Stadslandet Göteborg

I Göteborgs norra stadsdelar finns outnyttjade lokala initiativ, kompetenser och naturresurser som har stor potential för innovativ och hållbar stadsutveckling. Med delfinansiering från EU ska Göteborgs Stads projektsatsning Stadslandet Göteborg förverkliga denna potential för att utveckla ett mer koldioxidsnålt Göteborg – med utgångspunkten mellan stad och land.
Projektets tidsram: 2017 till 2020.

Nytänkande kring stadsutveckling

Det är viktigt att staden utvecklas hållbart. Inte bara kring miljön, utan även kring social och ekonomisk hållbarhet eftersom alla tre delar hänger ihop. När Göteborgs stadsdelar binds ihop och samarbetar med närliggande landsbygd kan lokala naturresurser nyttjas mer effektivt, fler arbetstillfällen skapas, lokala företag utvecklas och lokalbefolkningen få bättre livsvillkor.

Inom hållbarhetsprojektet Stadslandet Göteborg inriktas arbetet på hur lokala företag, föreningar, förvaltningar, befolkning och forskningsinstitutioner kan samverka i praktiken kring grön innovation och grön affärsutveckling. Om lokala aktörer samarbetar med denna inriktning skapas hållbara lokalsamhällen, vilket i sin tur kan utveckla staden på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt samtidigt.

När Göteborgs stadsdelar binds ihop och samarbetar med närliggande landsbygd kan lokala naturresurser nyttjas mer effektivt.

Stadens praktiska projekt för hållbar stadsutveckling

Stadslandet Göteborg har sitt ursprung inom miljö- och klimatmålen för Göteborgs Stad, vilka har brutits ned och omsatts i praktiskt hållbarhetsarbete via detta och andra, liknande projekt. Med utgångspunkt i Angered och Norra Hisingen, vilka båda pekar på stor potential för flera fungerande och hållbara lokalsamhällen, ska Stadslandet Göteborg ge en nyanserad bild över hur vi kan planera och arbeta för hållbar stadsutveckling i stort.

Projektets hållbarhetsarbete skapar gränsöverskridande samverkan kring innovation och utveckling av bland annat logistik, gröna näringar, turism och livsmedel i staden. Genom projektet får nystartade företag stöd inom hållbar affärsutveckling, som ska bidra till den hållbara stadsutvecklingen där flera aktörer i samhället involveras på olika sätt.

– Göteborgs norra stadsdelar binder samman stad och landsbygd på ett unikt sätt. Här möts människor, företag och natur som utifrån nya perspektiv på stad och land, kan skapa klimatsmarta möjligheter för nya jobb, företag och ekonomisk utveckling, säger Dan Melander, verksamhetsutvecklare för Stadslandet Göteborg.

Hur Stadslandet Göteborg bidrar till stadens utveckling

Vi blir allt bättre på att värna om varandra och miljön i staden, men det är en utmaning att genomföra globala, nationella eller regionala hållbarhetsplaner i praktiken utan lokala förankringar. Det är de lokala förutsättningarna, kompetenserna och resurserna som avgör vad som är möjligt att genomföra, och det är där arbetet behöver börja. Lokalsamhällena i dessa stadsdelar ska visa hur hållbarhet kan fungera i praktiken, som vidare kan föregå som början på en hållbar stad och region.

Mellan Göteborgs stad och land finns outnyttjad mark och naturresurser att tillgå. Göteborgs Fastighetskontor, som är en av många samverkansparter i Stadslandet och förvaltar marken, kan inom projektets ramar exempelvis låta nystartade företag att nyttja marken och dess resurser för att odla råvaror som de kan förse närliggande skolor med. Detta kan möjliggöras under projektets testbädd för närproducerat livsmedel i offentliga kök.

I Backa/Brunnsbo arbetar ett logistikteam med att utveckla ett forum för genomförbarhet av lösningar inom el-logistik i närområdet. I samarbete med näringsliv, akademi och staden kommer logistikteamet att arbeta med att utveckla konkreta test och tillämpningar av befintliga såväl som nya lösningar och nytänkande inom hållbar och el-baserad logistik.

– Målet är att det ska bidra till att stärka utvecklingen av ett lokalt hållbart näringsliv och nya arbetstillfällen i norra Göteborg, säger Pauline Muñoz-Olsö, hållbarhetsstrateg för logistik och el-transportfordon.

”Målet är att det ska bidra till att stärka utvecklingen av ett lokalt hållbart näringsliv och nya arbetstillfällen i norra Göteborg.”

Ovan är två exempel på hur projektets lokala förankring kan se ut i staden. På sikt kommer mer att synas i nya stadsnära odlingar, el-logistikslösningar, koldioxidsnåla produkter och tjänster, nystartade företag och mer aktiva områden mellan stad och land – där den stora potentialen för hållbar stads- och affärsutveckling finns.

Läs mer om skapande av hållbara lokalsamhällen, hur Stadslandet Göteborg fungerar och händelser inom projektet på den officiella webbplatsen.

Publicerad 12 februari 2018 (Uppdaterad 24 juli 2018)