Stadslandet

Med sitt läge mellan stad och landsbygd kan Göteborgs norra stadsdelar ses som framtidsområden för innovativ stadsutveckling. I det EU-finansierade projektet Stadslandet Göteborg möts stad och land i innovation och affärsutveckling kring livsmedel, turism, logistik och gröna näringar.

Nytänkande kring stadsutveckling

Med utgångspunkt i fyra lokala nav i Angered och Norra Hisingen ska innovativa mötesplatser skapas med målet att utveckla och tillämpa nya koldioxidsnåla produkter, tjänster och lösningar inom hållbar stadsutveckling och livsmedel.

Syftet med mötesplatserna är att skapa arbetssätt för ett gränsöverskridande samarbete mellan staden, lokalt näringsliv, invånare och akademi. Fokus i samarbetet är koldioxidsnål lokalekonomisk utveckling och hållbar affärsutveckling.

De långsiktiga målen med projektet är att minska klimatpåverkan genom att bland annat formulera och tillämpa en livsmedelsstrategi för hela staden, genomföra och tillämpa en förstudie kring hållbar närlogistik samt testa möjligheterna för besöks- och turistmål i närområdet.

Social hållbarhet – en grund för ekonomisk utveckling

I stadens budget för 2017 ska Göteborg Stad vara en hållbar och grön innovationsstad med ökad tillväxt på arbetsplatser. Visionen för Stadslandet Göteborg bygger på miljö- och klimatmålen för Göteborgs Stads, samt stadens sociala mål för att skapa jämlikhet och minska skillnaderna i livsvillkoren mellan stadens olika områden.

Norra Göteborgs stadsdelar binder samman stad och landsbygd på ett unikt sätt.

– Norra Göteborgs stadsdelar binder samman stad och landsbygd på ett unikt sätt. Här möts människor, företag och natur som utifrån nya perspektiv på stad och land, kan skapa klimatsmarta möjligheter för nya jobb, företag och ekonomisk utveckling. Stadslandet Göteborgs samarbete ska söka vägar att omsätta dessa kunskaper och erfarenheter i praktiken genom medskapande samarbete. Detta kommer att gå hand i hand med arbetet för ekologisk och social samhällsutveckling, säger Dan Melander, verksamhetsutvecklare för Stadslandet Göteborg

Om projektet Stadslandet Göteborg

Stadslandet Göteborg är ett samverkansprojekt mellan invånare, föreningar, företag, förvaltningar och akademi som drivs av Business Region Göteborg. I ett samarbete med forskningscentret Mistra Urban Futures kommer Stadslandet Göteborg även utveckla ett forskningsforum tillsammans med de olika aktörerna. Målet är att samarbetet i naven skall leva vidare efter projektets slut.

Elbuss 55 är ett populärt inslag i stadsbilden och fler fordon av detta slag är välkommet.

Fler elfordon i hela staden

I Backa-Brunnsbos nav arbetar ett logistikteam med att utveckla ett forum för genomförbarhet av ellogistiklösningar. Det första steget som togs var en rundresa på Norra Hisingen för att få en första bild av området och av nuvarande infrastruktur för att identifiera möjligheter och hinder.

En av utmaningarna är att öka närtransporter med elfordon i hela staden. De traditionella drivmedlen för transporter är dyrare och har ett högt utsläpp av koldioxid. I navet kommer vi bland annat titta på lösningar som kan effektivisera transporten i kommunen. Till exempel titta på hur man kan öka möjligheterna till samlastning och användning av elfordon. Vi kommer även jobba med hur man kan påverka människors beteenden kopplat till logistik och transporter, säger Pauline Muñoz-Olsö, hållbarhetsstrateg för logistik och el-transportfordon.

I samarbete med näringsliv, akademi och staden kommer logistikteamet att arbeta med att utveckla konkreta test och tillämpningar av befintliga såväl som nya lösningar och nytänkande inom hållbar och el-baserad logistik. Målet är att det ska bidra till att stärka utvecklingen av ett lokalt hållbart näringsliv och nya arbetstillfällen i Norra Göteborg.

”Vi initierar och deltar också i utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till en hållbar tillväxt.”

En viktig del av vårt arbete är att skapa mötesplatser och nätverk som knyter samman näringsliv med akademi och det offentliga. Vi arbetar med strategisk kompetensförsörjning inom transport- och logistikområdet. Vi initierar och deltar också i utvecklingsprojekt som stärker regionen och bidrar till hållbar tillväxt, tillägger Pauline Muños-Olsö. 

Här är de fyra naven för Angered och Norra Hisingen

Publicerad 12 februari 2018 (Uppdaterad 25 april 2018)