är det mest spännande med projektet?

– Att kunna göra skillnad för vår stad och våra invånare och vara en del av att göra Norra Göteborg till ett mer attraktivt, välbesökt och hållbart område.

Elbuss 55 är ett populärt inslag i stadsbilden och fler fordon av detta slag är välkommet.

Fler elfordon i hela staden

I Backa-Brunnsbos nav arbetar ett logistikteam med att utveckla ett forum för genomförbarhet av ellogistiklösningar. Det första steget som togs var en rundresa på Norra Hisingen för att få en första bild av området och av nuvarande infrastruktur för att identifiera möjligheter och hinder.

En av utmaningarna är att öka närtransporter med elfordon i hela staden. De traditionella drivmedlen för transporter är dyrare och har ett högt utsläpp av koldioxid. I navet kommer vi bland annat titta på lösningar som kan effektivisera transporten i kommunen. Till exempel titta på hur man kan öka möjligheterna till samlastning och användning av elfordon. Vi kommer även jobba med hur man kan påverka människors beteenden kopplat till logistik och transporter, säger Pauline Muñoz-Olsö, hållbarhetsstrateg för logistik och el-transportfordon.

I samarbete med näringsliv, akademi och staden kommer logistikteamet att arbeta med att utveckla konkreta test och tillämpningar av befintliga såväl som nya lösningar och nytänkande inom hållbar och el-baserad logistik. Målet är att det ska bidra till att stärka utvecklingen av ett lokalt hållbart näringsliv och nya arbetstillfällen i Norra Göteborg.

”Vi initierar och deltar också i utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till en hållbar tillväxt.”

En viktig del av vårt arbete är att skapa mötesplatser och nätverk som knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga. Vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet. Vi initierar och deltar också i utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till hållbar tillväxt, tillägger Pauline Muños-Olsö. 

Här är de fyra naven för Angered och Norra Hisingen

Publicerad 12 februari 2018 (Uppdaterad 2 mars 2018)